2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย ชลอ อินทรขาว - -
2 นางสาว นุช วงษ์โคตร - -
3 อ. ธนพร ศรีเมือง อาจารย์ -
4 นาย สมพร สุกทน - -
5 อ. เดชา ปิยะวัฒน์กูล อาจารย์ -
6 นาง นภาพร ดงเจริญ - -
7 อ. ปกรณ์ นาระคล อาจารย์ -
8 รศ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ รองศาสตราจารย์ -
9 ผศ. รัตนา วิเชียรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
10 นาย วิทยา ศรีพิมพ์มาตย์ - -
11 นาง สมปอง จันทะคราม - -
12 นาย สุนทร สุริรักษ์ - -
13 นาย สุภาพ ไชยยา - -
14 อ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ อาจารย์ -
15 นางสาว จันทนา ผางโคกสูง - -
16 ผศ. จินตนา พัวไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
17 อ. ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ -
18 นาย ปรามาณ มุสิกโปดก - -
19 นาย วัณณลภ โกวิท - -
20 นาย วันชัย กาญจนสุรัตน์ - -
21 อ. สมสุดา โสมอินทร์ อาจารย์ -
22 นาง สายสมร แก้วไผ่ - -
23 ผศ. ธิติชัย เวียงสิมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
24 ผศ. พัฒนารี ล้วนรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
25 อ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ -
26 นางสาว สุรีมาศ ธนพฤฒิบดี - -
27 ผศ. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
28 นาย ไชยยงค์ กงศรี - -
29 นาง นิลรัตน์ พลชำนิ - -
30 อ. พลอยทราย บุศราคำ อาจารย์ -
31 ผศ. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
32 นาย กมนสินธุ์ ชาตา - -
33 ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - -
34 อ. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ อาจารย์ -
35 อ.ดร. เอื้อมดาว ประวาฬ อาจารย์ -
36 อ. ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ อาจารย์ -
37 รศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
38 ผศ. ถวัลย์ สุขทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
39 นาย ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ - -
40 ผศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์
41 ผศ. นวพร เตชาทวีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
42 นาง มาลี บูรณรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
43 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
44 รศ. ดุษฎี มุสิกโปดก รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
45 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
46 ผศ. ธนรัฐ จันทอุปฬี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
47 ผศ. นงนุช เอื้อบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
48 ผศ. ปัญญา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
49 ผศ. ปัทมา อมาตยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
50 ผศ. ยรรยง ทุมแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
51 รศ. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
52 ผศ. อำนาจ ไชยชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
53 รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
54 รศ. กิมาพร ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
55 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
56 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
57 ผศ. วันชัย อิฐรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
58 รศ. วิภาวี หีบแก้ว รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
59 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
60 รศ. จงเจริญ เมตตา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
61 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
62 อ. สันติพง แสนรักษ์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
63 รศ. กมลทิพย์ บราวน์ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
64 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
65 ผศ. ปาริฉัตร ประจะเนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
66 อ. วิไลวรรณ หม้อทอง อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
67 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
68 รศ. มะลิวัลย์ นามกิ่ง รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
69 ผศ. วนัสนันท์ แป้นนางรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
70 รศ. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
71 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
72 ผศ. ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
73 ผศ. นเรศ วโรภาสตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
74 รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
75 รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
76 รศ. ทิพยา เอกลักษณานันท์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
77 รศ. วัลลภ แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
78 ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
79 ผศ. สุวิน ว่องวัจนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
80 อ. กฤติยา วนิชจิวพันธ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา
81 - ฐิติมา นุตราวงศ์ - จุลชีววิทยา
82 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
83 นาง อุมาพร แก้วซิม - จุลชีววิทยา
84 ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
85 รศ. ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
86 รศ. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
87 ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
88 ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
89 ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
90 ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
91 ผศ. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
92 ผศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
93 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
94 ผศ.ดร. กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
95 ผศ. นภา หลิมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
96 ผศ. ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
97 ศ. พจน์ ศรีบุญลือ ศาสตราจารย์ ชีวเคมี
98 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
99 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
100 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
101 รศ. โสพิศ วงศ์คำ รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
102 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
103 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
104 อ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ อาจารย์ ชีวเคมี
105 รศ. ชัยศิริ วงศ์คำ รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
106 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
107 รศ. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
108 รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
109 ผศ. เตือนจิต คำพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
110 ผศ. ธีรวรรธน์ ขันทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
111 อ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ ชีวเคมี
112 รศ. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
113 รศ. สมาน เทศนา รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
114 รศ. วิชิต พิพิธกุล รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
115 รศ. ศศิธร แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
116 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
117 ศ. วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
118 ผศ. เทวราช หล้าหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
119 ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
120 รศ. วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
121 รศ. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
122 ศ. ไพบูลย์ สิทธิถาวร ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
123 ผศ. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
124 ผศ. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
125 อ. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา
126 อ. ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ ปรสิตวิทยา
127 รศ. นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
128 อ. สมาน เลืองวัฒนะวนิช อาจารย์ พยาธิวิทยา
