2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย นาถ ภูวงศ์ผา - -
2 นาย ณรงค์ หงษ์แก้ว - -
3 นาง วัลยา แสงห้าว - -
4 นาง สนธนี วรชินา - -
5 นางสาว ฐิติมา พิมพ์ทนต์ - -
6 นาย พุธทอง กาบบัวลอย - -
7 อ. ศิริธร บุราณุรักษ์ อาจารย์ -
8 อ. ณัฐธิดา กิจวิรุฬห์ อาจารย์ -
9 นาง สุนันท์ ศรีศุภเดชะ - -
10 นาย จักรพงษ์ ไชยวงษ์ - -
11 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
12 นาง สุตาภัทร รักษา - -
13 นาง อมรรัตน์ สิทธิโชค - -
14 รศ. โรจน์ชัย ศัตรวาหา รองศาสตราจารย์ -
15 อ. ศิริรัตน์ ทินตะนัย อาจารย์ -
16 นาย วัลลภ เรืองเดชชัยสกุล - จุลชีววิทยา
17 อ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ ชีวเคมี
18 นาย ขาว เหมือนวงศ์ - -
19 รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
20 อ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ์ อาจารย์ -
21 อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย อาจารย์ -
22 อ. วิจิตรา เจนวิริยะกุล อาจารย์ -
23 อ. วุฒิพงศ์ มหาคำ อาจารย์ -
24 รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
25 รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
26 ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
27 รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
28 ผศ. รัชนี ฉวีราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
29 รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
30 ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
31 ผศ.ดร. สมทรง ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
32 รศ. สุภาพ ณ นคร รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
33 ผศ.ดร. ไพรัช ทาบสีแพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
34 ผศ. พรรณี รัตนแสง คาร์ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
35 อ. กัลยา(ห้ามใช้) ศรีประทีป อาจารย์ ชีววิทยา
36 รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
37 นาง ดวงกมล แม้นศิริ - ชีววิทยา
38 ผศ. นิยะดา ห่อนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
39 รศ. นเรศร์ มุลาลี รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
40 รศ. บุญยืน กิจวิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
41 ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
42 ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
43 ผศ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
44 ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
45 ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
46 รศ. อลงกลด แทนออมทอง รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
47 ผศ. อัจฉรา ธรรมถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
48 อ.ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ อาจารย์ ชีววิทยา
49 ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
50 อ. จิรภัทร จันทะพงษ์ อาจารย์ ชีววิทยา
51 รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
52 ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
53 ผศ. ละเอียด นาคกระแสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
54 อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม อาจารย์ ชีววิทยา
55 ผศ. ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
56 ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
57 ผศ.ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
58 อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข อาจารย์ ชีววิทยา
59 ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
60 ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
61 ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
62 ผศ. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
63 ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีววิทยา
64 อ.ดร. ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ อาจารย์ ชีววิทยา
65 รศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
66 ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
67 ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
68 ผศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
69 - มงคล นนทกิตติเจริญ - เคมี
70 ผศ.ดร. รจนา บุระคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
71 รศ. สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ รองศาสตราจารย์ เคมี
72 ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
73 ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
74 ผศ. ณรงค์ เกิดกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
75 ผศ. นิตยา ธีรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
76 ผศ.ดร. ปวีณา ฆารไสว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
77 ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
78 รศ. รัตนา มหาชัย รองศาสตราจารย์ เคมี
79 - รัศมี เหล็กพรม - เคมี
80 อ.ดร. วัชรี หาญยิ่ง อาจารย์ เคมี
81 ผศ. วิรัช ว่องพัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
82 ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
83 รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
84 รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
85 รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
86 อ. ชาญชัย แสงสุรศักดิ์ อาจารย์ เคมี
87 รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
88 ผศ.ดร. ปริญญา ธีรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
89 อ. พูนสุข ภูสิมมา อาจารย์ เคมี
90 อ. สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ อาจารย์ เคมี
91 ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
92 ผศ.ดร. อัจฉรา ศิริมังคะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
93 ผศ. อารยัน จันศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
94 อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล อาจารย์ เคมี
95 อ. พรทิพย์ ลัตต์มันน์ อาจารย์ เคมี
96 ผศ. พิทักษ์ นาสมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
97 รศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
98 - ศิรินุช ลอยหา - เคมี
99 ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
100 ผศ.ดร. สุจิตรา กลิ่นศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
101 รศ. สุนันทา เฮงรัศมี รองศาสตราจารย์ เคมี
102 รศ.ดร. อัญชุลี ฉวีราช รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
103 อ. กนกศิลป์ หุ่นแก้ว อาจารย์ เคมี
104 - กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ - เคมี
105 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
106 ผศ.ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
107 อ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ อาจารย์ เคมี
108 ผศ.ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
109 ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
110 อ.ดร. กนกกาญจน์ แซ่จึง อาจารย์ เคมี
111 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
112 - พิทยากรณ์ น้อยทรงค์ - เคมี
113 ผศ. ภัทราภรณ์ ปัณฑรนนทกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
114 อ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ อาจารย์ เคมี
115 อ. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี อาจารย์ เคมี
116 รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
117 ผศ. สมเกียรติ ศรีจารนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
118 รศ. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ รองศาสตราจารย์ เคมี
119 - เจ้าทรัพย์ บุญมาก - เคมี
120 รศ. ทิพย์วัลย์ เอกปัต คำเหม็ง รองศาสตราจารย์ เคมี
121 รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
122 รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
