2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. มนตรี วิบูลยรัตน์ อาจารย์ -
2 อ.ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ อาจารย์ -
3 อ.ดร. จีระพร เรืองจิระชูพร อาจารย์ -
4 นางสาว นวลสมร เตชะกำพุช - -
5 อ.ดร. อโณทัย รัตนกุล อาจารย์ -
6 อ. เพียรพร โขอนันต์ อาจารย์ -
7 อ.ดร. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ อาจารย์ -
8 ผศ.ดร. รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 รศ.ดร. สุรศักดิ์ ภมรศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
10 นาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - -
11 - ธนภณ วิมูลอาจ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - กิตติ มโนคุ้น - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - นกริน วิชาโคตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 - มุกดา สีแนน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 - เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 - กรองกาญจน์ ณ นครพนม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ.ดร. วิษณุ ภูมิพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
19 ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
20 รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ รองศาสตราจารย์ -
21 อ.ดร. สุวิทย์ ธนียวัน อาจารย์ -
22 อ.ดร. กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ -
23 อ.ดร. ปราโมทย์ ศุภปัญญา อาจารย์ -
24 ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
25 อ.ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
26 อ. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
27 อ.ดร. วาทิน เฉลิมดำริชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
28 ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
29 อ. อมรวรรณ รังกูล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
30 ผศ.ดร. ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
31 อ. อัจฉริยะ อุปการกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
32 อ.ดร. กิตติพงษ์ ศิริโชติ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
33 อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
34 อ. หนึ่งฤทัย สนธิประสาท อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562