2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 15.79% 47 49.47% 26 27.37% 2 2.11% 5 5.26% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 12.50% 61 42.36% 51 35.42% 3 2.08% 11 7.64% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 30.46% 76 43.68% 28 16.09% 3 1.72% 14 8.05% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 31.82% 20 45.45% 5 11.36% 0 0.00% 5 11.36% 44
 คณะวิทยาศาสตร์ 61 18.26% 165 49.40% 73 21.86% 10 2.99% 25 7.49% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 44 16.30% 90 33.33% 94 34.81% 6 2.22% 36 13.33% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 31.37% 22 43.14% 6 11.76% 0 0.00% 7 13.73% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 130 41.14% 108 34.18% 61 19.30% 0 0.00% 17 5.38% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 40.00% 25 35.71% 11 15.71% 0 0.00% 6 8.57% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 14.58% 44 45.83% 25 26.04% 1 1.04% 12 12.50% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 18.42% 25 32.89% 32 42.11% 2 2.63% 3 3.95% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 29 12.34% 58 24.68% 73 31.06% 16 6.81% 59 25.11% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 15.15% 33 33.33% 41 41.41% 1 1.01% 9 9.09% 99
 คณะเทคโนโลยี 16 22.22% 30 41.67% 19 26.39% 2 2.78% 5 6.94% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 12.96% 44 40.74% 34 31.48% 4 3.70% 12 11.11% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 51 10.74% 160 33.68% 180 37.89% 50 10.53% 34 7.16% 475
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 52.38% 5 11.90% 8 19.05% 1 2.38% 6 14.29% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 0 0.00% 1 25.00% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 54.55% 9 27.27% 2 6.06% 0 0.00% 4 12.12% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 10 66.67% 3 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 15
 สถาบันภาษา 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 17.39% 13 56.52% 3 13.04% 1 4.35% 2 8.70% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 18.92% 27 72.97% 3 8.11% 0 0.00% 0 0.00% 37
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 45.00% 10 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 10 50.00% 9 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 9
  
636 1,095 784 102 289 2,906
  
21.89% 37.68% 26.98% 3.51% 9.94%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.27%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.24%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.96%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 5.99%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.51%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.49%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.29%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.75%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.87%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.41%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.30%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.62%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 8.09%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.41%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.48%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.72%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.35%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.31%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.45%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.14%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.14%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.52%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.14%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.79%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.83%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.27%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.69%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.69%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.31%

14 พฤศจิกายน 2562