2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 - พชร ชาตะวิถี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
3 - ชัยพร วิเทศสนธิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 อ.ดร. ธัญมัชฌ สรุงบุญมี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562