2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 นาย สาธร พลศักดิ์ - -
3 นาย เสรี เจริญกุล - -
4 นาง ปัทมา กาญจนพัฒน์ - -
5 นาย รัชพล รอดชมภู - -
6 ผศ. สุนทร ชำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
7 นาย เหลือ กันยาเนียม - -
8 นาย ชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง - -
9 นาง พูนสิน คำพิบูลย์ - -
10 นาง มานิดา กุดกันยา - -
11 นางสาว โสภิดา โชติกวี - -
12 นาง ณัฐพัชร จ้ำเก้า - -
13 นาง ธรธัญญา ธารเลิศ - -
14 นาย วิโรจน์ มาศเนตร - -
15 นางสาว สุกัญญา สุดภักดี - -
16 นาย สุรสีห์ สายแวว - -
17 นางสาว แจ่มจิต แซ่เลี้ยว - -
18 อ. ไพบูลย์ บุณยะกาญจน อาจารย์ -
19 รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
20 นาย ประเวทย์ พรหมจิตรานนท์ - -
21 รศ. ทวีศักดิ์ อัครางกูร รองศาสตราจารย์ -
22 ผศ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
23 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง - -
24 นาง วัลลภา วิภูสัตยา - เคมี
25 อ.ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ อาจารย์ เคมี
26 - โพยม สราภิรมย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 - ธนากร เมธาธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 - สุรพล ผดุงทน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 - เจษฎา โพธิ์สม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 ผศ.ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 - ปณิธาน จูฑาพร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 - รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 - ศิรวดี อรัญนารถ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 - อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 อ.ดร. อัญชลี แสงซ้าย อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 - พิรัสม์ คุณกิตติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 - ฐิติพงศ์ จำรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 - พันวัตต์ พึ่งสาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 - ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
42 อ.ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
43 รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
44 อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์ อาจารย์ เคมี
45 อ.ดร. ทินกร คำแสน อาจารย์ เคมี
46 ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
47 ผศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
48 ผศ. ดุสิตา เลิฟเลส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี
49 ผศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
50 ผศ.ดร. ประสงค์ วงศ์วิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
51 ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
52 รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
53 อ. ณัฏฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล อาจารย์ เคมี
54 ผศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
55 ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
56 รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
57 รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เคมี
58 ผศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมี
59 - กอปร ศรีนาวิน - โยธา
60 นาย ดิลก ศรีนาวิน - โยธา
61 รศ. วีระ หอสกุลไท รองศาสตราจารย์ โยธา
62 นาย สงวน ปัทมธรรมกุล - โยธา
63 อ. สงวน บุญปัญญารักษ์ อาจารย์ โยธา
64 รศ. สอาด ธรรมกนก รองศาสตราจารย์ โยธา
65 ผศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา
66 รศ.ดร. จารึก ถีระวงษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ โยธา
67 รศ. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค รองศาสตราจารย์ โยธา
68 ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
69 รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ โยธา
70 ผศ.ดร. พิชัย เอื้อมธุรพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
71 นาย พิชิต ลัทธิสูงเนิน - โยธา
72 รศ. รังษี นันทสาร รองศาสตราจารย์ โยธา
73 รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ โยธา
74 รศ. วินัย ศรีอำพร รองศาสตราจารย์ โยธา
75 รศ. สัจจะ เสถบุตร รองศาสตราจารย์ โยธา
76 รศ. ดำรงค์ หอมดี รองศาสตราจารย์ โยธา
77 ผศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
78 รศ. นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ รองศาสตราจารย์ โยธา
79 ผศ. ประกอบ มณีเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา
80 ศ. ประกอบ วิโรจนกูฎ ศาสตราจารย์ โยธา
81 ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
82 ผศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
83 ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
84 รศ.ดร. วันชัย สะตะ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ โยธา
85 - วิชุดา เสถียรนาม - โยธา
86 นางสาว การวีร์ หว่างพันธ์ - โยธา
87 ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
88 ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
89 นาย วิโรจน์ ชัยธรรม - โยธา
90 รศ. สุทธิพล วิวัฒนทีปะ รองศาสตราจารย์ โยธา
91 อ. สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล อาจารย์ โยธา
92 รศ. ไพฑูรย์ โล่ห์สุนทร รองศาสตราจารย์ โยธา
93 ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โยธา
94 รศ. ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ รองศาสตราจารย์ โยธา
95 นาย ประเสริฐ ดำรงชัย - โยธา
96 - ปิยะวัชร ฝอยทอง - โยธา
97 อ. สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี อาจารย์ โยธา
98 รศ.ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ โยธา
99 รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ โยธา
100 รศ. ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข รองศาสตราจารย์ โยธา
101 - พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ - โยธา
102 รศ. วัชรินทร์ กาสลัก รองศาสตราจารย์ โยธา