129 ผศ. จุมพล มิตรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
130 รศ. ชวลิต ไพโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
131 ผศ. ชาตรี เศรษฐเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
132 รศ. ดรุณี จินตกานนท์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
133 ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
134 อ. ศักดา วราอัศวปติ อาจารย์ พยาธิวิทยา
135 ผศ. สริธร ศิริธันยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
136 ผศ. อนุชา พัวไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
137 รศ. อรนุช วุตติวิโรจน์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
138 อ. เอมอร ปาสาทัง อาจารย์ พยาธิวิทยา
139 ผศ. นันทยา คุณาธิปพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
140 ผศ. สุพินดา คูณมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
141 อ. สุรชาติ ชัยวิริยกุล อาจารย์ พยาธิวิทยา
142 รศ. อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
143 ผศ. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
144 อ. วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย อาจารย์ พยาธิวิทยา
145 อ. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล อาจารย์ พยาธิวิทยา
146 ผศ. ดนุ เกษรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
147 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
148 ผศ. สุดา วรรณประสาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
149 - นนทญา นาคคำ - เภสัชวิทยา
150 รศ. มุกดา จิตตาเจริญธัม รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
151 ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
152 ผศ. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
153 รศ. จินตนา สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
154 ผศ. ธารินี อัครวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
155 รศ. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
156 ผศ. ศิริพร เทียมเก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
157 รศ. บุญเกิด คงยิ่งยศ รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
158 รศ. วิจิตรา ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
159 อ. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ เภสัชวิทยา
160 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
161 ผศ. คัชรินทร์ ภูนิคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
162 อ. นิตย์สุภา วัฒนชัย อาจารย์ เภสัชวิทยา
163 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
164 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
165 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
166 รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
167 รศ. ดุสิต จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
168 ผศ. ธัญดา สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
169 ผศ. ปณคพร วรรณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
170 รศ. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
171 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม อาจารย์ สรีรวิทยา
172 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
173 ผศ. อรทัย ตันกำเนิดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
174 ผศ. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
175 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
176 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
177 รศ. เทอดไทย ทองอุ่น รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
178 นาย ไพบูลย์ บูรณรักษ์ - สรีรวิทยา
179 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
180 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
181 รศ. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
182 ผศ. อภิวันท์ มนิมนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
183 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
184 รศ. ภพ โกศลารักษ์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
185 ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
186 รศ. มนัส ปะนะมณฑา รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
187 ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
188 รศ. จามรี ธีรตกุลพิศาล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
189 ผศ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
190 ผศ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
191 รศ. สุรพล เวียงนนท์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
192 รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
193 ศ. อวยพร ปะนะมณฑา ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
194 ผศ. กุสุมา ชูศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
195 ผศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
196 รศ. สมพนธ์ ทัศนิยม รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
197 รศ. สุมิตร สุตรา รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
198 ศ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
199 รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
200 ผศ. วิบูลย์ วีระอาชากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
201 รศ. สุกัญญา ทักษพันธุ์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
202 รศ. สุขชาติ เกิดผล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
203 ผศ. สุวรรณี วิษณุโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
204 รศ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
205 รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
206 รศ. เพ็ญศรี โควสุวรรณ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
207 อ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์
208 รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
209 ผศ. มาลี วิวัฒนทีปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
210 ผศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
211 อ. ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ จักษุวิทยา
212 รศ. นิพนธ์ สายวัฒน์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
213 อ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล อาจารย์ จักษุวิทยา
214 อ. พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุวิทยา
215 ศ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
216 อ. สุธาสินี สีนะวัฒน์ อาจารย์ จักษุวิทยา
217 รศ. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
218 รศ. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
219 รศ. นิรมล พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
220 รศ. สุรพล วีระศิริ รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
221 รศ. อรทัย พาชีรัตน์ รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
222 ผศ. พูนศรี รังษีขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
223 ศ. สุชาติ พหลภาคย์ ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
224 รศ. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
225 ผศ. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
226 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
227 ผศ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
228 ผศ. วัฒนา หาญพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
229 รศ. อัมพร แจ่มสุวรรณ รองศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
230 ผศ. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
231 ผศ. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
232 ผศ. วิรุจน์ คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
233 อ. เลียงชัย จตุรัส อาจารย์ นิติเวชศาสตร์
234 ผศ. กฤษณา ร้อยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
235 รศ. ชลิดา อภินิเวศ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
236 อ. ชาตรี จงทวีเกียรติ อาจารย์ รังสีวิทยา
237 รศ. นิตยา ฉมาดล รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
238 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
239 อ. ปาณยา ทุมสท้าน อาจารย์ รังสีวิทยา
240 รศ. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
241 ศ. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
242 ผศ. วิจิต เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
