2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นางสาว พรนภา โยธาฤทธิ์ - -
2 นาย ประสงค์ ต่อโชติ - -
3 นาง พาณิภัค พระชัย - -
4 นาย จิรพัฒน์ จันทะไพร - -
5 นาง ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ - -
6 นาง รัตติยากร วิมลศิริ - -
7 ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
8 - ศิตธีรา สโมสร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 - อภิเชษฐ์ บุญจวง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562