2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย กมล อภินาคพงศ์ - -
2 อ. ปิยะ โคตรภักดี อาจารย์ -
3 นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ - -
4 นาย สมยศ บุญญสมภพ - -
5 นาง นิตยา ไทรงาม - -
6 นาย บรรจบ ชาทอง - -
7 นาย สำรวย พลเรือง - -
8 นาย อำนาจ วัฒนดิลกวิทย์ - -
9 นาง ชัชชนี สุวรรณศร - -
10 นาง ดวงสมร แสนเมือง - -
11 นาย ประวัติ สุภา - -
12 อ. พรรณศรี สากิยะ อาจารย์ -
13 นาย มานิตย์ สนธิไชย - -
14 นาย สมโภชน์ แก้วระหัน - -
15 อ. เกษสุดา เดชภิมล อาจารย์ -
16 นาย ขรรค์ชัย รังสิมานพ - -
17 ทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน - -
18 นาง พิณทิพย์ ช่ำชอง - -
19 - วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ - -
20 นาย สัมพันธ์ แต๋สกุล - -
21 อ.ดร. อุบล ตังควานิช อาจารย์ -
22 ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
23 อ. ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร อาจารย์ -
24 อ. หทัยทิพย์ ชาชิโย อาจารย์ -
25 นาย ยนต์ สุตะภักดี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
26 ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
27 นางสาว พัชรี ธีรจินดาขจร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
28 ผศ. ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
29 รศ. มโนชัย กีรติกสิกร รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
30 ผศ. ยงยุทธ ไวคกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
31 รศ. สุภาณี พิมพ์สมาน รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
32 ผศ. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
33 รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
34 นาย วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
35 รศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
36 รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
37 ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
38 นาง ชุตินันท์ ชูสาย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
39 อ. [ซ้ำ]กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
40 ศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
41 รศ.ดร. พิศาล ศิริธร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
42 รศ. วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
43 รศ.ดร. อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
44 อ. พรพรรณ พรมเสถียร อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
45 ผศ. สุนทรี พัฒโนทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
46 อ.ดร. อนันต์ วงเจริญ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
47 ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
48 รศ. พรทิพย์ วงศ์แก้ว รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
49 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
50 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ สิงหบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
51 รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
52 รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
53 อ.ดร. นฤมล แก้วจำปา อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
54 นาย มงคล ต๊ะอุ่น - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
55 ผศ.ดร. แสวง รวยสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
56 นาย ณกรณ์ ประชันกาญจนา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
57 นาย นิวัต เหลืองชัยศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
58 นาง บุปผา โตภาคงาม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
59 ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
60 รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
61 รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
62 รศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
63 นาย สมพงษ์ นาสูงชน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
64 รศ. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
65 อ. มัลลิกา ศรีสุธรรม อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
66 ศ.ดร. พงศ์ศิริ พชรปรีชา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
67 รศ.ดร. สันติภาพ ปัญจพรรค์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
68 อ.ดร. เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
69 นาง เพิ่มพูน กีรติกสิกร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
70 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
71 รศ. นวลจันทร์ วิไลพล รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
72 รศ.ดร. สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
73 รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
74 อ. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
75 ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
76 ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
77 อ. ถาวร โกวิทยากร อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
78 นาง ลำใย โกวิทยากร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
79 ผศ. โสฬส จินดาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
80 รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
81 ผศ.ดร. สุมนา นีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
82 รศ.ดร. อำนวย คำตื้อ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
83 อ. อโนมา ดงแสนสุข อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
84 อ. ชานนท์ ลาภจิตร อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
85 อ. รณรงค์ อยู่เกตุ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
86 ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
87 นาย พิสิษฐ์ นิลบรรพต - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
88 นาย รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
89 นาย สมบูรณ์ ศิริมุกดากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
90 นาย สราวุฒิ บุศรากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
91 ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
92 ผศ. เสรีภาพ ศรีนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
93 ผศ.ดร. ธีระยุทธ นาคแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
94 รศ. สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
95 ผศ. เข็มชาติ รังสิมานพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
96 รศ. ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
97 นาย พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
98 นางสาว วิไลลักษณ์ ชินะจิตร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
99 นาย จรูญ พรหมชุม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
100 รศ.ดร. พลัง สุริหาร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
101 รศ. เอนก โตภาคงาม รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
102 ผศ. กัณหา บุญพรหมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
103 รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
104 อ. นิสิต คำหล้า อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
105 อ. บรรยง ทุมแสน อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
106 รศ.ดร. บุญมี ศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
107 ผศ.ดร. ปรีชา นีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
108 นาย ปรีชา มั่งพร้อม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
109 รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
110 ผศ. วาสนา ผลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
111 รศ. สดุดี วรรณพัฒน์ รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
112 ศ.ดร. สนั่น จอกลอย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
113 ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
114 อ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
115 นาย ธนพงศ์ ตุลา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
116 รศ. นิมิตร วรสูต รองศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
117 รศ.ดร. วิริยะ ลิมปินันทน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
118 ศ.ดร. อนันต์ พลธานี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
119 นาย สุวัฒน์ บุญจันทร์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
120 รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