243 รศ. เอมอร ไม้เรียง รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
244 ผศ. จินตนา เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
245 ผศ. วรินทร พุทธรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
246 ผศ. ศรีชัย ครุสันธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
247 ผศ. เบญจพร นิตินาวาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
248 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
249 รศ. ปรารถนา เชาวน์ชื่น รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
250 รศ. มณเฑียร เปสี รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
251 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
252 รศ. จตุรัตน์ กันต์พิทยา รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
253 รศ. จิตเจริญ ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
254 รศ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
255 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
256 ผศ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
257 อ. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก อาจารย์ รังสีวิทยา
258 ผศ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
259 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
260 รศ. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
261 รศ. เทพกร สาธิตการมณี รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
262 ผศ. มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
263 ศ. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี ศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
264 ผศ. พลพันธ์ บุญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
265 รศ. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
266 ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง ศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
267 รศ. สุหัทยา บุญมาก รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
268 รศ. วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
269 ผศ. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
270 รศ. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
271 ผศ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
272 รศ. อมร เปรมกมล รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
273 รศ. นฤมล สินสุพรรณ รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
274 รศ. มานพ คณะโต รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
275 รศ. สมเดช พินิจสุนทร รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
276 รศ. สมพงษ์ ศรีแสนปาง รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
277 ผศ. สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
278 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
279 ผศ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
280 ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
281 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
282 ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
283 รศ. อมรรัตน์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
284 อ. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
285 ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
286 ผศ. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
287 ผศ. เอก ปักเข็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
288 ผศ. ธเนศ รังษีขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
289 ผศ. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
290 ผศ. ศิริ เชื้ออินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
291 รศ. สมภพ พระธานี รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
292 รศ. อนัน ศรีพนัสกุล รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
293 ผศ. ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
294 อ. พลากร สุรกุลประภา อาจารย์ ศัลยศาสตร์
295 ผศ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
296 ผศ. อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
297 อ. ขจิตร์ พาชีรัตน์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
298 ผศ. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
299 ผศ. ดำเนิน วชิโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
300 ผศ. สุชาติ อารีมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
301 ผศ. โอวตือ แซ่เซียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
302 รศ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
303 รศ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
304 รศ. ไชยยุทธ ธนไพศาล รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
305 ผศ. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
306 ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
307 รศ. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
308 ผศ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
309 อ. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
310 รศ. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
311 ผศ. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
312 ผศ. กนก สีจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
313 ผศ. พงษ์ ปทุมนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
314 ศ. สมพร โพธินาม ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
315 ผศ. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
316 ศ. ชวนชม สกนธวัฒน์ ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
317 ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
318 ผศ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
319 รศ. สุกรี สุนทราภา รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
320 รศ. เจศฎา ถิ่นคำรพ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
321 รศ. โกวิท คำพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
322 ผศ. บัณฑิต ชุมวรฐายี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
323 ผศ. ประนอม บุพศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
324 ผศ. พิสมัย ยืนยาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
325 รศ. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
326 ผศ. ศรีนารี แก้วฤดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
327 อ. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
328 รศ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
329 ผศ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
330 รศ. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
331 ผศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
332 ผศ. โฉมพิลาศ จงสมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
333 ศ. ประสิทธิ์ เพ็งสา ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
334 รศ. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
335 ผศ. ทำนุ อาจสมรรถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
336 รศ. สุธี ไกรตระกูล รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
337 รศ. ธีรพร รัตนาเอนกชัย รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
338 ผศ. สุรพล ซื่อตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
339 ผศ. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
340 รศ. สมชาติ แสงสอาด รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
341 รศ. ขวัญชนก ยิ้มแต้ รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
342 รศ. พัชรีพร แซ่เซียว รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
343 รศ. เบญจมาศ พระธานี รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
344 อ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
345 รศ. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
346 ผศ. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
347 รศ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
348 อ. ชัช สุมนานนท์ อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์
349 ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
350 ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
351 ศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
352 รศ. วินัย ศิริชาติวาปี รองศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
