2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 15.96% 47 50.00% 25 26.60% 2 2.13% 5 5.32% 94
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 12.50% 61 42.36% 51 35.42% 3 2.08% 11 7.64% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 30.06% 75 43.35% 28 16.18% 3 1.73% 15 8.67% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 13 30.23% 20 46.51% 5 11.63% 0 0.00% 5 11.63% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 62 18.40% 165 48.96% 72 21.36% 10 2.97% 28 8.31% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 17.78% 87 32.22% 94 34.81% 6 2.22% 35 12.96% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 32.00% 21 42.00% 6 12.00% 0 0.00% 7 14.00% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 131 41.07% 108 33.86% 64 20.06% 0 0.00% 16 5.02% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 40.00% 26 37.14% 10 14.29% 0 0.00% 6 8.57% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 14.58% 44 45.83% 25 26.04% 1 1.04% 12 12.50% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 18.67% 22 29.33% 32 42.67% 2 2.67% 5 6.67% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 29 12.34% 59 25.11% 73 31.06% 17 7.23% 57 24.26% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 15.31% 32 32.65% 41 41.84% 1 1.02% 9 9.18% 98
 คณะเทคโนโลยี 16 22.22% 30 41.67% 19 26.39% 2 2.78% 5 6.94% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 15 14.02% 42 39.25% 34 31.78% 4 3.74% 12 11.21% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 51 10.71% 161 33.82% 178 37.39% 51 10.71% 35 7.35% 476
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 53.66% 4 9.76% 8 19.51% 1 2.44% 6 14.63% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 25.00% 0 0.00% 2 50.00% 0 0.00% 1 25.00% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 54.55% 9 27.27% 2 6.06% 0 0.00% 4 12.12% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 10 66.67% 3 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 15
 สถาบันภาษา 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 21.74% 13 56.52% 2 8.70% 1 4.35% 2 8.70% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 19.44% 26 72.22% 3 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 10 50.00% 9 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 10 50.00% 9 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 4 50.00% 2 25.00% 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 8
  
644 1,083 780 104 292 2,903
  
22.18% 37.31% 26.87% 3.58% 10.06%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.24%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.24%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.96%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 5.96%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.48%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.61%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.30%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.72%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.99%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.41%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.31%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.58%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 8.10%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.38%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.48%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.69%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.40%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.31%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.41%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.14%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.14%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.52%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.14%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.79%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.83%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.24%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.69%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.69%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.28%

16 ตุลาคม 2562