2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ - -
2 นาย ปรีชา ลักษณะสกุลชัย - -
3 อ. ภฤศกร ชาวงษ์ - -
4 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม - -
5 อ. สายชล สุนทราชัย - -
6 อ. ปรินดา จันโทริ - -
7 อ. พิศมัย คำทอง - -
8 นางสาว ภัคพิง สารสนอง - -
9 อ. สุริศา มาลัย - -
10 อ. จรินทร์ เปาโรหิตย์ - -
11 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ - -
12 นาง บุญเชิด กอมาตย์ - -
13 อ. วราภรณ์ ภูผา - -
14 อ.ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ประจำ -
15 อ. สักการะ ศรีเริงหล้า - -
16 อ. ขวัญหทัย พนมธรนิจกุล - -
17 อ. ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ - -
18 ผศ. มัทนาวดี บาโกท์ - -
19 อ.ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์ประจำ -
20 ผศ. วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป อาจารย์ประจำ -
21 อ. ศิริภรณ์ สุดจริง อาจารย์ประจำ -
22 นางสาว อนงค์นาถ โยคุณ - -
23 อ. ฐิติรัตน์ รัตนจรัสโรจน์ - -
24 ผศ. อาภารัตน์ อบแย้ม - -
25 Mr. Michael Littmann - -
26 - อุดม บัวศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 - ชลิดา โพธิ์ถาวร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 - สถาพร เริงธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 อ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 - ศุภกิต บัวขาว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 อ.ดร. กรรณิกา คำดี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 อ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 - วิเชียร แสนมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 - ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 - วิศปัตย์ ชัยช่วย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 - Wang Hui Ying - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 นาง รจนา แก่นอำพรพันธ์ - -
40 ศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต - -
41 อ. นวลจันทร์ ประดุจชนม์ - -
42 อ. อาทิตย์ จิตรโท - สเปน
43 อ. จันทรา แซ่เฮ่ - จีน
44 อ. บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร - เยอรมัน
45 นางสาว ศศิ จังสถิตย์กุล - อังกฤษ
46 ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ อาจารย์ประจำ อังกฤษ
47 อ. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล อาจารย์ประจำ อังกฤษ
48 ผศ.ดร. สุธิดา โง่นคำ อาจารย์ประจำ อังกฤษ
49 อ. อภิญญา หินนนท์ - อังกฤษ
50 ผศ.ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ อาจารย์ประจำ อังกฤษ
51 อ.ดร. ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์ประจำ อังกฤษ
52 ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร อาจารย์ประจำ อังกฤษ
53 ผศ. วิกรานต์ นามผาดอน อาจารย์ประจำ อังกฤษ
54 อ. Robert L. BROWN - อังกฤษ
55 รศ. ภรณี ศิริโชติ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
56 รศ.ดร. มาลี กาบมาลา อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
57 รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
58 นาง พิมพา อินแบน - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
59 นางสาว ยุพิน เตชะมณี - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
60 รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
61 อ.ดร. ศักดา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
62 รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
63 ผศ. ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
64 อ. พะวงพิศ วัฒนกิจ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
65 อ. ศศิวิมล ฮงมา - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
66 ผศ. วิบูลสุข บัณฑิตย์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
67 ผศ. สุนัสริน บัวเลิศ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
68 ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
69 รศ. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
70 อ. ปิยพักตร์ สินบัวทอง - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
71 ผศ. เพ็ญพันธ์ เพชรศร - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
72 ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
73 นาง ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
74 นาง ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
75 อ.ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์ อาจารย์ประจำ มนุษยศาสตร์
76 นาย บัญชร แก้วส่อง - สังคมศาสตร์
77 รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
78 รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
79 รศ. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
80 รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
81 รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
82 อ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
83 นาย วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ - สังคมศาสตร์
84 ผศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
85 นาย เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง - สังคมศาสตร์
86 อ. สมใจ ศรีหล้า อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
87 รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
88 อ.ดร. มณีมัย ทองอยู่ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
89 รศ. สำเริง จันทรสุวรรณ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
90 รศ. สุวรรณ บัวทวน - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
91 ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
92 รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
93 นางสาว สุเกสินี สุภธีระ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
94 อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
95 รศ.ดร. สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
96 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
97 ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
98 รศ.ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
99 ผศ.ดร. วาลี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำ ไทย
100 อ.ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล - ไทย
101 ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ อาจารย์ประจำ ไทย
