2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด - -
2 อ. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
3 อ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 - วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 - นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
6 - พรพิมล คะโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
7 - พรพิมล ชูพานิช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 - วิลัยพร ถิ่นคำรพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 ผศ.ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 - นงลักษณ์ พะไกยะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 - ฤทธิรงค์ จังโกฎิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ อาจารย์ประจำ บริหารงานสาธารณสุข
15 รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา อาจารย์ประจำ บริหารงานสาธารณสุข
16 รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล อาจารย์ประจำ บริหารงานสาธารณสุข
17 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ - บริหารงานสาธารณสุข
18 รศ. พรทิพย์ คำพอ - บริหารงานสาธารณสุข
19 รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี อาจารย์ประจำ บริหารงานสาธารณสุข
20 รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท อาจารย์ประจำ บริหารงานสาธารณสุข
21 ผศ. ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ อาจารย์ประจำ บริหารงานสาธารณสุข
22 อ. พจน์ ภาคภูมิ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
23 ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
24 อ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
25 รศ. กาญจนา นาถะพินธุ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
26 อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
27 ผศ. ชัชวาล กีรติวรสกุล อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
28 อ. พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
29 ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
30 รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
31 ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
32 ผศ.ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง - วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
33 รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
34 รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
35 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
36 รศ. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
37 ผศ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
38 อ. เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส - วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
39 ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ อาจารย์ประจำ ระบาดวิทยา
40 - ชนัญญา จิระพรกุล - ระบาดวิทยา
41 อ. กนกวรรณ สุวรรณรงค์ - ระบาดวิทยา
42 นาง สุพรรณี พรหมเทศ - ระบาดวิทยา
43 รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ อาจารย์ประจำ ระบาดวิทยา
44 ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล อาจารย์ประจำ ระบาดวิทยา
45 นาย วีระศักดิ์ ชายผา - ระบาดวิทยา
46 รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน อาจารย์ประจำ โภชนวิทยา
47 ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา อาจารย์ประจำ โภชนวิทยา
48 ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ อาจารย์ประจำ โภชนวิทยา
49 รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ อาจารย์ประจำ โภชนวิทยา
50 ผศ. ณิตชาธร ภาโนมัย - โภชนวิทยา
51 รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ อาจารย์ประจำ โภชนวิทยา
52 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ อาจารย์ประจำ สุขศึกษา
53 รศ. สมชาย นาถะพินธุ - สุขศึกษา
54 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ อาจารย์ประจำ สุขศึกษา
55 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ อาจารย์ประจำ สุขศึกษา
56 ผศ. นิคม ถนอมเสียง อาจารย์ประจำ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
57 รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ อาจารย์ประจำ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
58 รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล - ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
59 ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ อาจารย์ประจำ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
60 รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ อาจารย์ประจำ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
61 ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
62 รศ. พงษ์เดช สารการ อาจารย์ประจำ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
63 รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล - ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
64 ผศ. จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ - ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
65 อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล - ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
66 รศ.ดร. นิรมล เมืองโสม อาจารย์ประจำ -
67 รศ. ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ - -
68 ผศ. อนุสรณ์ สุนทรพงศ์ - -

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562