2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. ช่อ วายุภักตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 นาย อนัน เค้าสิม - -
3 นางสาว อรสา ทองโคตร - -
4 นางสาว กรกนก อินทร์สอน - -
5 ผศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ.ดร. นรชิต จิรสัทธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 อ. ปวีนา กองจันทร์ อาจารย์ -
8 อ. อาร์ม นาครทรรพ อาจารย์ -
9 อ. นภาพร(รายชื่อซ้ำ) ลิขิตวงศ์ขจร อาจารย์ -
10 อ.ดร. ทองรวี ศิลาน้อย อาจารย์ -
11 ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 อ. มัณฑนา รัตนศรีสร้อย อาจารย์ -
13 อ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ อาจารย์ -
14 อ. วิไลพร ไพศาล อาจารย์ -
15 นางสาว ศรัญญา รักสงฆ์ - -
16 นาย ศราวุธ คำสิงห์ - -
17 อ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง อาจารย์ -
18 ผศ.ดร. ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
19 อ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา อาจารย์ -
20 อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร อาจารย์ -
21 อ. ปาริชาต บุตรวงค์ อาจารย์ -
22 อ. ณัฐกานต์ บุญนนท์ อาจารย์ -
23 ผศ. ณิศาศรณ์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
24 อ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อาจารย์ -
25 นาง พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ - -
26 อ. วิไลวรรณ เที่ยงตรง อาจารย์ -
27 อ. ศิรประภา บำรุงกิจ อาจารย์ -
28 นาย สัมพันธ์ บัวคำทุม - -
29 อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ อาจารย์ -
30 ผศ. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
31 อ. ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี อาจารย์ -
32 ผศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
33 นางสาว แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ - -
34 อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 - กัมปนาท ศิริโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 - วุธพงศ์ ลาภเจริญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 อ.ดร. วิชชุลดา เวชกูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 - พงษ์สุทธิ พื้นแสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 - เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 - สุวีร์ณัสญ์ ปรัชญคุปต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 ผศ. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
42 นางสาว กานดา พิสิษฐ์ไพบูลย์ - การเงินและการบัญชี
43 นางสาว ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ - การเงินและการบัญชี
44 นาย วรพงษ์ ชัยวิรัตนะ - การเงินและการบัญชี
45 รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข รองศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
46 ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
47 อ. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร อาจารย์ การเงินและการบัญชี
48 ผศ.ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การเงินและการบัญชี
49 ผศ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
50 รศ. กรรณิการ์ มานะกิจ รองศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
51 รศ. สุเมธ แก่นมณี รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
52 ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
53 รศ. มันทนา สามารถ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
54 ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์
55 รศ. อนงค์นุช เทียนทอง รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
56 อ. สมยศ โอ่งเคลือบ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
57 ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
58 ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
59 รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
60 ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
61 อ. สุวิชา โกมลทัต อาจารย์ บริหารธุรกิจ
62 ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
63 ผศ. ปรมัตถ์ เพียนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
64 อ.ดร. ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล อาจารย์ บริหารธุรกิจ
65 อ. ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
66 ผศ. สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
67 รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช รองศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
68 ผศ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
69 อ. สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
70 อ. พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
71 รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การตลาด
72 ผศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
73 อ. สุทิน เวียนวิวัฒน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
74 นาย วีระพล วงษ์ประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
75 รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
76 ผศ. อารีย์ นัยพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
77 นาย ณัฐพงศ์ วัฒนะโชติ - - ยังไม่กำหนด -
78 อ. ภัทรขวัญ พิลางาม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
79 รศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
80 อ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
81 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562