2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง อาภร พลเยี่ยม - -
2 นาง พัชรี พงศ์พัสนันท์ - -
3 อ. มัชฌิมา ศรอินทร์ อาจารย์ -
4 - มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท - เทคโนโลยีการผลิต
5 ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
6 อ. เสาวลักษณ์ ศรีสุภัทรวนิช อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
7 อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
9 ผศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
10 รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
11 รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
12 ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
13 รศ. สัณห์ พณิชยกุล รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
14 ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
15 รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
16 รศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
17 ผศ. สามารถ มูลอามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
18 ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
19 ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20 รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
21 รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
22 ผศ. สุกานดา วิชิตพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
23 - เพ็ญศรี ปลั่งกลาง - เทคโนโลยีชีวภาพ
24 นาย ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย - เทคโนโลยีชีวภาพ
25 ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
26 อ.ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
27 อ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
28 รศ.ดร. สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
29 นาย ฉลอง บัวผัน - เทคโนโลยีธรณี
30 ผศ. หล้า อาจวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
31 - กมลพร กรมขันธ์ - เทคโนโลยีธรณี
32 อ. ธัญญา จันทร์ประสพชัย อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
33 ผศ. นุศรา สุระโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
34 รศ. มนตรี บุญเสนอ รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
35 รศ. ลัดดา วรรณขาว รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
36 นาย วิชาญ หิรัญเกิด - เทคโนโลยีธรณี
37 ผศ. วินิจ ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
38 อ. กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
39 รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
40 ผศ. สุรชัย สมผดุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
41 อ.ดร. ปิยฉัตร รัตนา อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
42 ผศ. พัชร์สุ วรรณขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
43 รศ.ดร. เพียงตา สาตรักษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
44 อ.ดร. อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
45 รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
46 ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
47 อ.ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ อาจารย์ เทคโนโลยีธรณี
48 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสุข รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีธรณี
49 ผศ. เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีธรณี
50 ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
51 ผศ.ดร. เกษม นันทชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
52 ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
53 รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
54 ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
55 ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
56 ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
57 อ.ดร. จินตนา ศรีผุย อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
58 รศ. สุวรรณ วิรัชกุล รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
59 - ปฏิมากร พะสุวรรณ - เทคโนโลยีอาหาร
60 อ.ดร. วิลัศนา โพธิ์ศรี อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
61 ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
62 ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
63 รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
64 ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
65 อ. สมจินตนา ตังคะวัชระ อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
66 รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
67 รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
68 - จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
69 - อาทิตย์ อภิโชติธนกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
70 อ.ดร. อนาลยา หนานสายออ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562