353 รศ. ศักดา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
354 ศ. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
355 อ. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์
356 ผศ. ทวีโชค วิษณุโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
357 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
358 ผศ. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
359 ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
360 ศ. วีระชัย โควสุวรรณ ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
361 ผศ. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
362 ผศ. กิติวรรณ วิปุลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
363 ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
364 รศ. ศุภศิลป์ สุนทราภา รองศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
365 ผศ. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
366 รศ. ทวี ศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
367 ศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
368 ผศ. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
369 รศ. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
370 ผศ. ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
371 รศ. ธงชัย ประฏิภาณวัตร รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
372 รศ. พิศาล ไม้เรียง รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
373 ผศ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
374 ผศ. วัชรา บุญสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
375 รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
376 รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
377 รศ. เจริญ ชุณหกาญจน์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
378 ผศ. กาญจนา จันทร์สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
379 ผศ. ชิงชิง ฟูเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
380 รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
381 ผศ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
382 ผศ. จิตติมา ศิริจีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
383 อ. ณัฐติยา เตียวตระกูล อาจารย์ อายุรศาสตร์
384 รศ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
385 ผศ. ประณิธิ หงสประภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
386 ศ. รัตนวดี ณ นคร ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
387 รศ. วิรัตน์ คลังบุญครอง รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
388 ผศ. วีระเดช พิศประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
389 ผศ. อภิชาติ แสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
390 อ. เบญจมาศ อินทรโภคา อาจารย์ อายุรศาสตร์
391 ผศ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
392 ศ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
393 รศ. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
394 ศ. วีรจิตต์ โชติมงคล ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
395 รศ. สมศักดิ์ เทียมเก่า รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
396 รศ. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
397 ผศ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
398 รศ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
399 รศ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
400 ผศ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
401 ผศ. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
402 นาย สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ - อายุรศาสตร์
403 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
404 ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
405 ผศ. ปรีดา อารยาวิชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
406 ผศ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
407 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
408 ผศ. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
409 นาง นลินทิพย์ ตำนานทอง - เวชศาสตร์พื้นฟู
410 อ. พัทธ์ปิยา สีระสาพร อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
411 ผศ. เสมอเดือน คามวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
412 อ. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
413 - วร์ ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
414 อ.ดร. ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
415 อ. นฤดม ศุภะกะลิน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
416 - ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
417 - พรรษ โนนจุ้ย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
418 - อาคม บุญเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
419 อ.ดร. เรณู ทานันท์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
420 - กุณฑล วิชาจารย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
421 - นิษณา นามวาท - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
422 อ. บูรพา ปุสธรรม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
423 - วนิดา พลเดช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
424 - วัชระ รัตนสีหา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
425 อ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
426 อ. จุฑารพ เพชระบูรณิน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
427 อ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
428 - ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
429 อ. วริสรา ลุวีระ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
430 อ. วันชนะ สืบไวย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
431 - วิภาวี ทูคำมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
432 ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
433 - วีระพล แสงอาทิตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
434 - ศริญญา คงเพชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
435 - สักการ สังฆมานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
436 - อรรถพล ติตะปัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
437 อ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
438 - ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
439 - ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
440 อ. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
441 - ภาณุมาศ ไกรสร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
442 - วรนันท์ คีรีสัตยกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
443 - วราภรณ์ สาแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
444 - สิรินาถ อารมย์เสรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
445 อ.ดร. สุกัญญา เลือง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
446 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
447 - สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
448 - สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
449 - อภิชาติ โซ่เงิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
450 - เก่งกาจ วินัยโกศล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
451 อ.ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
452 - ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
453 - ปราโมทย์ ทองกระจาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
454 - สุภัจฉรี อรัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
455 - อภิวัฒน์ ศิริโชติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
456 - โกสินทร์ วิระษร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
457 - จิตรานนท์ จันทร์อ่อน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
458 - อิสราภรณ์ เทพวงษา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
459 - จุฬาลักษณ์ พรหมศร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
460 - ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
461 อ.ดร. Hisatake Kondo อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
462 อ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
463 รศ. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
464 ผศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562