121 ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
122 อ. จิรวัฒน์ สนิทชน อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
123 รศ.ดร. ชุติพงศ์ อรรคแสง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
124 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
125 อ.ดร. สันติไมตรี ก้อนคำดี อาจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
126 นาย อำนวยศิลป์ สุขศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
127 นาย กิตติศักดิ์ สิงหา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
128 รศ. จรัญ ไทยานนท์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
129 อ. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
130 อ. วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
131 ผศ. จริยา วิรัชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
132 อ.ดร. ปรีดา ประพฤติชอบ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
133 ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
134 อ.ดร. สาธิต อดิตโต อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
135 รศ. อัมพน ห่อนาค รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
136 อ. จินตนา คาวาซากิ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
137 นาง ณิชมาศ ภูจันทรศรี - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
138 อ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
139 รศ. ไพฑูรย์ คัชมาตย์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
140 รศ. นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
141 ผศ. วีระพงศ์ แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
142 รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
143 อ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
144 รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
145 นาย พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
146 อ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ อาจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
147 นาย ฉลอง บุญธรรมเจริญ - ส่งเสริมการเกษตร
148 รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
149 อ. ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ อาจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
150 รศ. ประยูร อุดมเสียง รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
151 นางสาว วาสิณี เกียรติวัชรกำจร - ส่งเสริมการเกษตร
152 รศ. อดุลย์ อภินันทร์ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
153 รศ.ดร. นิวัฒน์ มาศวรรณา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
154 รศ. วิรัชฏ์ คงคะจันทร์ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
155 ผศ. สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
156 ผศ. ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
157 รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
158 นาย อาณาจักร อินศร - ส่งเสริมการเกษตร
159 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประคองศรี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ส่งเสริมการเกษตร
160 อ. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล อาจารย์ ส่งเสริมการเกษตร
161 ผศ. สจี กัณหาเรียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
162 รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
163 นาย ยงยศ ไทรงาม - สัตวศาสตร์
164 รศ.ดร. สุภร กตเวทิน รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
165 ศ. เมธา วรรณพัฒน์ ศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
166 รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
167 นางสาว กันยา พลแสน - สัตวศาสตร์
168 นาย บุญตา ธรรมบุตร - สัตวศาสตร์
169 นาย บุญฤา วิไลพล - สัตวศาสตร์
170 รศ.ดร. พรชัย ล้อวิลัย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
171 ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
172 ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
173 ผศ.ดร. วินัย ใจขาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
174 รศ. สาโรช ค้าเจริญ รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
175 นาย อาวุธ รินทรานุรักษ์ - สัตวศาสตร์
176 อ.ดร. ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ สัตวศาสตร์
177 นาย สมพงษ์ ฉายพุทธ - สัตวศาสตร์
178 รศ. สุรเดช พลเสน รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
179 นาย นิโรจน์ ศรสูงเนิน - สัตวศาสตร์
180 รศ. บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
181 นาย พิทักษ์ ศรีประย่า - สัตวศาสตร์
182 ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
183 รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
184 รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
185 ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
186 รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
187 อ.ดร. สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ อาจารย์ สัตวศาสตร์
188 ผศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
189 อ. พีระพงษ์ แพงไพรี อาจารย์ สัตวศาสตร์
190 รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
191 รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
192 ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
193 รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
194 นาง เยาวมาลย์ ค้าเจริญ - สัตวศาสตร์
195 นาย เวชสิทธิ์ โทบุราณ - สัตวศาสตร์
196 ผศ. พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
197 รศ. เทอดศักดิ์ คำเหม็ง รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์
198 อ. [ซ้ำ]เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ ประมง
199 นาย สนอง เทียบศรี - ประมง
200 อ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป อาจารย์ ประมง
201 นาย ธงชัย จำปาศรี - ประมง
202 ผศ. นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมง
203 อ. ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ อาจารย์ ประมง
204 รศ. พรชัย จารุรัตน์จามร รองศาสตราจารย์ ประมง
205 ผศ.ดร. พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
206 อ. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ ประมง
207 ผศ.ดร. นิลุบล รุจินานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
208 อ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย อาจารย์ ประมง
209 รศ. ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ ประมง
210 รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ประมง
211 ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
212 นาย สำเนาว์ ข้องสาย - ประมง
213 ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประมง
214 รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ประมง
215 นาย สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า - ประมง
216 ผศ. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมง
217 อ.ดร. รำไพ นามพิลา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
218 - วิถี เหมือนวอน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
219 อ.ดร. ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
220 อ. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
221 ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
222 อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
223 - สุวิตา แสไพศาล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
224 - อนงนาฏ ศรีประโชติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
225 - ณัฐวุฒิ สิงห์คำ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
226 อ.ดร. ปริชาติ แสงคำเฉลียง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
227 - พรทิพย์ โพนตุแสง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
228 - สุกัลยา เชิญขวัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 - นครินทร์ จี้อาทิตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 อ. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 อ. ธิดารัตน์ มอญขาม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 - ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 รศ. ถาวร วินิจสานันท์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
234 อ. โสภณ วงศ์แก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
235 นาง วราพร ปีตธวัชชัย - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562