123 - รจนา เชี่ยวชาญ - คณิตศาสตร์
124 ผศ. สุณี อัษฎายุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
125 ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
126 รศ.ดร. นรากร คณาศรี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
127 รศ.ดร. บัญชา อานนท์กิจพานิช รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
128 ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
129 นาง วรรณี เนตรสิงหนาท - คณิตศาสตร์
130 ผศ.ดร. วริษา นาคพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
131 ผศ.ดร. วัฒนา เถาว์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
132 รศ.ดร. สมจิต โชติชัยสถิตย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
133 ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
134 รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
135 ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
136 ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
137 ผศ.ดร. ประกิต จำปาชนม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
138 อ.ดร. วิเนตร แสนหาญ อาจารย์ คณิตศาสตร์
139 รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
140 รศ. เที่ยง ภูมิสะอาด รองศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
141 ผศ.ดร. เสวียน ใจดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
142 อ.ดร. กนกวรรณ วงษ์จันทร์ อาจารย์ คณิตศาสตร์
143 รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
144 ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
145 รศ. จิระสุข อิฐรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
146 อ. ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต อาจารย์ คณิตศาสตร์
147 ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
148 รศ.ดร. วิจารณ์ สดศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
149 อ.ดร. วีระชัย สาระคร อาจารย์ คณิตศาสตร์
150 อ. สุจิตรา แสนหาญ อาจารย์ คณิตศาสตร์
151 ผศ. เกียรติ แสงอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
152 อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ อาจารย์ คณิตศาสตร์
153 ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์
154 อ. สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย อาจารย์ คณิตศาสตร์
155 ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
156 อ. สมเกียรติ พาน้อย อาจารย์ คณิตศาสตร์
157 อ. เฟื่องฟ้า ศรีจันทพงศ์ อาจารย์ คณิตศาสตร์
158 อ. เครือวัลย์ ทยานยง อาจารย์ คณิตศาสตร์
159 ผศ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
160 ผศ. กมล อนวัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
161 - นาท เสาวดี - ฟิสิกส์
162 ผศ. พหล จิตติยศรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
163 ผศ. รงค์ รุจกรกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
164 อ.ดร. สมพร ขันเงิน อาจารย์ ฟิสิกส์
165 ผศ. สมพร เฉลิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
166 ผศ. สยาม ชูถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
167 ผศ. ณรงค์ พิศขุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
168 ผศ. บำรุง สมสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
169 ผศ. พัฒนา ภู่วนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
170 รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
171 รศ. ศรีธน วรศักดิ์โยธิน รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
172 นาย สันติ แม้นศิริ - ฟิสิกส์
173 ผศ. โกวิท ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
174 อ. นิพนธ์ กสิพร้อง อาจารย์ ฟิสิกส์
175 รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
176 ผศ. ยุทธนา จิตตะกวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
177 ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
178 - วิยะดา หาญชนะ - ฟิสิกส์
179 อ. สมัคร์ พิมานแพง อาจารย์ ฟิสิกส์
180 ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
181 ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
182 ผศ.ดร. ชัยพจน์ มุทาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
183 อ. ชัยภูมิ สำเนียง อาจารย์ ฟิสิกส์
184 อ. ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์ อาจารย์ ฟิสิกส์
185 ผศ. พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
186 ผศ. วิวัฒน์ นิติวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
187 รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
188 ผศ. อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
189 รศ. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
190 อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ ฟิสิกส์
191 รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
192 - นงลักษณ์ มีทอง - ฟิสิกส์
193 อ. ประเสริฐ แข่งขัน อาจารย์ ฟิสิกส์
194 อ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ ฟิสิกส์
195 - อภิวัฒน์ ชมภูสอ - ฟิสิกส์
196 ผศ. เมืองชัย แสวงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
197 ผศ.ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
198 - ธีรศักดิ์ คำวรรณะ - ฟิสิกส์
199 ผศ. ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์
200 ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ โทมัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
201 ผศ.ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ฟิสิกส์
202 อ. เมธี พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ สถิติ
203 ผศ.ดร. กุลยา พัฒนากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
204 รศ. อำนวย มณีศรีวงศ์กูล รองศาสตราจารย์ สถิติ
205 - ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ - สถิติ
206 อ. ยุภาพร ตงประสิทธิ์ อาจารย์ สถิติ
207 รศ. วิชุดา ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ สถิติ
208 ผศ. สุรเดช ถาวรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
209 รศ.ดร. อโนทัย ตรีวานิช รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สถิติ
210 ผศ. ชรินทร์ คูคู่สมุทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
211 ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
212 ผศ. สุกัญญา เรืองสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
213 รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สถิติ
214 รศ. ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ รองศาสตราจารย์ สถิติ
215 ผศ. ปราโมทย์ ครองยุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
216 รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท รองศาสตราจารย์ สถิติ
217 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
218 รศ.ดร. โสภณ บุญลือ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
219 ผศ.ดร. อัชฌา อรอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
220 รศ. งามนิจ นนทโส รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
221 ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
222 ผศ.ดร. ประสาท โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
223 ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
224 ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
225 ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
226 อ.ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์ อาจารย์ จุลชีววิทยา
227 ผศ. สุวรรณา เนียมสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
228 รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
229 ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
230 ผศ. ธีรศักดิ์ สมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา
231 ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
