2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กจากคลองส่งน้ำ โดยกังหันน้ำคู่แกนตั้ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 4 rd National Conference on Farm Engineering and Automation Technology: FEAT 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 25 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 111-117 
     Editors/edition/publisher คณิศร ธนัฐวุฒิกร 
     บทคัดย่อ บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำโดยใช้เทคโนโลยีกังหันน้ำคู่แกนตั้ง กังหันน้ำที่เลือกใช้เป็นกังหันน้ำแบบไหลขวางและถูกออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถผลติไฟฟ้ารวมได ้้ 3 กิโลวัตต์ต่อชุด กังหันน้ำมีความสูง 0.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร จำนวนใบพัด 25 ใบ ระบบกำเนิดไฟฟ้าเลือกใช้มอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส ขนาด 2 แรงม้า ทำการดัดแปลงให้เป็นระบบกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ผลการทดลองพบว่าสามารถผลติไฟฟ้าได้สูงสุด 1.379 กิโลวัตต์ ที่อัตราการไหลน้ำ 0.41 ลกูบาศกเ์มตร ต่อวินาที ระดับเฮดน้ำ 0.7 เมตร และมีประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 49 เปอร์เซ็นต์  
ผู้เขียน
567040006-4 นาย คณิศร ธนัฐวุฒิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0