2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. สุจิตรา วงศ์กำแหง อาจารย์ นิติศาสตร์
2 ผศ. กิตติบดี ใยพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติศาสตร์
3 อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล อาจารย์ นิติศาสตร์
4 - รุ่งลาวัลย์ สุดมูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562