2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 543-549 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคจิตเวช กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เป็นโรคจิตเวช และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคจิตเวช เก็บข้อมูลโดยการคัดลอกจากระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ปีงบประมาณ 2559-2560 จำนวน 294 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ สมการถดถอยโลจิสติก อัตราส่วนแต้มต่อ และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีน มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (AOR=2.25/ 95%CI=1.27,3.99) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช ได้แก่ ปริมาณสารที่เสพแต่ละสัปดาห์ และความถี่ของการเสพเมทแอมเฟตามีนในแต่ละสัปดาห์  
ผู้เขียน
595070031-6 นาย กิจวัฒ นาถวิล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0