2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด อาจารย์ -
2 อ. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
3 อ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 - วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 - นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
6 - พรพิมล คะโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
7 - พรพิมล ชูพานิช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 - วิลัยพร ถิ่นคำรพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 ผศ.ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 - นงลักษณ์ พะไกยะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 - ฤทธิรงค์ จังโกฎิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
15 รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
16 รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
17 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
18 รศ. พรทิพย์ คำพอ รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
19 รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
20 รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
21 ผศ. ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
22 อ. พจน์ ภาคภูมิ อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
23 ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
24 อ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
25 รศ. กาญจนา นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
26 อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
27 ผศ. ชัชวาล กีรติวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
28 อ. พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
29 ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
30 รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
31 ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
32 ผศ.ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
33 รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
34 รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
35 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
36 รศ. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
37 ผศ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
38 อ. เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
39 ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
40 - ชนัญญา จิระพรกุล - ระบาดวิทยา
41 อ. กนกวรรณ สุวรรณรงค์ อาจารย์ ระบาดวิทยา
42 นาง สุพรรณี พรหมเทศ - ระบาดวิทยา
43 รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
44 ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา
45 นาย วีระศักดิ์ ชายผา - ระบาดวิทยา
46 รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
47 ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
48 ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
49 รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
50 ผศ. ณิตชาธร ภาโนมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
51 รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
52 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
53 รศ. สมชาย นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา
54 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา
55 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
56 ผศ. นิคม ถนอมเสียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
57 รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
58 รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
59 ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
60 รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
61 ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
62 รศ. พงษ์เดช สารการ รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
63 รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
64 ผศ. จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
65 อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล อาจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
66 รศ.ดร. นิรมล เมืองโสม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
67 รศ. ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ รองศาสตราจารย์ -
68 ผศ. อนุสรณ์ สุนทรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562