2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Application of Remotely Sensed Data to Land Surface Temperature Estimation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 30th Asian Conference on Remote Sensing 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Association on Remote Sensing 
     สถานที่จัดประชุม Beijing Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ Beijing 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ตุลาคม 2552 
     ถึง 23 ตุลาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ TS09-05 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Global warming is the significant environmental problem which currently and greatly affects the humanity. All countries realize such a problem and try to find solutions. Remote sensing technology has become an effective supporting tool for researching and monitoring the problem. The satellite data are exploited to apply to estimate land and water surface temperature changes as well as global changes measuring. Since satellite data are available for large areas, multi-temporal data and multi-spectral bands. The purpose of this research is to apply band 6 of Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data to estimate Land Surface Temperature (LST) by using Single-Channel algorithm and band 3, 4, 5 are used for land use classification by using maximum likelihood algorithm. Estimated LST data was overlaid on classified land use data to examine the Urban Heat Island (UHI) phenomenon. The result of LST showed that the urban LST was higher than suburban temperature which demonstrated clearly UHI phenomenon in Khon Kaen Province. 
ผู้เขียน
495020092-6 นาย เอกลักษณ์ สลักคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0