2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย ชลอ อินทรขาว - -
2 นางสาว นุช วงษ์โคตร - -
3 อ. ธนพร ศรีเมือง - -
4 นาย สมพร สุกทน - -
5 อ. เดชา ปิยะวัฒน์กูล - -
6 นาง นภาพร ดงเจริญ - -
7 อ. ปกรณ์ นาระคล - -
8 รศ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ อาจารย์ประจำ -
9 ผศ. รัตนา วิเชียรศิริ - -
10 นาย วิทยา ศรีพิมพ์มาตย์ - -
11 นาง สมปอง จันทะคราม - -
12 นาย สุนทร สุริรักษ์ - -
13 นาย สุภาพ ไชยยา - -
14 อ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ - -
15 นางสาว จันทนา ผางโคกสูง - -
16 ผศ. จินตนา พัวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ -
17 อ. ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข - -
18 นาย ปรามาณ มุสิกโปดก - -
19 นาย วัณณลภ โกวิท - -
20 นาย วันชัย กาญจนสุรัตน์ - -
21 อ. สมสุดา โสมอินทร์ - -
22 นาง สายสมร แก้วไผ่ - -
23 ผศ. ธิติชัย เวียงสิมมา - -
24 ผศ. พัฒนารี ล้วนรัตนากร อาจารย์ประจำ -
25 อ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ประจำ -
26 นางสาว สุรีมาศ ธนพฤฒิบดี - -
27 ผศ. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ - -
28 นาย ไชยยงค์ กงศรี - -
29 นาง นิลรัตน์ พลชำนิ - -
30 อ. พลอยทราย บุศราคำ อาจารย์ประจำ -
31 ผศ. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำ -
32 นาย กมนสินธุ์ ชาตา - -
33 ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - -
34 อ. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ - -
35 อ.ดร. เอื้อมดาว ประวาฬ - -
36 อ. ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ - -
37 รศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีชีวภาพ
38 ผศ. ถวัลย์ สุขทะเล - -
39 นาย ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ - -
40 ผศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์
41 ผศ. นวพร เตชาทวีวรรณ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
42 นาง มาลี บูรณรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
43 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
44 รศ. ดุษฎี มุสิกโปดก - กายวิภาคศาสตร์
45 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล - กายวิภาคศาสตร์
46 ผศ. ธนรัฐ จันทอุปฬี อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
47 ผศ. นงนุช เอื้อบัณฑิต อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
48 ผศ. ปัญญา ท้วมสุข อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
49 ผศ. ปัทมา อมาตยคง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
50 ผศ. ยรรยง ทุมแสน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
51 รศ. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
52 ผศ. อำนาจ ไชยชุน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
53 รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
54 รศ. กิมาพร ขมะณะรงค์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
55 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
56 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
57 ผศ. วันชัย อิฐรัตน์ - กายวิภาคศาสตร์
58 รศ. วิภาวี หีบแก้ว อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
59 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
60 รศ. จงเจริญ เมตตา - กายวิภาคศาสตร์
61 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
62 อ. สันติพง แสนรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
63 รศ. กมลทิพย์ บราวน์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
64 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
65 ผศ. ปาริฉัตร ประจะเนย์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
66 อ. วิไลวรรณ หม้อทอง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
67 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
68 รศ. มะลิวัลย์ นามกิ่ง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
69 ผศ. วนัสนันท์ แป้นนางรอง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
70 รศ. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย - กายวิภาคศาสตร์
71 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
72 ผศ. ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
73 ผศ. นเรศ วโรภาสตระกูล - จุลชีววิทยา
74 รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
75 รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
76 รศ. ทิพยา เอกลักษณานันท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
77 รศ. วัลลภ แก้วเกษ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
78 ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
79 ผศ. สุวิน ว่องวัจนะ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
80 อ. กฤติยา วนิชจิวพันธ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
81 - ฐิติมา นุตราวงศ์ - จุลชีววิทยา
82 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
83 นาง อุมาพร แก้วซิม - จุลชีววิทยา
84 ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
85 รศ. ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ - จุลชีววิทยา
86 รศ. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
87 ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
88 ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ - จุลชีววิทยา
89 ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
90 ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
91 ผศ. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
92 ผศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
93 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
94 ผศ.ดร. กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
95 ผศ. นภา หลิมรัตน์ - ชีวเคมี
96 ผศ. ปีติ ธุวจิตต์ - ชีวเคมี
97 ศ. พจน์ ศรีบุญลือ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
98 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
99 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
100 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
101 รศ. โสพิศ วงศ์คำ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
102 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
103 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
104 อ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ - ชีวเคมี
105 รศ. ชัยศิริ วงศ์คำ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
106 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ - ชีวเคมี
107 รศ. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
108 รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