103 รศ. ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ รองศาสตราจารย์ โยธา
104 รศ.ดร. กฤษ เฉยไสย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
105 อ. กรกฎ แสนชัย อาจารย์ ไฟฟ้า
106 นาง คำภา วงษ์คำอุด - ไฟฟ้า
107 อ. นิยม พินิจการ อาจารย์ ไฟฟ้า
108 รศ. มงคล ลี้ประกอบบุญ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
109 รศ. อาคม แก้วระวัง รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
110 อ. จิรัญ โพธิ์นักขา อาจารย์ ไฟฟ้า
111 ผศ. ปรีชา ธนานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
112 ผศ. วัฒนา กาสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
113 อ. วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์ อาจารย์ ไฟฟ้า
114 ผศ. วิชัย ประเสริฐเจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
115 รศ. สถาพร อุดมสิน รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
116 - สถาพร พรพรหมลิขิต - ไฟฟ้า
117 ผศ.ดร. อนุชา แสงรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
118 รศ. อำนาจ สุขศรี รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
119 รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
120 อ. ชัยภัฎ วรรธนะสาร อาจารย์ ไฟฟ้า
121 ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
122 ผศ. วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
123 อ. สถิรพร พรนิมิตร อาจารย์ ไฟฟ้า
124 ผศ.ดร. สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
125 ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
126 ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
127 อ.ดร. ปานหทัย บัวศรี อาจารย์ ไฟฟ้า
128 รศ. สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
129 ผศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
130 - นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร - ไฟฟ้า
131 - รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร - ไฟฟ้า
132 รศ. วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
133 ผศ. สัมฤทธิ์ หังสะสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
134 รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า
135 อ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม อาจารย์ ไฟฟ้า
136 ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
137 ผศ.ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
138 อ. พงศ์ศักดิ์ บินสมประสงค์ อาจารย์ ไฟฟ้า
139 รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ไฟฟ้า
140 รศ. ธวัช สิงห์ภู่ รองศาสตราจารย์ เกษตร
141 ผศ. เสรี วงส์พิเชษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
142 อ.ดร. คำนึง วาทโยธา อาจารย์ เกษตร
143 ผศ.ดร. วิชัย ศรีบุญลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
144 รศ. วินิต ชินสุวรรณ รองศาสตราจารย์ เกษตร
145 รศ. สมชาย ชวนอุดม รองศาสตราจารย์ เกษตร
146 ผศ. สมนึก ชูศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
147 อ. สุรพล ภูมิพระบุ อาจารย์ เกษตร
148 ผศ. ไมตรี จ๋วงพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
149 อ. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อาจารย์ เกษตร
150 รศ. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ รองศาสตราจารย์ เกษตร
151 อ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล อาจารย์ เกษตร
152 ผศ. สมโภชน์ สุดาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
153 รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เกษตร
154 อ. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ อาจารย์ เกษตร
155 รศ. บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ รองศาสตราจารย์ เกษตร
156 อ. กิตติพงษ์ ลาลุน อาจารย์ เกษตร
157 ผศ. ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตร
158 ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เกษตร
159 อ. สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ อาจารย์ เกษตร
160 รศ. เสรี สมนาแซง รองศาสตราจารย์ อุตสาหการ
161 - จุมพล วรสายัณห์ - อุตสาหการ
162 รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
163 อ. รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ อาจารย์ อุตสาหการ
164 ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
165 รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
166 อ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล อาจารย์ อุตสาหการ
167 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
168 นาย สุคนธ์ อาจฤทธิ์ - อุตสาหการ
169 นาง อรจิรา หัตถพนม - อุตสาหการ
170 ผศ. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหการ
171 อ. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล อาจารย์ อุตสาหการ
172 - อภิชาติ บุญมา - อุตสาหการ
173 รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
174 - ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ - อุตสาหการ
175 อ. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล อาจารย์ อุตสาหการ
176 อ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส อาจารย์ อุตสาหการ
177 อ. พีระพงศ์ ท้าวเพชร อาจารย์ อุตสาหการ
178 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
179 อ. สมศักดิ์ หอมดี อาจารย์ อุตสาหการ
180 รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
181 รศ.ดร. สมเกียรติ รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
182 ผศ. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหการ
183 อ. ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ อุตสาหการ
184 อ. นำพล มหายศนันท์ อาจารย์ เครื่องกล
185 อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ อาจารย์ เครื่องกล
186 อ. คมสัน วิชชวุต อาจารย์ เครื่องกล
187 รศ.ดร. จำลอง ลิ้มตระกูล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
188 รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
189 รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
