2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 63 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณืและเสนอแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผุ้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการศึกษาเอกสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตที่ควรเป็นของการจัดการทรัพย์สิน โดยการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอื่อน โอกาส และอุปสรรค และทฤษฎีแรงต้านแรงผลัก เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการข้อมุลทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบแนวคิดการการบริหารการเปลี่ยนแปล่งผลจากการศึกษา พบว่า 1) ด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มีการกำหนดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการกำหนดการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน 2) ด้านระบบสารสนเทศ กระบวนการทำงานค่อนข้างซับซัอน 3)ด้านการสื่อการยังไม่มีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4)ด้านบุคลากรปฏิบัติงานตามที่เรียนรู้จากผู้รับผิดชอบเดิม และยังไม่เข้าใจถึงระบบการทำงานทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงการสอบทานข้อมูลระหว่างกันจากผู้รับผิดชอบด้านพัสดุและผู้รับผิดชอบด้านบัญชี จากผลการศึกษาทำให้ได้แนวทาง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินได้ ดังนี้ 1)กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2)การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับคณะหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมให้ผุ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รู้ถึงการจัดการข้อมุลและกระบวนการปฏิบัติงาน 4) มีกรบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน ทุกไตรมาส และประจำปีเพื่อให้เกิดการต่อยยอดการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     คำสำคัญ การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน 
ผู้เขียน
595740304-6 น.ส. ชลธิชา บัวชุม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0