102 ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา - ไทย
103 ผศ. อนงค์ รุ่งแจ้ง - ไทย
104 ผศ.ดร. อรทัย เพียยุระ อาจารย์ประจำ ไทย
105 ผศ. สาริสา อุ่นทานนท์ - ไทย
106 รศ. สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ - ไทย
107 อ. อิศเรศ ดลเพ็ญ - ไทย
108 อ.ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ - ไทย
109 - ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ - ไทย
110 ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวรรณธาดา - ไทย
111 ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ - ไทย
112 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา อาจารย์ประจำ ไทย
113 ผศ.ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา - ไทย
114 อ.ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์ประจำ ไทย
115 นาย ชอบ ดีสวนโคก - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
116 นาย ชลิต ชัยครรชิต - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
117 - ธนนันท์ บุ่นวรรณา - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
118 รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
119 นาย คูณ โทขันธ์ - ปรัชญาและศาสนา
120 ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
121 อ. ศรชัย แม้ประสาท - ปรัชญาและศาสนา
122 ผศ. เทพพร มังธานี อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
123 ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
124 ผศ. อัครยา สังขจันทร์ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
125 ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
126 ผศ. ภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
127 - พุทธรักษ์ ปราบนอก - ปรัชญาและศาสนา
128 รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
129 อ.ดร. มานะ นาคำ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
130 อ.ดร. รัตนา บุญมัธยะ - พัฒนาสังคม
131 รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
132 ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี - พัฒนาสังคม
133 ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
134 ผศ.ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
135 ผศ. ฟ้ารุ่ง มีอุดร - พัฒนาสังคม
136 รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
137 รศ. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ - พัฒนาสังคม
138 รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
139 นางสาว กนกอร ธานี - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
140 นางสาว พรพิมล ทรงคุณ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
141 นางสาว พรรณพา พรเจริญ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
142 นางสาว จุฑามาส มะลิเผือก - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
143 นางสาว ณัฐกานต์ เกษกำธร - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
144 นางสาว วิไลวรรณ นวลละออง - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
145 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุปะมา - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
146 นางสาว ศิริรัตน์ หาญใจ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
147 นางสาว พัฒน์ภครพร หมื่นแก้ว - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
148 ผศ. กำจร ใจบุญ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
149 ผศ. ณัชพร เหลืองทองคำ - - ยังไม่กำหนด -
150 อ. ภัทรา ภมรศิลปธรรม - - ยังไม่กำหนด -
151 อ.ดร. ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
152 อ. มธุรส แพทย์ชีพ - - ยังไม่กำหนด -
153 อ. รัชนี ปิยะธำรงชัย - - ยังไม่กำหนด -
154 ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย - - ยังไม่กำหนด -
155 ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
156 อ. สุนทร ศรีชัย - - ยังไม่กำหนด -
157 ผศ. อารยา วิทย์สุภาเลิศ - - ยังไม่กำหนด -
158 ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
159 อ. กวิสรา นิลมงคล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
160 ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
161 อ. วัชรพล ศิริสุวิไล - - ยังไม่กำหนด -
162 อ. สรวรรณ วัฒนวิกย์กิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
163 อ.ดร. สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
164 ผศ. อังคณา ไคลน์ - - ยังไม่กำหนด -
165 อ. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
166 ผศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
167 อ. ธวัชชัย ไชยบุญเรือง - - ยังไม่กำหนด -
168 ผศ. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
169 อ.ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ - - ยังไม่กำหนด -
170 อ.ดร. วีระกุล ชายผา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
171 ผศ. สุนันทา เหล่าจัน - - ยังไม่กำหนด -
172 อ. อรอนงค์ อินสอาด - - ยังไม่กำหนด -
173 ผศ. กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
174 อ. จีราภรณ์ วิทยาคม - - ยังไม่กำหนด -
175 อ.ดร. ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
176 อ.ดร. พรสวรรค์ พลอยแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
177 อ. พราวพรรณ พลบุญ - - ยังไม่กำหนด -
178 ผศ. ศรีปัญญา ใจใหญ่ - - ยังไม่กำหนด -
179 ผศ. ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
180 รศ. อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
181 ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
182 ผศ. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ - - ยังไม่กำหนด -
183 ผศ. ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
184 ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
185 ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
186 รศ. เยาวรัตน์ การพานิช - - ยังไม่กำหนด -
187 ผศ.ดร. ปทุมรัศมิ์ ต่อวงศ์ นาคนิษฐา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
188 อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
189 ผศ. ประทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี - - ยังไม่กำหนด -
190 นาย เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน - - ยังไม่กำหนด -
191 ผศ. เฉลิมเกียรติ มินา - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562