2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะนิติศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. สุจิตรา วงศ์กำแหง - นิติศาสตร์
2 ผศ. กิตติบดี ใยพูล - นิติศาสตร์
3 อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล - นิติศาสตร์
4 - รุ่งลาวัลย์ สุดมูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2562