109 ผศ. เตือนจิต คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
110 ผศ. ธีรวรรธน์ ขันทอง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
111 อ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
112 รศ. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค - ชีวเคมี
113 รศ. สมาน เทศนา อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
114 รศ. วิชิต พิพิธกุล อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
115 รศ. ศศิธร แก้วเกษ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
116 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
117 ศ. วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
118 ผศ. เทวราช หล้าหา อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
119 รศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
120 รศ. วีรยุทธ แดนสีแก้ว - ปรสิตวิทยา
121 รศ. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
122 รศ. ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
123 ผศ. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา - ปรสิตวิทยา
124 ผศ. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร - ปรสิตวิทยา
125 อ. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
126 อ. ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ประจำ ปรสิตวิทยา
127 รศ. นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล - พยาธิวิทยา
128 อ. สมาน เลืองวัฒนะวนิช - พยาธิวิทยา
129 ผศ. จุมพล มิตรชัย - พยาธิวิทยา
130 รศ. ชวลิต ไพโรจน์กุล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
131 ผศ. ชาตรี เศรษฐเสถียร อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
132 รศ. ดรุณี จินตกานนท์ - พยาธิวิทยา
133 ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
134 อ. ศักดา วราอัศวปติ - พยาธิวิทยา
135 ผศ. สริธร ศิริธันยาภรณ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
136 ผศ. อนุชา พัวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
137 รศ. อรนุช วุตติวิโรจน์ - พยาธิวิทยา
138 อ. เอมอร ปาสาทัง อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
139 ผศ. นันทยา คุณาธิปพงษ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
140 ผศ. สุพินดา คูณมี อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
141 อ. สุรชาติ ชัยวิริยกุล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
142 รศ. อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
143 ผศ. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
144 อ. วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย - พยาธิวิทยา
145 อ. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
146 ผศ. ดนุ เกษรศิริ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
147 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
148 ผศ. สุดา วรรณประสาท อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
149 - นนทญา นาคคำ - เภสัชวิทยา
150 รศ. มุกดา จิตตาเจริญธัม อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
151 ศ. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
152 ผศ. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
153 รศ. จินตนา สัตยาศัย อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
154 ผศ. ธารินี อัครวิเชียร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
155 รศ. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม - เภสัชวิทยา
156 ผศ. ศิริพร เทียมเก่า อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
157 รศ. บุญเกิด คงยิ่งยศ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
158 รศ. วิจิตรา ทัศนียกุล อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
159 อ. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
160 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ - เภสัชวิทยา
161 ผศ. คัชรินทร์ ภูนิคม อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
162 อ. นิตย์สุภา วัฒนชัย - เภสัชวิทยา
163 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
164 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
165 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
166 รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
167 รศ. ดุสิต จิรกุลสมโชค - สรีรวิทยา
168 ผศ. ธัญดา สุทธิธรรม อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
169 ผศ. ปณคพร วรรณานนท์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
170 รศ. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
171 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม - สรีรวิทยา
172 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
173 ผศ. อรทัย ตันกำเนิดไทย อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
174 ผศ. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
175 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
176 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
177 รศ. เทอดไทย ทองอุ่น อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
178 ผศ. ไพบูลย์ บูรณรักษ์ - สรีรวิทยา
179 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
180 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ - สรีรวิทยา
181 รศ. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
182 ผศ. อภิวันท์ มนิมนากร อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
183 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
184 รศ. ภพ โกศลารักษ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
185 ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
186 รศ. มนัส ปะนะมณฑา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
187 ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
188 รศ. จามรี ธีรตกุลพิศาล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
189 ผศ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
190 ผศ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
191 รศ. สุรพล เวียงนนท์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
192 รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
193 ศ. อวยพร ปะนะมณฑา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
194 ผศ. กุสุมา ชูศิลป์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
195 ผศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
196 รศ. สมพนธ์ ทัศนิยม อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
197 รศ. สุมิตร สุตรา อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
198 ศ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
