2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
1 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
2 นาง ละออศรี เสนาะเมือง - ชีววิทยา
3 อ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

15 ตุลาคม 2562