232 อ. ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ อาจารย์ จุลชีววิทยา
233 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
234 ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
235 นาง นิภา มิลินทวิสมัย - ชีวเคมี
236 รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
237 อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ ชีวเคมี
238 ผศ. สุพร นุชดำรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
239 อ.ดร. ชไมพร จำปาศรี อาจารย์ ชีวเคมี
240 ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
241 รศ.ดร. ศักดา ดาดวง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
242 รศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
243 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
244 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
245 รศ. นิสันต์ สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
246 นางสาว สินีนาฏ ศิริ - ชีวเคมี
247 รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
248 อ. เทพินทร์ พยัคฆชาติ อาจารย์ ชีวเคมี
249 ผศ. เอก วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
250 รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
251 รศ. กิตติ เอกอำพน รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
252 ผศ. สำอาง หอมชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
253 อ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ อาจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
254 ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
255 อ. วิรงรอง มงคลธรรม อาจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
256 ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
257 ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
258 ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
259 อ. ณกร วัฒนกิจ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
260 อ. ภาณี ถิรังกูร อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
261 อ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
262 อ. ทัศพร ธนจาตุรนต์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
263 อ.ดร. ปวีณา วันชัย อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
264 ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
265 อ. สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
266 อ. สมชัย อัษฎายุธ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
267 ผศ. สันติ ทินตะนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
268 อ. สิลดา อินทรโสธรฉันท์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
269 ผศ. ไกรสร วงศ์พราวมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
270 รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
271 รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
272 ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
273 ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
274 รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
275 รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
276 อ.ดร. สายยัญ สายยศ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
277 อ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
278 อ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
279 ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
280 ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
281 ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
282 ผศ. สุกิจจา จันทะชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
283 ผศ.ดร. อุรฉัตร โคแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
284 อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
285 ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
286 อ. อุราวรรณ จันทร์เกษ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
287 นาง ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย - วิทยาการคอมพิวเตอร์
288 อ.ดร. นันท์นภัส เบญจมาศ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
289 ผศ. บุญทรัพย์ ไวคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
290 อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
291 อ.ดร. รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
292 รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
293 ผศ.ดร. คณิต มุกดาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
294 อ.ดร. คำรณ สุนัติ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
295 อ.ดร. ทศพร แถลงธรรม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
296 อ.ดร. ทศพร ทองจันทึก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
297 อ.ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
298 - วิภู กุตะนันท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
299 - สิระ สานสุข - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
300 - นิมิต นิมานะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
301 ผศ.ดร. พงศกร ยศแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
302 - พรไสว ไพรพิภัช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
303 อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
304 ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
305 - เมศยา ธิติศักดิ์สกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
306 อ. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
307 - นิศาชล แจ้งพรมมา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
308 - ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
309 อ. พาวินี กลางท่าไค่ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
310 อ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
311 - สุธรรม ศรีหล่มสัก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
312 - อังคณา บุญยืด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
313 - เขมิกา ลมไธสง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
314 อ. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
315 - พิมสิรี สุวรรณะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
316 อ.ดร. มัลลิกา วัฒนะ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
317 - วิรัตน์ เจริญบุญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
318 - อนุวัตร อมตฉายา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
319 - อุทุมพร โดมทอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
320 - กิติยานี อาษานอก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
321 - ธีระพงษ์ พวงมะลิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
322 ผศ.ดร. ธีระยุทธ ทองเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
323 - สุจิตตรา แดงสกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
324 - สุธาสินี บุญเชียงมา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
325 ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
326 - ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
327 ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
328 ผศ. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
329 - ศิริบูรณ์ มุกดาใส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
330 - Andrew Hunt - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
331 - Florian Schevenels - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
332 ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
333 ผศ.ดร. สุภาสินี ซีท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562