2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ -
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 - สินี ช่วงฉ่ำ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
2 - เพิ่ม หลวงแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
3 - ธนชาติ เราประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 - บัณฑิต ขวาโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 ผศ.ดร. ชนิตรา ธุวจิตต์ - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562