2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ชาญ จิตภิลัย อาจารย์ -
2 อ. มนู ยังพัธนา อาจารย์ -
3 นาย จรัญ โทผาวงษ์ - -
4 อ. ถวิล ศรีบุตร อาจารย์ -
5 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล อาจารย์ -
6 อ. ยุพา คำภูมี อาจารย์ -
7 รศ. รจนา ยศธสาร รองศาสตราจารย์ -
8 อ. รจนา ด่านชาญชัย อาจารย์ -
9 อ. วิไล ตันมิตร อาจารย์ -
10 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร รองศาสตราจารย์ -
11 อ. ศุภร จารุจรณ อาจารย์ -
12 นาง สงวน พงศ์กิจวิทูร - -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ อาจารย์ -
14 ผศ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง อาจารย์ -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ อาจารย์ -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด อาจารย์ -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ อาจารย์ -
20 ผศ. ณิชชา สอนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
21 ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
22 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร อาจารย์ -
23 อ. ธัญญะ บุปผเวส อาจารย์ -
24 อ. นุจรี สุขเกษม อาจารย์ -
25 อ. ปราณี จันทร์หอม อาจารย์ -
26 อ. ปริยา เวชสุนทร อาจารย์ -
27 อ. ปรีชา บุญณะโชติ อาจารย์ -
28 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
29 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
30 อ. ภนิดา ภู่โตนนา อาจารย์ -
31 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ อาจารย์ -
32 อ. รัชพล รอดชมภู อาจารย์ -
33 อ. รัตนา อัตนวงศ์ อาจารย์ -
34 อ. วนิดา บุษบงค์ อาจารย์ -
35 อ. วัฒนา สืบปรุ อาจารย์ -
36 ผศ. วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
37 ผศ. สมปอง เพียนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
38 อ. สายชล จิตภิลัย อาจารย์ -
39 อ.ดร. สิปป์ สุขสำราญ อาจารย์ -
40 อ. เทวิน อินทรศิลา อาจารย์ -
41 ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
42 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ อาจารย์ -
43 อ. ไพทูล นารคร อาจารย์ -
44 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ อาจารย์ -
45 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
46 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล อาจารย์ -
47 ผศ. ชุติมา วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
48 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
49 อ. นิภาพร จันทวงษ์ อาจารย์ -
50 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ อาจารย์ -
51 ผศ. ประกอบ กระแสโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
52 ผศ. ประทัย ขาวขำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
53 ผศ. พรพิมล ชูสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
54 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
55 ผศ. พีระพล ยศธสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
56 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
57 อ. รัชชฎา แก้ววิไล อาจารย์ -
58 อ. วิรัชช แผ้วสกุล อาจารย์ -
59 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง อาจารย์ -
60 อ. สราวุธ จิตบุญมี อาจารย์ -
61 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
62 ผศ. อดุลย์ คชภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
63 ผศ. อดุลย์ จันละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
64 อ. อนันต์ คลองคล้อย อาจารย์ -
65 อ. อรวรรณ ยังพัธนา อาจารย์ -
66 อ.ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ อาจารย์ -
67 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล อาจารย์ -
68 รศ. อานนท์ แย้มตรี รองศาสตราจารย์ -
69 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
70 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ อาจารย์ -
71 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ -
72 ผศ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
73 ผศ. กุลจิรา รักษนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
74 ผศ. จิราวุธ พลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
75 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ อาจารย์ -
76 อ. นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ อาจารย์ -
77 อ. บานเย็น ศริ อาจารย์ -
78 อ. ประภาพร จันทะบุรม อาจารย์ -
79 อ. ประภาพร อุดมเสียง อาจารย์ -
80 อ. ประยุทธ ไชยคำ อาจารย์ -
81 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช อาจารย์ -
82 รศ.ดร. ละเอียด จงกลนี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
83 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
84 อ. วิโรจน์ ทำนอง อาจารย์ -
85 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ อาจารย์ -
86 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง อาจารย์ -
87 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ อาจารย์ -
88 อ. สวาทจิต ยอดกลาง อาจารย์ -
89 อ. สายหยุด ขันขวา อาจารย์ -
90 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
91 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
92 อ. สุกัญญา สุตะพันธ์ อาจารย์ -
93 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ อาจารย์ -
94 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ อาจารย์ -
95 ผศ. สุวินัย ชุมนุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
96 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
97 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
98 อ. เกษสุดา ฮิราอิ อาจารย์ -
99 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ อาจารย์ -
100 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง อาจารย์ -
101 อ.ดร. จิราภรณ์ ทัพซ้าย อาจารย์ -
102 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
103 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
104 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
105 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
106 อ. ปิลันธนา ศุภดล อาจารย์ -
107 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
108 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
109 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
110 อ. สังเวียน จรเกษ อาจารย์ -
111 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ -
112 ผศ. สันติชัย ศรีโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
113 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
114 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา อาจารย์ -
115 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ อาจารย์ -
116 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
117 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา อาจารย์ -
118 ผศ.ดร. กลมเกลียว มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
119 อ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา อาจารย์ -
120 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
121 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง อาจารย์ -
122 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน อาจารย์ -
123 อ. ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย อาจารย์ -
124 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก อาจารย์ -
125 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ อาจารย์ -
126 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ อาจารย์ -
127 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล อาจารย์ -
128 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ อาจารย์ -
129 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข อาจารย์ -
130 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา อาจารย์ -
131 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ อาจารย์ -
132 อ. อุดมรัตน์ ดีเอง อาจารย์ -
133 อ. อุ่นเรือน เจนจิต อาจารย์ -
134 ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
135 อ. จันทร์จิรา สายแสง อาจารย์ -
136 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค อาจารย์ -
137 อ. พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด อาจารย์ -
138 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา อาจารย์ -
139 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ อาจารย์ -
140 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
141 อ. เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล อาจารย์ -
142 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ อาจารย์ -
143 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
144 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
145 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
146 อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ พื้นฐานการศึกษา
147 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
148 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
149 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
150 อ.ดร. สกาวเดือน ซาธรรม อาจารย์ พื้นฐานการศึกษา
151 ผศ. อุดม ไชยวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
152 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
153 ผศ. วรกิต วัดเข้าหลาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
154 รศ. องอาจ ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
155 รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
156 ผศ. ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
157 ผศ. นพดล มีไชยโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
158 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
159 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
160 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
161 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
162 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ รองศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
163 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
