2012 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย กมล อภินาคพงศ์ - -
2 นาย ปิยะ โคตรภักดี - -
3 นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ - -
4 นาย สมยศ บุญญสมภพ - -
5 นาง นิตยา ไทรงาม - -
6 นาย บรรจบ ชาทอง - -
7 นาย สำรวย พลเรือง - -
8 นาย อำนาจ วัฒนดิลกวิทย์ - -
9 นาง ชัชชนี สุวรรณศร - -
10 นาง ดวงสมร แสนเมือง - -
11 นาย ประวัติ สุภา - -
12 นาง พรรณศรี สากิยะ - -
13 นาย มานิตย์ สนธิไชย - -
14 นาย สมโภชน์ แก้วระหัน - -
15 นาย ขรรค์ชัย รังสิมานพ - -
16 ทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน - -
17 นาง พิณทิพย์ ช่ำชอง - -
18 นาย สัมพันธ์ แต๋สกุล - -
19 อ.ดร. อุบล ตังควานิช อาจารย์ประจำ -
20 อ. พัชริน ส่งศรี อาจารย์ประจำ -
21 อ. ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร อาจารย์ประจำ -
22 อ.ดร. หทัยทิพย์ ชาชิโย อาจารย์ประจำ -
23 นาย ยนต์ สุตะภักดี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
24 รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
25 นางสาว พัชรี ธีรจินดาขจร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
26 ผศ. ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
27 นาย มโนชัย กีรติกสิกร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
28 นาย ยงยุทธ ไวคกุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
29 รศ.ดร. สุภาณี พิมพ์สมาน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
30 ผศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
31 ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
32 รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
33 รศ.ดร. วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
34 รศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
35 อ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
36 นาง ชุตินันท์ ชูสาย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
37 รศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
38 รศ.ดร. พิศาล ศิริธร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
39 นางสาว วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
40 นาย อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
41 กิริยา สนิทชน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
42 นางสาว พรพรรณ พรมเสถียร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
43 นาง สุนทรี พัฒโนทัย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
44 อ. อนันต์ วงเจริญ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
45 ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
46 นาง พรทิพย์ วงศ์แก้ว - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
47 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
48 นาง ศุภลักษณ์ สิงหบุตร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
49 รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
50 รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
51 อ. นฤมล แก้วจำปา อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
52 นาย มงคล ต๊ะอุ่น - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
53 นาย แสวง รวยสูงเนิน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
54 นาย ณกรณ์ ประชันกาญจนา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
55 นาย นิวัต เหลืองชัยศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
56 ศ.ดร. บุปผา โตภาคงาม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
57 อ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
58 รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
59 รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
60 ศ.ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
61 นาย สมพงษ์ นาสูงชน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
62 รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
63 อ. มัลลิกา ศรีสุธรรม อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
64 นาง พงศ์ศิริ พชรปรีชา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
65 นาย สันติภาพ ปัญจพรรค์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
66 นาย เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
67 ศ.ดร. เพิ่มพูน กีรติกสิกร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
68 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
69 นาง นวลจันทร์ วิไลพล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
70 นาย สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
71 รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
72 อ. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
73 ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
74 รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
75 นาย ถาวร โกวิทยากร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
76 นาง ลำใย โกวิทยากร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
77 นาย โสฬส จินดาประเสริฐ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
78 ผศ.ดร. พรรณา ไวคกุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
79 นาย วิชิต นิลบรรพต - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
80 รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
81 ผศ.ดร. สุมนา นีระ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
82 นาย อำนวย คำตื้อ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
83 อ. อโนมา ดงแสนสุข อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
84 อ. ชานนท์ ลาภจิตร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
85 อ. รณรงค์ อยู่เกตุ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
86 รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
87 นาย รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
88 นาย สมบูรณ์ ศิริมุกดากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
89 นาย สราวุฒิ บุศรากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
90 อ. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
91 นาย เสรีภาพ ศรีนุกูล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
92 นาย ธีระยุทธ นาคแดง - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
93 นาย สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
94 นาย เข็มชาติ รังสิมานพ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
95 นาย ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
96 นาย พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
97 อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชินะจิตร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
98 รศ.ดร. จรูญ พรหมชุม อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
99 ผศ.ดร. พลัง สุริหาร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
100 นาย เอนก โตภาคงาม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
101 นาย กัณหา บุญพรหมมา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
102 ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกรู อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
103 อ.ดร. นิสิต คำหล้า อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
104 อ.ดร. บรรยง ทุมแสน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
105 รศ.ดร. บุญมี ศิริ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
106 ผศ.ดร. ปรีชา นีระ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
