2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย กมล อภินาคพงศ์ - -
2 อ. ปิยะ โคตรภักดี - -
3 นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ - -
4 นาย สมยศ บุญญสมภพ - -
5 นาง นิตยา ไทรงาม - -
6 นาย บรรจบ ชาทอง - -
7 นาย สำรวย พลเรือง - -
8 นาย อำนาจ วัฒนดิลกวิทย์ - -
9 นาง ชัชชนี สุวรรณศร - -
10 นาง ดวงสมร แสนเมือง - -
11 นาย ประวัติ สุภา - -
12 อ. พรรณศรี สากิยะ - -
13 นาย มานิตย์ สนธิไชย - -
14 นาย สมโภชน์ แก้วระหัน - -
15 นาย ขรรค์ชัย รังสิมานพ - -
16 ทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน - -
17 นาง พิณทิพย์ ช่ำชอง - -
18 นาย สัมพันธ์ แต๋สกุล - -
19 อ.ดร. อุบล ตังควานิช อาจารย์ประจำ -
20 ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี อาจารย์ประจำ -
21 อ. ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร อาจารย์ประจำ -
22 อ. หทัยทิพย์ ชาชิโย - -
23 นาย ยนต์ สุตะภักดี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
24 รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
25 นางสาว พัชรี ธีรจินดาขจร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
26 ผศ. ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
27 รศ. มโนชัย กีรติกสิกร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
28 ผศ. ยงยุทธ ไวคกุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
29 รศ. สุภาณี พิมพ์สมาน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
30 ผศ. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
31 รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
32 รศ.ดร. วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
33 รศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
34 รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
35 ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
36 นาง ชุตินันท์ ชูสาย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
37 อ. [ซ้ำ]กิริยา สังข์ทองวิเศษ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
38 ศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
39 รศ.ดร. พิศาล ศิริธร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
40 รศ. วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
41 รศ.ดร. อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
42 อ. พรพรรณ พรมเสถียร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
43 ผศ. สุนทรี พัฒโนทัย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
44 อ.ดร. อนันต์ วงเจริญ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
45 ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
46 รศ. พรทิพย์ วงศ์แก้ว - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
47 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
48 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ สิงหบุตร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
49 รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
50 รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
51 อ.ดร. นฤมล แก้วจำปา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
52 นาย มงคล ต๊ะอุ่น - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
53 ผศ.ดร. แสวง รวยสูงเนิน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
54 นาย ณกรณ์ ประชันกาญจนา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
55 นาย นิวัต เหลืองชัยศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
56 รศ.ดร. บุปผา โตภาคงาม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
57 ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
58 รศ. พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
59 รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
60 รศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
61 นาย สมพงษ์ นาสูงชน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
62 รศ. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
63 อ. มัลลิกา ศรีสุธรรม อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
64 ศ.ดร. พงศ์ศิริ พชรปรีชา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
65 รศ.ดร. สันติภาพ ปัญจพรรค์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
66 อ.ดร. เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
67 ศ.ดร. เพิ่มพูน กีรติกสิกร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
68 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
69 รศ. นวลจันทร์ วิไลพล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
70 รศ.ดร. สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
71 รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
72 อ. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
73 ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
74 รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
75 อ. ถาวร โกวิทยากร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
76 ผศ. ลำใย โกวิทยากร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
77 ผศ. โสฬส จินดาประเสริฐ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
78 ผศ.ดร. พรรณา ไวคกุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
79 รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
80 ผศ.ดร. สุมนา นีระ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
81 รศ.ดร. อำนวย คำตื้อ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
82 อ. อโนมา ดงแสนสุข อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
83 อ. ชานนท์ ลาภจิตร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
84 อ. รณรงค์ อยู่เกตุ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
85 รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
86 นาย พิสิษฐ์ นิลบรรพต - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
87 นาย รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
88 นาย สมบูรณ์ ศิริมุกดากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
89 นาย สราวุฒิ บุศรากุล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
90 ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
91 ผศ. เสรีภาพ ศรีนุกูล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
92 ผศ.ดร. ธีระยุทธ นาคแดง - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
93 รศ. สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
94 ผศ. เข็มชาติ รังสิมานพ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
95 รศ. ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
96 นาย พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
97 อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชินะจิตร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
98 รศ.ดร. จรูญ พรหมชุม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
99 ผศ.ดร. พลัง สุริหาร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
100 รศ. เอนก โตภาคงาม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
101 ผศ. กัณหา บุญพรหมมา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
102 ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
103 อ. นิสิต คำหล้า - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
104 อ. บรรยง ทุมแสน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
105 รศ.ดร. บุญมี ศิริ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
106 ผศ.ดร. ปรีชา นีระ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
107 นาย ปรีชา มั่งพร้อม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
108 รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
109 ผศ. วาสนา ผลารักษ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
110 รศ. สดุดี วรรณพัฒน์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
111 ศ.ดร. สนั่น จอกลอย อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
112 ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
113 อ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
