2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
2 นาง ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
3 อ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562