2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลเชิงโครงสร้างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN ๋Journal of Health Science 
     ปีที่ 28 
     ฉบับที่ ฉบับเพิ่มเติม 1 
     เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลสมการโครงสร้างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประชากรที่ศึกษาคำนวณขนาดตัวอย่างเลือกใช้วิธีการคำนวณภายใต้แนวทางการใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้างจากเว็บออนไลน์ FREE STATISTICS CALCULATORS ver.4 ได้จำนวน 429 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตจำนวน 1 แห่งและนอกเขตเทศบาลตำบลสังขะ จากทั้งหมด 6 แห่ง มา 1 แห่งโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย นำแต่ละโรงเรียนมาจัดเรียงตามจำนวนชั้นและเลือกสุ่มจำนวนห้องเรียนของแต่ละโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.81 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าโมเดลเชิงโครงสร้างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Chi-square <0.001, RMSEA = 0.05 ,95%CI = 0.05 - 0.06 , AIC = 23028.702 , BIC = 23349.557 , CFI=0.84 , TLI = 0.83 SRMR = 0.07) ซึ่งพบว่าผลทางอ้อมที่มีอิทธิพลในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการที่นักเรียนหลีกเลี่ยงการนั่งร่วมวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนควรจัดกิจกรรมที่มีการใช้เวลาว่างไปในทางที่เป็นประโยชน์เช่นการรวมกลุ่มเล่นกีฬา หรือการเล่นดนตรี เป็นต้น  
     คำสำคัญ โมเดลเชิงโครงสร้าง,ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ,พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ผู้เขียน
595110135-3 น.ส. ผุสดี เลี่ยมดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0