2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะนิติศาสตร์
1 นาง สุนาถ บัวทวน - -
2 อ.ดร. ปาริฉัตร บุตรวงค์ - -
3 อ. จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง - -
4 อ. สุจิตรา วงศ์กำแหง - นิติศาสตร์
5 ผศ. กิตติบดี ใยพูล - นิติศาสตร์
6 อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล - นิติศาสตร์
7 อ.ดร. รุ่งลาวัลย์ สุดมูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

21 พฤศจิกายน 2562