2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 6842% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3158% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5972% 0 000% 0 000% 0 000% 58 4028% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4425% 0 000% 0 000% 0 000% 97 5575% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 4773% 0 000% 0 000% 0 000% 23 5227% 44
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 5719% 0 000% 0 000% 0 000% 143 4281% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4889% 0 000% 0 000% 0 000% 138 5111% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2745% 0 000% 0 000% 0 000% 37 7255% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 2057% 0 000% 0 000% 0 000% 251 7943% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 43 5658% 0 000% 0 000% 0 000% 33 4342% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 92 3915% 0 000% 0 000% 0 000% 143 6085% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 70 7071% 0 000% 0 000% 0 000% 29 2929% 99
 คณะเทคโนโลยี 46 6389% 0 000% 0 000% 0 000% 26 3611% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 6944% 0 000% 0 000% 0 000% 33 3056% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 298 6274% 0 000% 0 000% 0 000% 177 3726% 475
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1111% 0 000% 0 000% 0 000% 8 8889% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 714% 0 000% 0 000% 0 000% 39 9286% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2727% 0 000% 0 000% 0 000% 24 7273% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 3 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 8000% 15
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 18 4865% 0 000% 0 000% 0 000% 19 5135% 37
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 3500% 0 000% 0 000% 0 000% 13 6500% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 15 7500% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 2 2222% 0 000% 0 000% 0 000% 7 7778% 9
  
1431 0 0 0 1475 2906
  
4924% 000% 000% 000% 5076%

21 พฤศจิกายน 2562