2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. สุนทร ตุลยะสุข อาจารย์ -
2 อ. ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ อาจารย์ -
3 ชิงชัย ศิริธร - -
4 อ. บัณฑิต กนิษฐคนธ์ อาจารย์ -
5 ผศ.ดร. สัญชัย สันติเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ. กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
7 นาย วิรุฬห์ สังข์สุวรรณ - -
8 อ.ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา อาจารย์ -
9 อ. วรจันทร์ วัฒเนสก์ อาจารย์ -
10 อ. สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์ อาจารย์ -
11 นาง เสาวคนธ์ ญาณวุฒิ - -
12 นาง สุดารัตน์ จันทร์เรือง - -
13 นาย เกรียงพงษ์ ภูศรีโสม - -
14 นาย เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี - -
15 - นยทัต ตันมิตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - สญชัย ลบแย้ม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 - ปัทมพร วงศ์วิริยะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 - ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พื้นฐานสถาปัตยกรรม
20 - ชนัษฎา จุลลัษเฐียร - พื้นฐานสถาปัตยกรรม
21 ผศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
22 อ. อรรถ ชมาฤกษ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรม
23 ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
24 อ. นิสรา อารุณี อาจารย์ สถาปัตยกรรม
25 อ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรม
26 ผศ. สิทธา กองสาสนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
27 รศ. กุลศรี ตั้งสกุล รองศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
28 อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ สถาปัตยกรรม
29 รศ. วารุณี หวัง รองศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
30 อ. สมหญิง พงศ์พิมล อาจารย์ สถาปัตยกรรม
31 ผศ.ดร. สักการ ราษีสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
32 อ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล อาจารย์ สถาปัตยกรรม
33 ผศ. นิธิวดี ทองป้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
34 ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
35 อ. รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช อาจารย์ สถาปัตยกรรม
36 อ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ อาจารย์ สถาปัตยกรรม
37 ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
38 อ. ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล อาจารย์ สถาปัตยกรรม
39 อ.ดร. พีร์นิธิ อักษร อาจารย์ สถาปัตยกรรม
40 ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
41 อ. ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา อาจารย์ สถาปัตยกรรม
42 ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
43 อ. ธีระศักดิ์ สิงหปรีชา อาจารย์ สถาปัตยกรรม
44 รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
45 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาผังเมือง
46 อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ -
47 นาย ธนู พลวัฒน์ - -
48 นาย ธิติ เฮงรัศมี - -
49 อ. วิทยากร ดวงแก้ว อาจารย์ -
50 ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
51 รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
52 รศ. ธาดา สุทธิธรรม รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
53 ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
54 อ.ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
55 อ. เชวง วิจารณ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
56 ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
57 อ. นรากร พุทธโฆษ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
58 อ. ภักดี คบกลาง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
59 อ. วิชิต คลังบุญครอง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
60 นาง กาญจนา จันทรสมบัติ - - ยังไม่กำหนด -
61 รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
62 ผศ. ปรานอม ตันสุขานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
63 ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
64 อ. สรยุทธ วินิจฉัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
65 อ. อานัติ วัฒเนสก์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
66 รศ. วีรวรรณ ศีติสาร รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
67 อ. สุกัญญา พรหมนารท อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
68 อ. ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
69 อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
70 ผศ.ดร. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562