2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ วิทยาลัยนานาชาติ
1 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
2 นาง ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
3 ผศ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

21 พฤศจิกายน 2562