199 รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
200 ผศ. วิบูลย์ วีระอาชากุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
201 รศ. สุกัญญา ทักษพันธุ์ - กุมารเวชศาสตร์
202 รศ. สุขชาติ เกิดผล - กุมารเวชศาสตร์
203 ผศ. สุวรรณี วิษณุโยธิน อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
204 รศ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
205 รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
206 รศ. เพ็ญศรี โควสุวรรณ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
207 อ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
208 รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล อาจารย์ประจำ กุมารเวชศาสตร์
209 ผศ. มาลี วิวัฒนทีปะ - จักษุวิทยา
210 ผศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
211 อ. ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
212 รศ. นิพนธ์ สายวัฒน์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
213 อ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล - จักษุวิทยา
214 อ. พรรณทิพา ว่องไว - จักษุวิทยา
215 รศ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
216 อ. สุธาสินี สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
217 รศ. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
218 รศ. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน อาจารย์ประจำ จักษุวิทยา
219 รศ. นิรมล พัจนสุนทร อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
220 รศ. สุรพล วีระศิริ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
221 รศ. อรทัย พาชีรัตน์ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
222 ผศ. พูนศรี รังษีขจี อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
223 ศ. สุชาติ พหลภาคย์ อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
224 รศ. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ - จิตเวชศาสตร์
225 ผศ. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
226 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล อาจารย์ประจำ จิตเวชศาสตร์
227 ผศ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ - จิตเวชศาสตร์
228 ผศ. วัฒนา หาญพานิช - นิติเวชศาสตร์
229 รศ. อัมพร แจ่มสุวรรณ - นิติเวชศาสตร์
230 ผศ. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ - นิติเวชศาสตร์
231 ผศ. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร - นิติเวชศาสตร์
232 ผศ. วิรุจน์ คุณกิตติ - นิติเวชศาสตร์
233 อ. เลียงชัย จตุรัส - นิติเวชศาสตร์
234 ผศ. กฤษณา ร้อยศรี - รังสีวิทยา
235 รศ. ชลิดา อภินิเวศ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
236 อ. ชาตรี จงทวีเกียรติ - รังสีวิทยา
237 รศ. นิตยา ฉมาดล อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
238 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
239 อ. ปาณยา ทุมสท้าน - รังสีวิทยา
240 รศ. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย - รังสีวิทยา
241 ศ. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
242 ผศ. วิจิต เกิดผล อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
243 รศ. เอมอร ไม้เรียง อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
244 ผศ. จินตนา เรียมศิริ - รังสีวิทยา
245 ผศ. วรินทร พุทธรักษ์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
246 ผศ. ศรีชัย ครุสันธิ์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
247 ผศ. เบญจพร นิตินาวาการ - รังสีวิทยา
248 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
249 รศ. ปรารถนา เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
250 รศ. มณเฑียร เปสี อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
251 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
252 รศ. จตุรัตน์ กันต์พิทยา อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
253 รศ. จิตเจริญ ไชยาคำ - รังสีวิทยา
254 รศ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
255 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ - รังสีวิทยา
256 ผศ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ - รังสีวิทยา
257 อ. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก - รังสีวิทยา
258 ผศ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
259 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ - รังสีวิทยา
260 รศ. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร อาจารย์ประจำ รังสีวิทยา
261 รศ. เทพกร สาธิตการมณี อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
262 ผศ. มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
263 ศ. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
264 ผศ. พลพันธ์ บุญมาก อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
265 รศ. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
266 ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
267 รศ. สุหัทยา บุญมาก อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
268 รศ. วิมลรัตน์ ศรีราช อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
269 ผศ. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
270 รศ. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
271 ผศ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง อาจารย์ประจำ วิสัญญีวิทยา
272 รศ. อมร เปรมกมล อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
273 รศ. นฤมล สินสุพรรณ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
274 รศ. มานพ คณะโต อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
275 รศ. สมเดช พินิจสุนทร อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
276 รศ. สมพงษ์ ศรีแสนปาง อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
277 ผศ. สุชาดา ภัยหลีกลี้ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
278 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
279 ผศ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
280 ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
281 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
282 ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
283 รศ. อมรรัตน์ รัตนสิริ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
284 อ. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
285 ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
286 ผศ. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์ชุมชน
287 ผศ. เอก ปักเข็ม อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
288 ผศ. ธเนศ รังษีขจี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
