2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาเขตหนองคาย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย วรเทพ ฉิมทิม - -
2 อ. หิรัญ อัศววงศ์เกษม - -
3 อ. พิศมัย คำทอง - -
4 อ. ภัคพิง สารสนอง - -
5 ผศ. ศุภชัย งามศักดิ์ - -
6 ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย อาจารย์ประจำ -
7 อ. วราภรณ์ ภูผา - -
8 ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ อาจารย์ประจำ -
9 อ. จิดานันท์ เลิศสุวรรณ - -
10 อ. สุรศักดิ์ ตั้งสกุล - -
11 นาย รัตนสินทร์ วัชรจรัสพงศ์ - -
12 อ. ศิริลักษณ์ โพธิรุกข์ - -
13 อ.ดร. อัครานี ทิมินกุล อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
14 อ. บุษบง โกวิทศิริกุล - - ยังไม่กำหนด -
15 อ. มณีรัตน์ เอื้อศิลป์ - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562