2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 5
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 6979% 0 000% 0 000% 0 000% 29 3021% 96
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 90 6338% 0 000% 0 000% 0 000% 52 3662% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 4084% 0 000% 0 000% 0 000% 113 5916% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 4321% 0 000% 0 000% 0 000% 46 5679% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 197 5934% 0 000% 0 000% 0 000% 135 4066% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 133 4926% 0 000% 0 000% 0 000% 137 5074% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2979% 0 000% 0 000% 0 000% 33 7021% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 67 2168% 0 000% 0 000% 0 000% 242 7832% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39 5735% 0 000% 0 000% 0 000% 29 4265% 68
 คณะเกษตรศาสตร์ 93 3957% 0 000% 0 000% 0 000% 142 6043% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 74 7475% 0 000% 0 000% 0 000% 25 2525% 99
 คณะเทคโนโลยี 46 6571% 0 000% 0 000% 0 000% 24 3429% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7059% 0 000% 0 000% 0 000% 30 2941% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 297 6429% 0 000% 0 000% 0 000% 165 3571% 462
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 30 10000% 30
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2647% 0 000% 0 000% 0 000% 25 7353% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 48 6154% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
รวมทั้งหมด  
1433 0 0 0 1400 2833
คิดเป็นร้อยละ  
5058% 000% 000% 000% 4942%

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562