2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 27.84% 34 35.05% 24 24.74% 1 1.03% 11 11.34% 97
 คณะนิติศาสตร์ 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 23 16.08% 57 39.86% 44 30.77% 3 2.10% 16 11.19% 143
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 63 32.64% 59 30.57% 27 13.99% 2 1.04% 42 21.76% 193
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 35.80% 23 28.40% 10 12.35% 0 0.00% 19 23.46% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 78 23.35% 132 39.52% 63 18.86% 6 1.80% 55 16.47% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 21.29% 70 26.62% 72 27.38% 6 2.28% 59 22.43% 263
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 31.25% 16 33.33% 5 10.42% 0 0.00% 12 25.00% 48
 คณะศึกษาศาสตร์ 124 40.13% 83 26.86% 49 15.86% 0 0.00% 53 17.15% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 42.86% 19 27.14% 7 10.00% 0 0.00% 14 20.00% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 17.71% 41 42.71% 22 22.92% 1 1.04% 15 15.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 15.71% 20 28.57% 26 37.14% 1 1.43% 12 17.14% 70
 คณะเกษตรศาสตร์ 48 20.43% 41 17.45% 67 28.51% 10 4.26% 69 29.36% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 20.00% 33 33.00% 35 35.00% 2 2.00% 10 10.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 14 19.72% 25 35.21% 19 26.76% 1 1.41% 12 16.90% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 21.57% 25 24.51% 32 31.37% 3 2.94% 20 19.61% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 63 13.49% 162 34.69% 146 31.26% 34 7.28% 62 13.28% 467
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 12.50% 0 0.00% 2 6.25% 0 0.00% 26 81.25% 32
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 51.52% 6 18.18% 2 6.06% 0 0.00% 8 24.24% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 44 56.41% 25 32.05% 2 2.56% 0 0.00% 7 8.97% 78
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 14.29% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 5 71.43% 7
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
709 873 654 70 535 2,841
  
24.96% 30.73% 23.02% 2.46% 18.83%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.41%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.14%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 5.03%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 6.79%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 2.85%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.76%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.26%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.69%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.88%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.46%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.38%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.46%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 8.27%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.52%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.50%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.59%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.44%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.21%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.13%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.07%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.16%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 2.75%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.00%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.25%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.00%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 0.00%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.00%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.00%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.00%

24 สิงหาคม 2562