2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ - -
2 นาย ปรีชา ลักษณะสกุลชัย - -
3 อ. ภฤศกร ชาวงษ์ อาจารย์ -
4 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม - -
5 อ. สายชล สุนทราชัย อาจารย์ -
6 อ. ปรินดา จันโทริ อาจารย์ -
7 อ. พิศมัย คำทอง อาจารย์ -
8 นางสาว ภัคพิง สารสนอง - -
9 อ. สุริศา มาลัย อาจารย์ -
10 อ. จรินทร์ เปาโรหิตย์ อาจารย์ -
11 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ อาจารย์ -
12 นาง บุญเชิด กอมาตย์ - -
13 อ. วราภรณ์ ภูผา อาจารย์ -
14 อ.ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ -
15 อ. สักการะ ศรีเริงหล้า อาจารย์ -
16 อ. ขวัญหทัย พนมธรนิจกุล อาจารย์ -
17 อ. ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ อาจารย์ -
18 ผศ. มัทนาวดี บาโกท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
19 อ.ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์ -
20 ผศ. วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
21 อ. ศิริภรณ์ สุดจริง อาจารย์ -
22 นางสาว อนงค์นาถ โยคุณ - -
23 อ. ฐิติรัตน์ รัตนจรัสโรจน์ อาจารย์ -
24 ผศ. อาภารัตน์ อบแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
25 Mr. Michael Littmann - -
26 - อุดม บัวศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 - ชลิดา โพธิ์ถาวร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 - สถาพร เริงธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 อ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 - ศุภกิต บัวขาว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 อ.ดร. กรรณิกา คำดี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 อ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 - วิเชียร แสนมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 - ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 อ.ดร. กิติยาพร พงษ์ประเทศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 - วิระพงศ์ จันทร์สนาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 - วิศปัตย์ ชัยช่วย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 - Wang Hui Ying - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 นาง รจนา แก่นอำพรพันธ์ - -
42 ศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต ศาสตราจารย์ -
43 อ. นวลจันทร์ ประดุจชนม์ อาจารย์ -
44 อ. อาทิตย์ จิตรโท อาจารย์ สเปน
45 อ. จันทรา แซ่เฮ่ อาจารย์ จีน
46 อ. บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ เยอรมัน
47 นางสาว ศศิ จังสถิตย์กุล - อังกฤษ
48 ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
49 อ. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล อาจารย์ อังกฤษ
50 ผศ.ดร. สุธิดา โง่นคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
51 อ. อภิญญา หินนนท์ อาจารย์ อังกฤษ
52 ผศ.ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
53 อ.ดร. ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์ อังกฤษ
54 ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
55 ผศ. วิกรานต์ นามผาดอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
56 อ. Robert L. BROWN อาจารย์ อังกฤษ
57 รศ. ภรณี ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
58 รศ.ดร. มาลี กาบมาลา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
59 รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
60 นาง พิมพา อินแบน - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
61 นางสาว ยุพิน เตชะมณี - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
62 รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
63 อ.ดร. ศักดา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
64 รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
65 ผศ. ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
66 อ. พะวงพิศ วัฒนกิจ อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
67 อ. ศศิวิมล ฮงมา อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
68 ผศ. วิบูลสุข บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
69 ผศ. สุนัสริน บัวเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
70 ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
71 รศ. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ รองศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
72 อ. ปิยพักตร์ สินบัวทอง อาจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
73 ผศ. เพ็ญพันธ์ เพชรศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
74 ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
75 นาง ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
76 นาง ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
77 อ.ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์ อาจารย์ มนุษยศาสตร์
78 นาย บัญชร แก้วส่อง - สังคมศาสตร์
79 รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
80 รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
81 รศ. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
82 รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
83 รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
84 อ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์ สังคมศาสตร์
85 นาย วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ - สังคมศาสตร์
86 ผศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
87 นาย เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง - สังคมศาสตร์
88 อ. สมใจ ศรีหล้า อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
89 รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
90 อ.ดร. มณีมัย ทองอยู่ อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
91 รศ. สำเริง จันทรสุวรรณ รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
92 รศ. สุวรรณ บัวทวน รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
93 ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
94 รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
95 นางสาว สุเกสินี สุภธีระ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
96 อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
97 รศ.ดร. สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
98 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
99 ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
100 รศ.ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
101 ผศ.ดร. วาลี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
102 อ.ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ ไทย
103 ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
104 ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
