2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง [ซ้ำ]นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส - -
2 อ.ดร. [ซ้ำ]เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ -
3 อ. พรภพ รัตนอาภา อาจารย์ -
4 อ. จุติพร พนมบัวเลิศ อาจารย์ -
5 อ. อรอุษา วลีพิทักษ์เดช อาจารย์ -
6 อ.ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป อาจารย์ -
7 นางสาว จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน - -
8 อ. พรสิริน ชัยชโลทรกุล อาจารย์ -
9 นางสาว วิมลพรรณ นนทรีย์ - -
10 อ. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อาจารย์ -
11 - อารยา ภิเศก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - ณัฐพงษ์ กันตรง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - พรทิพย์ ผจงวิริยาทร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 - ศุภวิชญ์ หมอกมืด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 - พูนศักดิ์ ภิเศก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 รศ. ทัศนีย์ วังศรีมงคล รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
18 รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
19 ผศ. สุปราณี ดีเสมอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
20 ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
21 รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
22 รศ. อาภา จันทร์เทวี รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
23 รศ. จินดา เลิศศิริวรกุล รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
24 ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
25 ผศ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
26 รศ. อรอุมา อังวราวงศ์ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
27 รศ. เข็มพร กิจสหวงศ์ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
28 อ. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล อาจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
29 อ. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส อาจารย์ ชีววิทยาช่องปาก
30 รศ. อาริยา รัตนทองคำ รองศาสตราจารย์ ชีววิทยาช่องปาก
31 รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
32 ผศ. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยาช่องปาก
33 ผศ. นุสรา จันทร์สมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
34 อ. รัชฎา ฉายจิตร อาจารย์ ทันตกรรมชุมชน
35 ผศ. สุบิน พัวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
36 รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
37 อ.ดร. วิไลพร สุตันไชยนนท์ อาจารย์ ทันตกรรมชุมชน
38 ผศ. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
39 รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
40 ผศ. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
41 ผศ. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
42 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
43 รศ. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน
44 ผศ. กรกมล สุขจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
45 รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ทันตกรรมบูรณะ
46 อ. สุชาติ วงศ์ขันตี อาจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
47 ผศ. อังสนา ใจแน่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
48 อ. ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ อาจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
49 อ. พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ อาจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
50 อ. สุวิทย์ วิมลจิตต์ อาจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
51 ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
52 อ. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต อาจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
53 อ. เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน อาจารย์ ทันตกรรมบูรณะ
54 รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
55 ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
56 อ. สุทิน จินาพรธรรม อาจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
57 ผศ. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
58 ผศ. วรัญญู คงกันกง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
59 ผศ. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
60 ผศ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
61 ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
62 ผศ.ดร. นภา สุขใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
63 รศ. ดนัย ยอดสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
64 อ. อรทัย วิเชียรมงคลกุล อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
65 ผศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์
66 รศ. นิวัตร จันทร์เทวี รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
67 รศ. อินทรพล หอวิจิตร รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
68 อ. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
69 ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
70 ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
71 อ. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
72 อ. สุธาทิพย์ ลิมป์รัชตามร อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
73 อ. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
74 ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
75 รศ. อรุณ ทีรฆพงศ์ รองศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
76 อ. อเนก ชยสดมภ์ อาจารย์ ปริทันตวิทยา
77 ผศ. ดวงพร จิรวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
78 อ.ดร. ดุษฎี หอมดี อาจารย์ ปริทันตวิทยา
79 รศ. แสงโสม ประจะเนย์ รองศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
80 ผศ. ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
81 ผศ. วราภรณ์ สุวรรณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
82 รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
83 ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
84 รศ. มุขดา ศิริเทพทวี รองศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
85 ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
86 นาย พลธรรม ไชยฤทธิ์ - วินิจฉัยโรคช่องปาก
87 รศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
88 อ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ อาจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
89 ผศ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
90 ผศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
91 ผศ. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
92 รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
93 ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
94 ผศ. อังคณา คลังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
95 อ. อังคณา แสงปัญญา อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
96 ผศ. วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562