107 นาย ปรีชา มั่งพร้อม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
108 ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
109 นาง วาสนา ผลารักษ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
110 นาง สดุดี วรรณพัฒน์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
111 รศ.ดร. สนั่น จอกลอย อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
112 ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
113 อ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
114 นาย ธนพงศ์ ตุลา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
115 นาย นิมิตร วรสูต - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
116 รศ.ดร. วิริยะ ลิมปินันทน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
117 รศ.ดร. อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
118 นาย สุวัฒน์ บุญจันทร์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
119 นาย สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
120 ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
121 อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
122 รศ.ดร. ชุติพงศ์ อรรคแสง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
123 นาย ประสิทธิ์ ใจศิล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
124 อ.ดร. สันติไมตรี ก้อนคำดี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
125 นาย อำนวยศิลป์ สุขศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
126 นาย กิตติศักดิ์ สิงหา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
127 นาย จรัญ ไทยานนท์ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
128 อ. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
129 อ. วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
130 นาง จริยา วิรัชกุล - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
131 นาย ปรีดา ประพฤติชอบ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
132 อ. พัชรี สุริยะ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
133 อ. สาธิต อดิตโต อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
134 รศ. อัมพน ห่อนาค อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
135 นาง จินตนา คาวาซากิ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
136 นาง สุเนตร บุญญดิเรกกุล - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
137 อ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
138 รศ. ไพฑูรย์ คัชมาตย์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
139 รศ. นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
140 นาย วีระพงศ์ แสนจันทร์ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
141 อ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
142 อ. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
143 รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
144 นาย พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
145 อ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ - ส่งเสริมการเกษตร
146 นาย ฉลอง บุญธรรมเจริญ - ส่งเสริมการเกษตร
147 รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
148 อ. ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
149 นาย ประยูร อุดมเสียง - ส่งเสริมการเกษตร
150 นางสาว วาสิณี เกียรติวัชรกำจร - ส่งเสริมการเกษตร
151 นาย อดุลย์ อภินันทร์ - ส่งเสริมการเกษตร
152 นาย นิวัฒน์ มาศวรรณา - ส่งเสริมการเกษตร
153 นาย วิรัชฏ์ คงคะจันทร์ - ส่งเสริมการเกษตร
154 นาย สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย - ส่งเสริมการเกษตร
155 อ. ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
156 รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
157 นาย อาณาจักร อินศร - ส่งเสริมการเกษตร
158 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประคองศรี อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
159 ผศ. สจี กัณหาเรียง - สัตวศาสตร์
160 รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
161 นาย ยงยศ ไทรงาม - สัตวศาสตร์
162 ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
163 ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
164 รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
165 นางสาว กันยา พลแสน - สัตวศาสตร์
166 นาย บุญตา ธรรมบุตร - สัตวศาสตร์
167 นาย บุญฤา วิไลพล - สัตวศาสตร์
168 รศ.ดร. พรชัย ล้อวิลัย อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
169 ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
170 ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
171 ผศ.ดร. วินัย ใจขาน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
172 นาย สาโรช ค้าเจริญ - สัตวศาสตร์
173 นาย อาวุธ รินทรานุรักษ์ - สัตวศาสตร์
174 - ธีรชัย หายทุกข์ - สัตวศาสตร์
175 นาย สมพงษ์ ฉายพุทธ - สัตวศาสตร์
176 รศ.ดร. สุรเดช พลเสน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
177 นาย นิโรจน์ ศรสูงเนิน - สัตวศาสตร์
178 นาย บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ - สัตวศาสตร์
179 นาย พิทักษ์ ศรีประย่า - สัตวศาสตร์
180 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
181 รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
182 อ. วุฒิไกร บุญคุ้ม อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
183 อ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
184 รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
185 อ.ดร. สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
186 อ. อดิศวงศ์ อาริยมงคลเลิศ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
187 รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
188 รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
189 รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
190 นาง เยาวมาลย์ ค้าเจริญ - สัตวศาสตร์
191 นาย เวชสิทธิ์ โทบุราณ - สัตวศาสตร์
192 ผศ. พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
193 รศ. เทอดศักดิ์ คำเหม็ง อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
194 นาย สนอง เทียบศรี - ประมง
195 อ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป - ประมง
196 ผศ.ดร. ธงชัย จำปาศรี อาจารย์ประจำ ประมง
197 นาย นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ - ประมง
198 นาย พรชัย จารุรัตน์จามร - ประมง
199 อ. พรเทพ เนียมพิทักษ์ อาจารย์ประจำ ประมง
200 อ.ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ประมง
201 ผศ.ดร. นิลุบล กิจอันเจริญ อาจารย์ประจำ ประมง
202 อ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย อาจารย์ประจำ ประมง
203 นาย ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ - ประมง
204 รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำ ประมง
205 ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ อาจารย์ประจำ ประมง
206 นาย สำเนาว์ ข้องสาย - ประมง
207 ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ - ประมง
208 เพ็ญพรรณ วิไลลักษณ์ - ประมง
209 รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ประจำ ประมง
210 นาย สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า - ประมง
211 ผศ. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำ ประมง
212 อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
213 อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
214 นาย ถาวร วินิจสานันท์ - - ยังไม่กำหนด -
215 นาย โสภณ วงศ์แก้ว - - ยังไม่กำหนด -
216 นาง วราพร ปีตธวัชชัย - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558