114 นาย ธนพงศ์ ตุลา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
115 รศ. นิมิตร วรสูต - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
116 รศ.ดร. วิริยะ ลิมปินันทน์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
117 รศ.ดร. อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
118 นาย สุวัฒน์ บุญจันทร์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
119 รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
120 ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
121 อ. จิรวัฒน์ สนิทชน อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
122 รศ.ดร. ชุติพงศ์ อรรคแสง - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
123 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
124 อ.ดร. สันติไมตรี ก้อนคำดี อาจารย์ประจำ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
125 รศ. อำนวยศิลป์ สุขศรี - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
126 นาย กิตติศักดิ์ สิงหา - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
127 รศ. จรัญ ไทยานนท์ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
128 อ. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
129 อ. วีระ ภาคอุทัย - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
130 ผศ. จริยา วิรัชกุล - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
131 อ.ดร. ปรีดา ประพฤติชอบ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
132 อ. พัชรี สุริยะ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
133 อ.ดร. สาธิต อดิตโต อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
134 รศ. อัมพน ห่อนาค อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
135 อ. จินตนา คาวาซากิ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
136 นาง ณิชมาศ ภูจันทรศรี - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
137 อ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
138 รศ. ไพฑูรย์ คัชมาตย์ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
139 รศ. นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
140 ผศ. วีระพงศ์ แสนจันทร์ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
141 ผศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
142 อ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
143 รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
144 รศ. พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ - เศรษฐศาสตร์การเกษตร
145 อ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
146 รศ. ฉลอง บุญธรรมเจริญ - ส่งเสริมการเกษตร
147 รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
148 อ. ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ - ส่งเสริมการเกษตร
149 รศ. ประยูร อุดมเสียง - ส่งเสริมการเกษตร
150 นางสาว วาสิณี เกียรติวัชรกำจร - ส่งเสริมการเกษตร
151 รศ. อดุลย์ อภินันทร์ - ส่งเสริมการเกษตร
152 รศ.ดร. นิวัฒน์ มาศวรรณา - ส่งเสริมการเกษตร
153 รศ. วิรัชฏ์ คงคะจันทร์ - ส่งเสริมการเกษตร
154 ผศ. สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย - ส่งเสริมการเกษตร
155 ผศ. ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
156 รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
157 นาย อาณาจักร อินศร - ส่งเสริมการเกษตร
158 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประคองศรี - ส่งเสริมการเกษตร
159 อ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล อาจารย์ประจำ ส่งเสริมการเกษตร
160 ผศ. สจี กัณหาเรียง อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
161 รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
162 นาย ยงยศ ไทรงาม - สัตวศาสตร์
163 ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
164 ศ. เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
165 รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
166 นางสาว กันยา พลแสน - สัตวศาสตร์
167 นาย บุญตา ธรรมบุตร - สัตวศาสตร์
168 ศ. บุญฤา วิไลพล - สัตวศาสตร์
169 รศ.ดร. พรชัย ล้อวิลัย อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
170 ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
171 ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
172 ผศ.ดร. วินัย ใจขาน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
173 รศ. สาโรช ค้าเจริญ - สัตวศาสตร์
174 นาย อาวุธ รินทรานุรักษ์ - สัตวศาสตร์
175 อ.ดร. ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
176 นาย สมพงษ์ ฉายพุทธ - สัตวศาสตร์
177 รศ. สุรเดช พลเสน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
178 นาย นิโรจน์ ศรสูงเนิน - สัตวศาสตร์
179 รศ. บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ - สัตวศาสตร์
180 นาย พิทักษ์ ศรีประย่า - สัตวศาสตร์
181 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
182 รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
183 รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
184 ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
185 รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
186 อ.ดร. สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ - สัตวศาสตร์
187 ผศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
188 อ. พีระพงษ์ แพงไพรี อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
189 รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
190 รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
191 ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล - สัตวศาสตร์
192 รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
193 รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ - สัตวศาสตร์
194 นาย เวชสิทธิ์ โทบุราณ - สัตวศาสตร์
195 ผศ. พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
196 รศ. เทอดศักดิ์ คำเหม็ง อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
197 อ. [ซ้ำ]เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว - ประมง
198 นาย สนอง เทียบศรี - ประมง
199 อ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป อาจารย์ประจำ ประมง
200 ผศ.ดร. ธงชัย จำปาศรี - ประมง
201 ผศ. นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ - ประมง
202 อ. ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ - ประมง
203 รศ. พรชัย จารุรัตน์จามร - ประมง
204 ผศ.ดร. พรเทพ เนียมพิทักษ์ อาจารย์ประจำ ประมง
205 อ. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ประมง
206 ผศ.ดร. นิลุบล รุจินานนท์ - ประมง
207 อ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย อาจารย์ประจำ ประมง
208 รศ. ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ - ประมง
209 รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำ ประมง
210 ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ อาจารย์ประจำ ประมง
211 นาย สำเนาว์ ข้องสาย - ประมง
212 ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ - ประมง
213 รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ประจำ ประมง
214 นาย สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า - ประมง
215 ผศ. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำ ประมง
216 อ.ดร. รำไพ นามพิลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
217 อ.ดร. ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
218 อ. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
219 ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
220 อ. สมพงศ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
221 อ.ดร. สุวิตา แสไพศาล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
222 อ.ดร. ปริชาติ แสงคำเฉลียง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
223 อ. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
224 อ. ธิดารัตน์ มอญขาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
225 รศ. ถาวร วินิจสานันท์ - - ยังไม่กำหนด -
226 อ. โสภณ วงศ์แก้ว - - ยังไม่กำหนด -
227 นาง วราพร ปีตธวัชชัย - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561