190 รศ. สำรวจ อินแบน รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
191 - จารุพล สุริยวนากุล - เครื่องกล
192 อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ เครื่องกล
193 ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
194 รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
195 อ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน อาจารย์ เครื่องกล
196 อ.ดร. เขมจิต เสนา อาจารย์ เครื่องกล
197 ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
198 รศ. นิวัฒน์ ตำนานทอง รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
199 ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
200 ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
201 รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
202 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
203 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
204 ผศ.ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
205 รศ.ดร. ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
206 รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
207 รศ. ประเสริฐ จักโขบลมาศ รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
208 รศ. อินทรชิต หอวิจิตร รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
209 ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
210 เด่นพงษ์(ซ้ำ) สุดภักดี - เครื่องกล
211 นาง จีระนันท์ พลยางนอก - เครื่องกล
212 อ. ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี อาจารย์ เครื่องกล
213 ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
214 รศ. สุรศักดิ์ ชิยางคบุตร รองศาสตราจารย์ เครื่องกล
215 รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เครื่องกล
216 ผศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
217 ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
218 ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เครื่องกล
219 รศ. พัชรี หอวิจิตร รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
220 - วิษณุ แทนบุญช่วย - สิ่งแวดล้อม
221 ผศ. สำราญ เรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
222 ผศ.ดร. สุมนา ราษฏร์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
223 ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
224 อ. ไปรยา เฉยไสย อาจารย์ สิ่งแวดล้อม
225 ผศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
226 อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ สิ่งแวดล้อม
227 ผศ. พนมชัย วีระยุทธศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
228 อรวรรณ แก่นเชียงสา - สิ่งแวดล้อม
229 รศ. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
230 รศ. ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
231 นาง อันชรีย์ คาพันโอกลู - สิ่งแวดล้อม
232 นาง เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ สิ่งแวดล้อม
233 รศ. จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ รองศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม
234 - ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี - สิ่งแวดล้อม
235 รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สิ่งแวดล้อม
236 อ. มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์ สิ่งแวดล้อม
237 ภิญญ์ฑิตา ห้ามใช้ มุ่งการดี - สิ่งแวดล้อม
238 นาง อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.พัชรี - สิ่งแวดล้อม
239 อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.อาวุธ - สิ่งแวดล้อม
240 อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.ไปรยา - สิ่งแวดล้อม
241 อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.ชัชวาล - สิ่งแวดล้อม
242 อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.ศุภฤกษ์ - สิ่งแวดล้อม
243 อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.เนตรนภิส - สิ่งแวดล้อม
244 อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.สวล.มุจลินทร์ - สิ่งแวดล้อม
245 อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
246 ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
247 ผศ.ดร. ดารณี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
248 นางสาว ธนิศา เครือไวศยวรรณ - คอมพิวเตอร์
249 อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
250 รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
251 รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
252 อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ คอมพิวเตอร์
253 ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
254 นาง สุมนา เยาวมาตย์ - คอมพิวเตอร์
255 อ.ดร. กรชวัล ชายผา อาจารย์ คอมพิวเตอร์
256 อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ คอมพิวเตอร์
257 อ. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ คอมพิวเตอร์
258 ผศ. ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
259 ผศ. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
260 รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล รองศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
261 ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
262 อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ คอมพิวเตอร์
263 อ.ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
264 อ. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล อาจารย์ คอมพิวเตอร์
265 อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ คอมพิวเตอร์
266 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช รองศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
267 อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ คอมพิวเตอร์
268 ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
269 อ. กานดารัจน์ เปี่ยมรัตน์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
270 รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562