2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 อ.ดร. นฤมล ผิวเผื่อน อาจารย์ -
4 ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 อ.ดร. กานดา ศรอินทร์ อาจารย์ -
6 ผศ.ดร. ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 อ. นพคุณ บุญสิม อาจารย์ -
9 ผศ. ปโยธร อุราธรรมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
10 ผศ. ภาสกร แสนจันแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
11 นาย ละมุณ กั้งจำปา - -
12 อ. วัลภา ถมยา อาจารย์ -
13 อ. สาธิต กระเวนกิจ อาจารย์ -
14 อ. หิรัญ อัศววงศ์เกษม อาจารย์ -
15 อ. เจษฎา โสตถิปิณฑะ อาจารย์ -
16 ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
17 อ. จิดาภา สีบุญเรือง อาจารย์ -
18 อ. ชลธิชา มะสุใส อาจารย์ -
19 ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
20 อ. ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ อาจารย์ -
21 อ. พิภาพร เอื้อมธุรพจน์ อาจารย์ -
22 ผศ.ดร. รักชนก แสงภักดีจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
23 อ. ศรัญญา กัลย์จาฤก อาจารย์ -
24 ผศ. ศุภชัย งามศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
25 อ. สุนทรี สิมธรรมนิมิต อาจารย์ -
26 อ. สุวิมล พลเยี่ยม อาจารย์ -
27 อ. เมธินี ศรีติพันธ์ อาจารย์ -
28 อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ -
29 ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
30 อ.ดร. ธนัญชัย ดาศรี อาจารย์ -
31 อ. มัชฌิมา วีรศิลป์ อาจารย์ -
32 ผศ.ดร. มัลลิกา สมพลกรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
33 อ. มัลลิกา สมพลกรัง อาจารย์ -
34 ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
35 อ. ราชันย์ ภูมิสายดอน อาจารย์ -
36 อ. สุกัลญา ศิริมาตร์ อาจารย์ -
37 อ. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ อาจารย์ -
38 นาย อภิชาติ งิ้วโสม - -
39 อ. เจนจิรา คนสอน อาจารย์ -
40 นาย จีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง - -
41 ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
42 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
43 อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ อาจารย์ -
44 นาง ศิริวรรณ จิ๋วแหยม - -
45 สิริวงษ์ เอียสกุล - -
46 นางสาว อุมาภรณ์ ไชยช่วย - -
47 อ. จิดานันท์ เลิศสุวรรณ อาจารย์ -
48 ผศ.ดร. ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
49 อ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ -
50 ผศ.ดร. พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
51 อ. มาลีรัตน์ กะการดี อาจารย์ -
52 อ. รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ อาจารย์ -
53 ผศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
54 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
55 อ. สุรศักดิ์ ตั้งสกุล อาจารย์ -
56 ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
57 นาย รัตนสินทร์ วัชรจรัสพงศ์ - -
58 อ. วิไลลักษณ์ เครือเนตร อาจารย์ -
59 อ. ศิริลักษณ์ โพธิรุกข์ อาจารย์ -
60 อ. ดุริยวรัตน์ หน่อแก้ว อาจารย์ -
61 อ. สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ อาจารย์ -
62 อ. คมกฤช ฟองย้อย อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
63 อ. อุมาพร กาฬแสน อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
64 อ. สิริกานต์ สุวรรณผู อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
65 ผศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์
66 ผศ. มานิตย์ ผิวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
67 รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
68 อ.ดร. บังอร เหมัง อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
69 อ.ดร. ณัฐพล ไตรเพิ่ม อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
70 อ. ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
71 อ.ดร. อังค์วรา ณ สุนทร อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
72 ผศ. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน
73 อ. บุษบง โกวิทศิริกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
74 ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
75 อ. สุรพล แสนสุข อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
76 อ.ดร. รัฐการ บัวศรี อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
77 อ. มณีรัตน์ เอื้อศิลป์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
78 ผศ. SAKSURIYA TRAIYARACH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562