2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. [ซ้ำ]จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
2 นาย [ยกเลิก]สิทธิพล อาจอินทร์ - -
3 อ. ชาญ จิตภิลัย อาจารย์ -
4 อ. มนู ยังพัธนา อาจารย์ -
5 อ. ถวิล ศรีบุตร อาจารย์ -
6 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล อาจารย์ -
7 นาง ยุพา คำภูมี - -
8 รศ. รจนา ยศธสาร รองศาสตราจารย์ -
9 อ. รจนา ด่านชาญชัย อาจารย์ -
10 นาง วิไล ตันมิตร - -
11 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร รองศาสตราจารย์ -
12 อ. ศุภร จารุจรณ อาจารย์ -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ อาจารย์ -
14 อ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ อาจารย์ -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง อาจารย์ -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ อาจารย์ -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด อาจารย์ -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ อาจารย์ -
20 อ. ณิชชา สอนสุข อาจารย์ -
21 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร อาจารย์ -
22 นาย ธัญญะ บุปผเวส - -
23 อ. นุจรี สุขเกษม อาจารย์ -
24 อ. ปราณี จันทร์หอม อาจารย์ -
25 อ. ปริยา เวชสุนทร อาจารย์ -
26 อ. ปรีชา บุญณะโชติ อาจารย์ -
27 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
28 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
29 อ. ภนิดา ภู่โตนนา อาจารย์ -
30 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ อาจารย์ -
31 อ. รัตนา อัตนวงศ์ อาจารย์ -
32 อ. วนิดา บุษบงค์ อาจารย์ -
33 นาย วรเทพ ฉิมทิม - -
34 อ. วัฒนา สืบปรุ อาจารย์ -
35 อ. วิชิต เผือกนอก อาจารย์ -
36 นาง สมปอง เพียนอก - -
37 อ. สายชล จิตภิลัย อาจารย์ -
38 อ. สิปป์ สุขสำราญ อาจารย์ -
39 อ. เทวิน อินทรศิลา อาจารย์ -
40 อ.ดร. เมตตา มาเวียง อาจารย์ -
41 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ อาจารย์ -
42 อ. ไพทูล นารคร อาจารย์ -
43 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ อาจารย์ -
44 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
45 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล อาจารย์ -
46 อ. ชุติมา วงษ์พระลับ อาจารย์ -
47 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
48 นางสาว นิภาพร จันทวงษ์ - -
49 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ อาจารย์ -
50 ผศ. ประกอบ กระแสโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
51 ผศ. ประทัย ขาวขำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
52 ผศ. พรพิมล ชูสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
53 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
54 ผศ. พีระพล ยศธสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
55 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
56 อ. รัชชฎา แก้ววิไล อาจารย์ -
57 อ. วิรัชช แผ้วสกุล อาจารย์ -
58 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง อาจารย์ -
59 อ. สราวุธ จิตบุญมี อาจารย์ -
60 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
61 ผศ. อดุลย์ คชภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
62 ผศ. อดุลย์ จันละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
63 อ. อนันต์ คลองคล้อย อาจารย์ -
64 อ. อรวรรณ ยังพัธนา อาจารย์ -
65 - อะรุณี แสงสุวรรณ - -
66 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล อาจารย์ -
67 นาย อานนท์ แย้มตรี - -
68 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
69 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ อาจารย์ -
70 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ -
71 อ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ อาจารย์ -
72 อ. กุลจิรา รักษนคร อาจารย์ -
73 ผศ. จิราวุธ พลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
74 นาง นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ - -
75 อ. บานเย็น ศริ อาจารย์ -
76 อ. ประภาพร จันทะบุรม อาจารย์ -
77 อ. ประภาพร อุดมเสียง อาจารย์ -
78 อ. ประยุทธ ไชยคำ อาจารย์ -
79 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช อาจารย์ -
80 นาง ละเอียด จงกลนี - -
81 อ. วิโรจน์ ทำนอง อาจารย์ -
82 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ อาจารย์ -
83 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง อาจารย์ -
84 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ อาจารย์ -
85 อ. สวาทจิต ยอดกลาง อาจารย์ -
86 อ. สายหยุด ขันขวา อาจารย์ -
87 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
88 นางสาว สุกัญญา สุตะพันธ์ - -
89 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ อาจารย์ -
90 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ อาจารย์ -
91 ผศ. สุวินัย ชุมนุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
92 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
93 อ. อัชรีพร มณีวงษ์ อาจารย์ -
94 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
95 อ. เกษสุดา ฮิราอิ อาจารย์ -
96 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ อาจารย์ -
97 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง อาจารย์ -
98 อ. จิราภรณ์ ทัพซ้าย อาจารย์ -
99 ผศ. จิราภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
100 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
101 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
102 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
103 อ.ดร. ปิลันธนา ศุภดล อาจารย์ -
104 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
105 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
106 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
107 อ. สังเวียน จรเกษ อาจารย์ -
108 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ -
109 อ. สันติชัย ศรีโพธิ์ อาจารย์ -
110 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
111 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา อาจารย์ -
112 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ อาจารย์ -
113 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
114 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา อาจารย์ -
115 อ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา อาจารย์ -
116 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง อาจารย์ -
117 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน อาจารย์ -
118 นาง ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย - -
119 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก อาจารย์ -
120 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ อาจารย์ -
121 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ อาจารย์ -
122 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล อาจารย์ -
123 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ อาจารย์ -
124 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข อาจารย์ -
125 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา อาจารย์ -
126 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ อาจารย์ -
127 นาย อุดมรัตน์ ดีเอง - -
128 อ. อุ่นเรือน เจนจิต อาจารย์ -
129 นาง จันทร์จิรา สายแสง - -
130 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค อาจารย์ -
131 นาย พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด - -
132 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา อาจารย์ -
133 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ อาจารย์ -
134 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
135 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ อาจารย์ -
136 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
137 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
138 อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ พื้นฐานการศึกษา
139 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
140 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
141 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
142 อ. สกาวเดือน ซาธรรม อาจารย์ พื้นฐานการศึกษา
143 นาย อุดม ไชยวรรณ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
144 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
145 นาย วรกิต วัดเข้าหลาม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
146 รศ. องอาจ ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
147 รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
148 ผศ. ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
149 นาย นพดล มีไชยโย - จิตวิทยาการศึกษา
150 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
151 รศ.ดร. นีออน พิณประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
152 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
153 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
154 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
155 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ รองศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
156 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
157 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง อาจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
158 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