105 ผศ. อนงค์ รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทย
106 ผศ.ดร. อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
107 ผศ. สาริสา อุ่นทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทย
108 รศ. สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ รองศาสตราจารย์ ไทย
109 อ. อิศเรศ ดลเพ็ญ อาจารย์ ไทย
110 อ.ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์ ไทย
111 - ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ - ไทย
112 ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
113 ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทย
114 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
115 ผศ.ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไทย
116 อ.ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์ ไทย
117 นาย ชอบ ดีสวนโคก - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
118 นาย ชลิต ชัยครรชิต - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
119 - ธนนันท์ บุ่นวรรณา - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
120 รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
121 นาย คูณ โทขันธ์ - ปรัชญาและศาสนา
122 ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
123 อ. ศรชัย แม้ประสาท อาจารย์ ปรัชญาและศาสนา
124 ผศ. เทพพร มังธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
125 ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
126 ผศ. อัครยา สังขจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
127 ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
128 ผศ. ภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
129 - พุทธรักษ์ ปราบนอก - ปรัชญาและศาสนา
130 รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
131 อ.ดร. มานะ นาคำ อาจารย์ พัฒนาสังคม
132 อ.ดร. รัตนา บุญมัธยะ อาจารย์ พัฒนาสังคม
133 รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ รองศาสตราจารย์ พัฒนาสังคม
134 ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
135 ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
136 ผศ.ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
137 ผศ. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนาสังคม
138 รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
139 รศ. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ รองศาสตราจารย์ พัฒนาสังคม
140 รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
141 นางสาว กนกอร ธานี - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
142 นางสาว พรพิมล ทรงคุณ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
143 นางสาว พรรณพา พรเจริญ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
144 นางสาว จุฑามาส มะลิเผือก - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
145 นางสาว ณัฐกานต์ เกษกำธร - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
146 นางสาว วิไลวรรณ นวลละออง - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
147 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุปะมา - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
148 นางสาว ศิริรัตน์ หาญใจ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
149 นางสาว พัฒน์ภครพร หมื่นแก้ว - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
150 ผศ. กำจร ใจบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
151 ผศ. ณัชพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
152 อ. ภัทรา ภมรศิลปธรรม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
153 อ.ดร. ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
154 อ. มธุรส แพทย์ชีพ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
155 อ. รัชนี ปิยะธำรงชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
156 ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
157 ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
158 อ. สุนทร ศรีชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
159 ผศ. อารยา วิทย์สุภาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
160 ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
161 อ. กวิสรา นิลมงคล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
162 ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
163 อ. วัชรพล ศิริสุวิไล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
164 อ. สรวรรณ วัฒนวิกย์กิจ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
165 อ.ดร. สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
166 ผศ. อังคณา ไคลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
167 อ. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
168 ผศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
169 อ. ธวัชชัย ไชยบุญเรือง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
170 ผศ. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
171 อ.ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
172 อ.ดร. วีระกุล ชายผา อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
173 ผศ. สุนันทา เหล่าจัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
174 อ. อรอนงค์ อินสอาด อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
175 ผศ. กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
176 อ. จีราภรณ์ วิทยาคม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
177 อ.ดร. ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
178 อ.ดร. พรสวรรค์ พลอยแก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
179 อ. พราวพรรณ พลบุญ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
180 ผศ. ศรีปัญญา ใจใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
181 ผศ. ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
182 รศ. อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
183 ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
184 ผศ. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
185 ผศ. ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
186 ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
187 ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
188 รศ. เยาวรัตน์ การพานิช รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
189 ผศ.ดร. ปทุมรัศมิ์ ต่อวงศ์ นาคนิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
190 อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
191 ผศ. ประทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
192 นาย เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน - - ยังไม่กำหนด -
193 ผศ. เฉลิมเกียรติ มินา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562