2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 6907% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3093% 97
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 89 6224% 0 000% 0 000% 0 000% 54 3776% 143
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 4063% 0 000% 0 000% 0 000% 114 5938% 192
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 34 4198% 0 000% 0 000% 0 000% 47 5802% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 197 5898% 0 000% 0 000% 0 000% 137 4102% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 133 4926% 0 000% 0 000% 0 000% 137 5074% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2917% 0 000% 0 000% 0 000% 34 7083% 48
 คณะศึกษาศาสตร์ 67 2161% 0 000% 0 000% 0 000% 243 7839% 310
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 30 4348% 69
 คณะเกษตรศาสตร์ 93 3957% 0 000% 0 000% 0 000% 142 6043% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 74 7475% 0 000% 0 000% 0 000% 25 2525% 99
 คณะเทคโนโลยี 46 6479% 0 000% 0 000% 0 000% 25 3521% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7059% 0 000% 0 000% 0 000% 30 2941% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 297 6360% 0 000% 0 000% 0 000% 170 3640% 467
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 32 10000% 32
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2647% 0 000% 0 000% 0 000% 25 7353% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3797% 0 000% 0 000% 0 000% 49 6203% 79
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
รวมทั้งหมด  
1431 0 0 0 1421 2852
คิดเป็นร้อยละ  
5018% 000% 000% 000% 4982%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562