2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 28.13% 36 37.50% 22 22.92% 1 1.04% 10 10.42% 96
 คณะนิติศาสตร์ 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 24 16.90% 57 40.14% 44 30.99% 3 2.11% 14 9.86% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 32.46% 59 30.89% 27 14.14% 2 1.05% 41 21.47% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 35.80% 24 29.63% 10 12.35% 0 0.00% 18 22.22% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 78 23.49% 132 39.76% 63 18.98% 6 1.81% 53 15.96% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 20.74% 69 25.56% 72 26.67% 6 2.22% 67 24.81% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 31.91% 16 34.04% 5 10.64% 0 0.00% 11 23.40% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 125 40.45% 83 26.86% 49 15.86% 0 0.00% 52 16.83% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 42.86% 19 27.14% 7 10.00% 0 0.00% 14 20.00% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 17.71% 41 42.71% 22 22.92% 1 1.04% 15 15.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 16.18% 19 27.94% 26 38.24% 1 1.47% 11 16.18% 68
 คณะเกษตรศาสตร์ 48 20.43% 41 17.45% 68 28.94% 9 3.83% 69 29.36% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 20.20% 33 33.33% 35 35.35% 2 2.02% 9 9.09% 99
 คณะเทคโนโลยี 14 20.00% 25 35.71% 19 27.14% 1 1.43% 11 15.71% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 21.57% 25 24.51% 32 31.37% 3 2.94% 20 19.61% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 63 13.64% 164 35.50% 148 32.03% 31 6.71% 56 12.12% 462
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 13.33% 0 0.00% 2 6.67% 0 0.00% 24 80.00% 30
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 50.00% 6 17.65% 2 5.88% 0 0.00% 9 26.47% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 45 57.69% 24 30.77% 2 2.56% 0 0.00% 7 8.97% 78
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 4
  
711 876 655 66 525 2,833
  
25.10% 30.92% 23.12% 2.33% 18.53%


 - Bar_red 0.18%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.39%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.14%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 5.01%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 6.74%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 2.86%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.72%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.53%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.66%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.91%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.47%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.39%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.40%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 8.30%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.49%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.47%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.60%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.31%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.21%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.06%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.07%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.20%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 2.75%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.00%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.14%

17 มิถุนายน 2562