2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. มนตรี วิบูลยรัตน์ อาจารย์ประจำ -
2 อ.ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ - -
3 อ.ดร. จีระพร เรืองจิระชูพร - -
4 นางสาว นวลสมร เตชะกำพุช - -
5 อ.ดร. อโณทัย รัตนกุล - -
6 อ. เพียรพร โขอนันต์ - -
7 อ.ดร. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ - -
8 ผศ.ดร. รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร อาจารย์ประจำ -
9 รศ.ดร. สุรศักดิ์ ภมรศิริ - -
10 นาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - -
11 - ธนภณ วิมูลอาจ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - กิตติ มโนคุ้น - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - นกริน วิชาโคตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 - มุกดา สีแนน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 - เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 - กรองกาญจน์ ณ นครพนม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ.ดร. วิษณุ ภูมิพานิช - -
19 ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม อาจารย์ประจำ -
20 รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำ -
21 อ.ดร. สุวิทย์ ธนียวัน - -
22 อ.ดร. กุลเชษฐ์ มงคล - -
23 อ.ดร. ปราโมทย์ ศุภปัญญา - -
24 ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา อาจารย์ประจำ -
25 อ.ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ - - ยังไม่กำหนด -
26 อ. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
27 อ.ดร. วาทิน เฉลิมดำริชัย - - ยังไม่กำหนด -
28 ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
29 อ. อมรวรรณ รังกูล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
30 ผศ.ดร. ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ - - ยังไม่กำหนด -
31 อ. อัจฉริยะ อุปการกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
32 อ.ดร. กิตติพงษ์ ศิริโชติ - - ยังไม่กำหนด -
33 อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
34 อ. หนึ่งฤทัย สนธิประสาท - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562