2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Relations betweens Positive Impacts of CSR, External Support, CSR Knowledge and the Degree of CSR Practices in Thai Small and Medium Enterprises 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กรกฎาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Business & Economics Research Journal  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Clute Institute 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Relations betweens Positive Impacts of CSR, External Support, CSR Knowledge and the Degree of CSR Practices in Thai Small and Medium Enterprises 
ผู้เขียน
477080019-2 นาง พรพิมล เอื้ออนันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1