2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาเขตหนองคาย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. อจ.วิทยาเขตหนองคาย - -
2 ผศ.ดร. บดี ปุษยายนันท์ อาจารย์ประจำ -
3 ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน อาจารย์ประจำ -
4 อ.ดร. นฤมล ผิวเผื่อน อาจารย์ประจำ -
5 ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ อาจารย์ประจำ -
6 อ.ดร. กานดา ศรอินทร์ อาจารย์ประจำ -
7 ผศ.ดร. ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ - -
8 ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธิ์ อาจารย์ประจำ -
9 อ. นพคุณ บุญสิม - -
10 ผศ. ปโยธร อุราธรรมกุล - -
11 ผศ. ภาสกร แสนจันแดง อาจารย์ประจำ -
12 นาย ละมุณ กั้งจำปา - -
13 อ. วัลภา ถมยา - -
14 อ. สาธิต กระเวนกิจ อาจารย์ประจำ -
15 อ. หิรัญ อัศววงศ์เกษม - -
16 อ. เจษฎา โสตถิปิณฑะ - -
17 ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร อาจารย์ประจำ -
18 อ. จิดาภา สีบุญเรือง - -
19 อ. ชลธิชา มะสุใส อาจารย์ประจำ -
20 อ. ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ - -
21 อ. พิภาพร เอื้อมธุรพจน์ - -
22 ผศ.ดร. รักชนก แสงภักดีจิต - -
23 อ. ศรัญญา กัลย์จาฤก - -
24 ผศ. ศุภชัย งามศักดิ์ - -
25 อ. สุนทรี สิมธรรมนิมิต อาจารย์ประจำ -
26 อ. สุวิมล พลเยี่ยม - -
27 อ. เมธินี ศรีติพันธ์ - -
28 อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำ -
29 ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา อาจารย์ประจำ -
30 อ.ดร. ธนัญชัย ดาศรี - -
31 อ. มัชฌิมา วีรศิลป์ - -
32 อ. มัลลิกา สมพลกรัง - -
33 ผศ.ดร. มัลลิกา สมพลกรัง อาจารย์ประจำ -
34 ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย อาจารย์ประจำ -
35 อ. ราชันย์ ภูมิสายดอน - -
36 อ. สุกัลญา ศิริมาตร์ - -
37 อ. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ - -
38 นาย อภิชาติ งิ้วโสม - -
39 อ. เจนจิรา คนสอน - -
40 นาย จีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง - -
41 ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ อาจารย์ประจำ -
42 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ อาจารย์ประจำ -
43 อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ - -
44 นาง ศิริวรรณ จิ๋วแหยม - -
45 สิริวงษ์ เอียสกุล - -
46 นางสาว อุมาภรณ์ ไชยช่วย - -
47 อ. จิดานันท์ เลิศสุวรรณ - -
48 ผศ.ดร. ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ อาจารย์ประจำ -
49 อ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำ -
50 ผศ.ดร. พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์ อาจารย์ประจำ -
51 อ. มาลีรัตน์ กะการดี - -
52 อ. รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ อาจารย์ประจำ -
53 ผศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำ -
54 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร - -
55 อ. สุรศักดิ์ ตั้งสกุล - -
56 ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำ -
57 นาย รัตนสินทร์ วัชรจรัสพงศ์ - -
58 อ. วิไลลักษณ์ เครือเนตร อาจารย์ประจำ -
59 อ. ศิริลักษณ์ โพธิรุกข์ - -
60 อ. ดุริยวรัตน์ หน่อแก้ว - -
61 อ. สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ - -
62 อ. คมกฤช ฟองย้อย - สาขาวิชานิติศาสตร์
63 อ. อุมาพร กาฬแสน - สาขาวิชานิติศาสตร์
64 อ. สิริกานต์ สุวรรณผู - สาขาวิชานิติศาสตร์
65 ผศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
66 ผศ. มานิตย์ ผิวขาว - เศรษฐศาสตร์
67 รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
68 อ.ดร. บังอร เหมัง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
69 อ.ดร. ณัฐพล ไตรเพิ่ม - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
70 อ. ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
71 อ.ดร. อังค์วรา ณ สุนทร - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
72 ผศ. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน
73 อ. บุษบง โกวิทศิริกุล - - ยังไม่กำหนด -
74 ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
75 อ. สุรพล แสนสุข อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
76 อ.ดร. รัฐการ บัวศรี - - ยังไม่กำหนด -
77 อ. มณีรัตน์ เอื้อศิลป์ - - ยังไม่กำหนด -
78 ผศ. SAKSURIYA TRAIYARACH - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562