2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
1 นางสาว พรนภา โยธาฤทธิ์ - -
2 นาย ประสงค์ ต่อโชติ - -
3 นาง พาณิภัค พระชัย - -
4 นาย จิรพัฒน์ จันทะไพร - -
5 นาง ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ - -
6 นาง รัตติยากร วิมลศิริ - -
7 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
8 - ศิตธีรา สโมสร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 - อภิเชษฐ์ บุญจวง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

15 ตุลาคม 2562