164 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง อาจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
165 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
166 รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
167 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ การมัธยมศึกษา
168 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
169 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
170 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
171 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
172 ผศ. ปสาสน์ กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
173 ผศ. สำเริง เวชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
174 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
175 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
176 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
177 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
178 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
179 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
180 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
181 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช อาจารย์ การมัธยมศึกษา
182 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
183 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
184 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
185 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
186 ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
187 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การประถมศึกษา
188 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
189 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
190 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
191 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ พลศึกษา
192 ผศ. ลิขิต อมาตยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
193 ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
194 ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
195 ผศ. กาญจนา ดาราศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
196 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
197 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
198 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช อาจารย์ พลศึกษา
199 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
200 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
201 ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
202 รศ. เรณู คุปตัษเฐียร รองศาสตราจารย์ บริหารการศึกษา
203 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
204 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
205 ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
206 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
207 ผศ. สมชัย โกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
208 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
209 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ -
210 อ. พวงทอง พูลเรือง อาจารย์ -
211 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
212 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ อาจารย์ -
213 อ.ดร. พิมพ์ใจ ภิบาลสุข อาจารย์ -
214 ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
215 ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
216 อ. ศรีรัตน์ เสลา อาจารย์ -
217 อ. สมเกียรติ เจริญสุข อาจารย์ -
218 อ. อารี จังสถิตย์กุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
219 อ. ชาญชัย จินดานุรักษ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
220 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
221 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
222 รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
223 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
224 รศ. ประภาพร ศรีตระกูล รองศาสตราจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
225 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
226 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
227 นาย ศุภชัย อนวัชพงศ์ - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
228 นาง รัดดา อุ่นจันที - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
229 นาย สงวน ศรีโยวงศ์ - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
230 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 อ. ลัดดา ชัยหาทัพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. สมควร สีชมภู อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 อ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 อ.ดร. ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
240 อ.ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
241 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
242 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
243 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
244 ผศ. ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
245 อ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
246 อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
247 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
248 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
249 นาย กฤษฎี ปทุมชัย - กองแผนงาน
250 นางสาว อภัยวรรณ ดำขำ - กองแผนงาน
251 นางสาว วีรยา ศิลาวิเศษ - กองกิจการนักศึกษา
252 อ. ดวง สัจจโภชน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
253 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
254 ผศ. เขม เคนโคก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
255 รศ.ดร. ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
256 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
257 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
258 รศ.ดร. นิตยา เปลื้องนุช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
259 รศ. ปรีชา กลิ่นรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
260 รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
262 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
263 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
264 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
265 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
266 อ. สำรวน ชินจันทึก อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
267 ผศ. สุดใจ ศรีจามร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
268 อ. สุนทร ไทยนอก อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
269 รศ. อรพิน พจนานนท์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
270 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
271 ผศ. ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
272 รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
273 รศ. ฉันทนา อุดมสิน รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
274 ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
275 รศ. นิลมณี พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
276 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
277 รศ. บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
278 รศ.ดร. ประยูร อาษานาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
279 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
280 ผศ. พวงทอง อ่อนจำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
281 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
283 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
284 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
285 ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
286 ผศ. สมหวัง นิลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
287 รศ.ดร. สำเร็จ ยุรชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
288 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
289 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
290 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
291 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
292 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
293 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
294 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
295 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
296 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
297 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
298 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
299 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
300 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
301 รศ.ดร. วิเชียร ชิวพิมาย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
302 รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
303 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
304 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
305 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
306 รศ. ประพันธ์ สุริหาร รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
309 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
310 ผศ.ดร. สุภาสินี สุภธีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
311 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
312 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
313 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
314 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
315 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
316 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
317 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
318 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
319 รศ. เกื้อจิตต์ ฉิมทิม รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562