2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นางสาว พรนภา โยธาฤทธิ์ - -
2 นาย ประสงค์ ต่อโชติ - -
3 นาง พาณิภัค พระชัย - -
4 นาย จิรพัฒน์ จันทะไพร - -
5 นาง ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ - -
6 นาง รัตติยากร วิมลศิริ - -
7 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562