289 ผศ. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช - ศัลยศาสตร์
290 ผศ. ศิริ เชื้ออินทร์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
291 รศ. สมภพ พระธานี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
292 รศ. อนัน ศรีพนัสกุล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
293 ผศ. ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
294 อ. พลากร สุรกุลประภา อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
295 ผศ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
296 ผศ. อำนาจ กิจควรดี อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
297 อ. ขจิตร์ พาชีรัตน์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
298 ผศ. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ - ศัลยศาสตร์
299 ผศ. ดำเนิน วชิโรดม อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
300 ผศ. สุชาติ อารีมิตร อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
301 ผศ. โอวตือ แซ่เซียว อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
302 รศ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
303 รศ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ - ศัลยศาสตร์
304 รศ. ไชยยุทธ ธนไพศาล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
305 ผศ. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
306 ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
307 รศ. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
308 ผศ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
309 อ. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ - ศัลยศาสตร์
310 รศ. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
311 ผศ. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
312 ผศ. กนก สีจร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
313 ผศ. พงษ์ ปทุมนากุล - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
314 ศ. สมพร โพธินาม - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
315 ผศ. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
316 ศ. ชวนชม สกนธวัฒน์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
317 ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
318 ผศ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
319 รศ. สุกรี สุนทราภา อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
320 รศ. เจศฎา ถิ่นคำรพ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
321 รศ. โกวิท คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
322 ผศ. บัณฑิต ชุมวรฐายี อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
323 ผศ. ประนอม บุพศิริ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
324 ผศ. พิสมัย ยืนยาว - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
325 รศ. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
326 ผศ. ศรีนารี แก้วฤดี อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
327 อ. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
328 รศ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
329 ผศ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
330 รศ. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
331 ผศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
332 ผศ. โฉมพิลาศ จงสมชัย อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
333 ศ. ประสิทธิ์ เพ็งสา - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
334 รศ. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ อาจารย์ประจำ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
335 ผศ. ทำนุ อาจสมรรถ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
336 รศ. สุธี ไกรตระกูล - โสต ศอ นาสิกวิทยา
337 รศ. ธีรพร รัตนาเอนกชัย อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
338 ผศ. สุรพล ซื่อตรง อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
339 ผศ. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
340 รศ. สมชาติ แสงสอาด อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
341 รศ. ขวัญชนก ยิ้มแต้ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
342 รศ. พัชรีพร แซ่เซียว อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
343 รศ. เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
344 อ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
345 รศ. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
346 ผศ. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
347 รศ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา
348 อ. ชัช สุมนานนท์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
349 ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ - ออร์โธปิดิกส์
350 ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
351 ศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
352 รศ. วินัย ศิริชาติวาปี อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
353 รศ. ศักดา ไชกิจภิญโญ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
354 ศ. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
355 อ. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ - ออร์โธปิดิกส์
356 ผศ. ทวีโชค วิษณุโยธิน อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
357 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
358 ผศ. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
359 ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
360 ศ. วีระชัย โควสุวรรณ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
361 ผศ. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
362 ผศ. กิติวรรณ วิปุลากร อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
363 ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
364 รศ. ศุภศิลป์ สุนทราภา อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
365 ผศ. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ อาจารย์ประจำ ออร์โธปิดิกส์
366 รศ. ทวี ศิริวงศ์ - อายุรศาสตร์
367 ศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
368 ผศ. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย - อายุรศาสตร์
369 รศ. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
370 ผศ. ชลธิป พงศ์สกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
371 รศ. ธงชัย ประฏิภาณวัตร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
372 รศ. พิศาล ไม้เรียง - อายุรศาสตร์
373 ผศ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
