2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
1 นางสาว อรสา ทองโคตร - -
2 นางสาว กรกนก อินทร์สอน - -
3 รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 ผศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 อ.ดร. ปวีนา กองจันทร์ อาจารย์ -
6 นางสาว ชลธิชา ไชยโวหาร - -
7 ผศ.ดร. ทองรวี ศิลาน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 อ. วิไลพร ไพศาล อาจารย์ -
10 นาย ศราวุธ คำสิงห์ - -
11 ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร อาจารย์ -
13 นาง พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ - -
14 อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ อาจารย์ -
15 อ. ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี อาจารย์ -
16 อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ.ดร. วุธพงศ์ ลาภเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 อ.ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 อ.ดร. วิชชุลดา เวชกูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 อ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 ผศ.ดร. สุวีร์ณัสญ์ ปรัชญคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 ผศ. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
25 ผศ.ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การเงินและการบัญชี
26 ผศ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
27 ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
28 ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
29 รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
30 ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
31 ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
32 อ.ดร. ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล อาจารย์ บริหารธุรกิจ
33 ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
34 รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
35 ผศ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
36 รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การตลาด
37 ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
38 ผศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
39 รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
40 ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
41 อ.ดร. ภัทรขวัญ พิลางาม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
42 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

15 ตุลาคม 2562