2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 6809% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3191% 94
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5972% 0 000% 0 000% 0 000% 58 4028% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4451% 0 000% 0 000% 0 000% 96 5549% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 4884% 0 000% 0 000% 0 000% 22 5116% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 192 5697% 0 000% 0 000% 0 000% 145 4303% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4889% 0 000% 0 000% 0 000% 138 5111% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2800% 0 000% 0 000% 0 000% 36 7200% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 67 2107% 0 000% 0 000% 0 000% 251 7893% 318
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 58 5979% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4021% 97
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 43 5811% 0 000% 0 000% 0 000% 31 4189% 74
 คณะเกษตรศาสตร์ 92 3915% 0 000% 0 000% 0 000% 143 6085% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 7263% 0 000% 0 000% 0 000% 26 2737% 95
 คณะเทคโนโลยี 46 6389% 0 000% 0 000% 0 000% 26 3611% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 74 6916% 0 000% 0 000% 0 000% 33 3084% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 299 6308% 0 000% 0 000% 0 000% 175 3692% 474
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1429% 0 000% 0 000% 0 000% 6 8571% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 732% 0 000% 0 000% 0 000% 38 9268% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2727% 0 000% 0 000% 0 000% 24 7273% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 3 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 8000% 15
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 18 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 18 5000% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 14 6667% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 15 7500% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 1 1250% 0 000% 0 000% 0 000% 7 8750% 8
  
1432 0 0 0 1464 2896
  
4945% 000% 000% 000% 5055%

15 กันยายน 2562