374 ผศ. วัชรา บุญสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
375 รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
376 รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
377 รศ. เจริญ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
378 ผศ. กาญจนา จันทร์สูง อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
379 ผศ. ชิงชิง ฟูเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
380 รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
381 ผศ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
382 ผศ. จิตติมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
383 อ. ณัฐติยา เตียวตระกูล - อายุรศาสตร์
384 รศ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
385 ผศ. ประณิธิ หงสประภาส - อายุรศาสตร์
386 ศ. รัตนวดี ณ นคร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
387 รศ. วิรัตน์ คลังบุญครอง - อายุรศาสตร์
388 ผศ. วีระเดช พิศประเสริฐ - อายุรศาสตร์
389 ผศ. อภิชาติ แสงจันทร์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
390 อ. เบญจมาศ อินทรโภคา - อายุรศาสตร์
391 ผศ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
392 ศ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ - อายุรศาสตร์
393 รศ. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
394 ศ. วีรจิตต์ โชติมงคล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
395 รศ. สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
396 รศ. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
397 ผศ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ - อายุรศาสตร์
398 รศ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
399 รศ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย - อายุรศาสตร์
400 ผศ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
401 ผศ. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
402 นาย สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ - อายุรศาสตร์
403 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
404 ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
405 ผศ. ปรีดา อารยาวิชานนท์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
406 ผศ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ - เวชศาสตร์พื้นฟู
407 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
408 ผศ. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
409 นาง นลินทิพย์ ตำนานทอง - เวชศาสตร์พื้นฟู
410 อ. พัทธ์ปิยา สีระสาพร - เวชศาสตร์พื้นฟู
411 ผศ. เสมอเดือน คามวัลย์ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
412 อ. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ประจำ เวชศาสตร์พื้นฟู
413 - วร์ ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
414 อ.ดร. ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
415 อ. นฤดม ศุภะกะลิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
416 - ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
417 - พรรษ โนนจุ้ย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
418 - อาคม บุญเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
419 อ.ดร. เรณู ทานันท์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
420 - กุณฑล วิชาจารย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
421 - นิษณา นามวาท - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
422 อ. บูรพา ปุสธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
423 - วนิดา พลเดช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
424 - วัชระ รัตนสีหา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
425 อ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
426 อ. จุฑารพ เพชระบูรณิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
427 อ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
428 - ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
429 อ. วริสรา ลุวีระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
430 อ. วันชนะ สืบไวย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
431 - วิภาวี ทูคำมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
432 ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
433 - วีระพล แสงอาทิตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
434 - ศริญญา คงเพชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
435 - สักการ สังฆมานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
436 - อรรถพล ติตะปัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
437 อ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
438 - ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
439 อ. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
440 - ภาณุมาศ ไกรสร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
441 - วรนันท์ คีรีสัตยกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
442 - วราภรณ์ สาแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
443 - สิรินาถ อารมย์เสรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
444 อ.ดร. สุกัญญา เลือง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
445 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
446 - สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
447 - สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
448 - อภิชาติ โซ่เงิน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
449 - เก่งกาจ วินัยโกศล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
450 อ.ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
451 - ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
452 - ปราโมทย์ ทองกระจาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
453 - สุภัจฉรี อรัญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
454 - อภิวัฒน์ ศิริโชติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
455 - โกสินทร์ วิระษร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
456 - อิสราภรณ์ เทพวงษา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
457 - จุฬาลักษณ์ พรหมศร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
458 - ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
459 อ.ดร. Hisatake Kondo - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
460 อ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
461 รศ. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
462 ผศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562