2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ -
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 - สินี ช่วงฉ่ำ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
2 - เพิ่ม หลวงแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
3 - ธนชาติ เราประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 - บัณฑิต ขวาโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 ผศ.ดร. ชนิตรา ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562