2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 - หฤษฎ์ อินทะกนก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
2 อ. ภัทร์ คชภักดี อาจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562