2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. [ซ้ำ]พัชนี ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
2 ผศ. พัชนี ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
3 อ. พิทยา ภาภิรมย์ อาจารย์ -
4 อ. อรุณี ฤทธิภานันท์ อาจารย์ -
5 จิราพร สุขสวัสดิ์ - -
6 นาง ฝากจิต คุณุรัตน์ - -
7 นาย วสันต์ จันทรสนิท - -
8 นาย ประยงค์ แสงศรีเรือง - -
9 นาย พิทักษ์ น้อยเมล์ - -
10 นาย จิรศักดิ์ สุทัศนะจินดา - -
11 อ. สุวลักษณ์ ศรีสุภา อาจารย์ -
12 นาย อดิศักดิ์ สังข์แก้ว - -
13 อ. กิ่งกาญจน์ สาระชู อาจารย์ -
14 ผศ. นุสรา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
15 อ. ธนาคาร นะศรี อาจารย์ พยาธิวิทยา
16 อ. เรืองทอง กิจเจริญปัญญา อาจารย์ พยาธิวิทยา
17 วชิราภรณ์ กัมปนาวราวรรณ - พยาธิวิทยา
18 ผศ. ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
19 อ. ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล อาจารย์ เภสัชวิทยา
20 ผศ. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
21 ผศ. ณภัทร ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
22 อ. วรรณนา สุริยาสถาพร อาจารย์ ศัลยศาสตร์
23 นาย เชี่ยวชาญ กระจ่างโพธิ์ - ศัลยศาสตร์
24 อ. ภาวิน สายหู อาจารย์ อายุรศาสตร์
25 ผศ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
26 อ. พัชรา เผือกเทศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 - ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 - ปาณิสรา คุณกิตติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 อ.ดร. สุภัทตรา จิตติมณี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 - มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 นางสาว มธุ บำรุงคุณากร - ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
32 อ. น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
33 ผศ.ดร. จารุวรรณ คำพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
34 รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
35 ผศ. สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
36 รศ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
37 รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
38 ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
39 ผศ. สราวุธ ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
40 ผศ.ดร. สุวิทย์ อุปสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
41 ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
42 รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
43 ผศ. ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
44 ผศ. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
45 อ. จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ อาจารย์ สรีรวิทยา
46 ผศ. กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
47 ผศ. นพมาศ ตระการรังสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
48 ผศ. พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
49 ผศ. ชัยสิทธิ์ มาศเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
50 ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
51 รศ. อารินี ชัชวาลชลธีระ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
52 ผศ. เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
53 ผศ. วราภรณ์ ศุกลพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
54 รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
55 ผศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
56 รศ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
57 รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
58 รศ. มงคล โปร่งเจริญ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
59 ผศ.ดร. นฤพนธ์ คำพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
60 รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
61 ผศ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
62 ผศ. ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
63 รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
64 รศ. วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
65 อ.ดร. ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร อาจารย์ ศัลยศาสตร์
66 รศ.ดร. บงกช นพผล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
67 ผศ. เสรี แข็งแอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
68 รศ.ดร. นริศร นางาม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
69 รศ.ดร. คมกริช พิมพ์ภักดี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
70 ผศ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
71 รศ. พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
72 รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
73 อ. เบญจมาศ พรหมโสภณ อาจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
74 รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
75 ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
76 รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
77 ผศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
78 ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
79 ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
80 ผศ.ดร. อรัญ จันทร์ลุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
81 รศ. กัลยา เจือจันทร์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
82 นาย ณรงค์ กิจพาณิชย์ - อายุรศาสตร์
83 ผศ. พิมชนก สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
84 รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
85 ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
86 ศ. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
87 รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
88 ผศ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
89 ผศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
90 อ. วิทยา สุริยาสถาพร อาจารย์ -
91 ผศ. เรียง ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
92 ผศ.ดร. ธวัชชัย โพธิ์เฮือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
93 นางสาว พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว - -
94 อ.ดร. ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
95 ผศ.ดร. สุปราณี จิตรเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
96 ผศ. อารยาพร มคธเพศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562