159 รศ. วิมล สำราญวานิช รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
160 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ การมัธยมศึกษา
161 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
162 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
163 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
164 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
165 ผศ. ปสาสน์ กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
166 ผศ. สำเริง เวชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
167 นาง สุระษา ตันสวัสดิ์ - การมัธยมศึกษา
168 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
169 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
170 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
171 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
172 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
173 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
174 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช อาจารย์ การมัธยมศึกษา
175 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
176 ชาญณรงค์ (ห้ามใช้จะลบออก) เฮียงราช (ห้ามใช้จะลบออก) - การมัธยมศึกษา
177 อ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง อาจารย์ การมัธยมศึกษา
178 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
179 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
180 นาย เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ - การมัธยมศึกษา
181 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การประถมศึกษา
182 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
183 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
184 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ พลศึกษา
185 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ พลศึกษา
186 ผศ. ลิขิต อมาตยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
187 นาย สิทธี วนิชาชีวะ - พลศึกษา
188 นาย โฆสิต แจ้งสกุล - พลศึกษา
189 นาง กาญจนา ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
190 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
191 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
192 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช อาจารย์ พลศึกษา
193 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
194 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
195 ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
196 นางสาว เรณู คุปตัษเฐียร - บริหารการศึกษา
197 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
198 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
199 อ.ดร. ประยุทธ ชูสอน อาจารย์ บริหารการศึกษา
200 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
201 ผศ. สมชัย โกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
202 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
203 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ -
204 อ. พวงทอง พูลเรือง อาจารย์ -
205 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
206 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ อาจารย์ -
207 นาง พิมพ์ใจ ภิบาลสุข - -
208 ผศ. พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
209 ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
210 อ. ศรีรัตน์ เสลา อาจารย์ -
211 อ. สมเกียรติ เจริญสุข อาจารย์ -
212 อ. อารี จังสถิตย์กุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
213 นาย ชาญชัย จินดานุรักษ์ - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
214 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
215 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
216 ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
217 นาย ปรีชา เครือวรรณ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
218 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
219 นางสาว ประภาพร ศรีตระกูล - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
220 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
221 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
222 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
223 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
224 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
225 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
226 อ.ดร. สมควร สีชมภู อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
227 อ.ดร. อนุชา โสมาบุตร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
228 อ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 - ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 - ศุภโชค สอนศิลพงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 - ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 อ. ดวง สัจจโภชน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
240 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
241 ผศ. เขม เคนโคก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
242 นาง ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
243 นาง สนใจ ไชยบุญเรือง - - ยังไม่กำหนด -
244 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
245 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
246 รศ. จุมพล ราชวิจิตร รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
247 นางสาว นิตยา เปลื้องนุช - - ยังไม่กำหนด -
248 นาย ปรีชา กลิ่นรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
249 นาย ระจิต ตรีพุทธรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
250 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
251 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
252 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
253 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
254 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
255 อ. สำรวน ชินจันทึก อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
256 อ. สุดใจ ศรีจามร อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
257 นาย สุนทร ไทยนอก - - ยังไม่กำหนด -
258 รศ. อรพิน พจนานนท์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
259 ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
260 นาย ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
262 รศ. ฉันทนา อุดมสิน รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
263 ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
264 รศ. นิลมณี พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
265 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
266 นาง บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
267 นาย ประยูร อาษานาม - - ยังไม่กำหนด -
268 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
269 นาง พวงทอง อ่อนจำรัส - - ยังไม่กำหนด -
270 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
271 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
272 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
273 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
274 ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
275 อ. สมหวัง นิลพันธ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
276 นาย สำเร็จ ยุรชัย - - ยังไม่กำหนด -
277 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
278 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
279 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
280 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
281 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
283 รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
284 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
285 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
286 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
287 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
288 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
289 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
290 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
291 นาย วิเชียร ชิวพิมาย - - ยังไม่กำหนด -
292 นาย วิโรจน์ สารรัตนะ - - ยังไม่กำหนด -
293 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
294 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
295 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
296 รศ. ประพันธ์ สุริหาร รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
297 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
298 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
299 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
300 นางสาว สุภาสินี สุภธีระ - - ยังไม่กำหนด -
301 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
302 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
303 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
304 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
305 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
306 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
309 นาง เกื้อจิตต์ ฉิมทิม - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562