2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ - -
2 อ.ดร. ปรีชา ลักษณะสกุลชัย - -
3 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม - -
4 อ. สายชล สุนทราชัย - -
5 ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร อาจารย์ประจำ -
6 อ. สุริศา มาลัย - -
7 ผศ. จรินทร์ เปาโรหิตย์ - -
8 นาง บุญเชิด กอมาตย์ - -
9 อ.ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ประจำ -
10 อ. ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ - -
11 ผศ.ดร. มัทนาวดี บาโกท์ - -
12 อ.ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์ประจำ -
13 ผศ. วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป อาจารย์ประจำ -
14 อ. ศิริภรณ์ สุดจริง อาจารย์ประจำ -
15 นางสาว อนงค์นาถ โยคุณ - -
16 อ. ฐิติรัตน์ รัตนจรัสโรจน์ - -
17 ผศ. อาภารัตน์ อบแย้ม - -
18 อ. Michael Littmann - -
19 - -
20 นาง วัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ - ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
21 รศ. อุดม บัวศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. ชลิดา โพธิ์ถาวร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 อ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. ศุภกิต บัวขาว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 ผศ.ดร. วิเชียร แสนมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 ผศ.ดร. ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 ผศ.ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 อ.ดร. Wang Huiying - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 นาง รจนา แก่นอำพรพันธ์ - -
36 ศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต - -
37 อ. นวลจันทร์ ประดุจชนม์ - -
38 อ. อาทิตย์ จิตรโท - สเปน
39 อ. จันทรา แซ่เฮ่ - จีน
40 อ. บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร - เยอรมัน
41 ผศ.ดร. ศศิ จังสถิตย์กุล - อังกฤษ
42 ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ อาจารย์ประจำ อังกฤษ
43 ผศ.ดร. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล อาจารย์ประจำ อังกฤษ
44 ผศ. สุธิดา โง่นคำ อาจารย์ประจำ อังกฤษ
45 อ. อภิญญา หินนนท์ - อังกฤษ
46 ผศ. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ อาจารย์ประจำ อังกฤษ
47 อ.ดร. ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์ประจำ อังกฤษ
48 ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร อาจารย์ประจำ อังกฤษ
49 ผศ. วิกรานต์ นามผาดอน อาจารย์ประจำ อังกฤษ
50 รศ. ภรณี ศิริโชติ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
51 รศ.ดร. มาลี กาบมาลา อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
52 รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
53 อ. พิมพา อินแบน - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
54 อ.ดร. ศักดา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
55 รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
56 ผศ. ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
57 อ. พะวงพิศ วัฒนกิจ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
58 อ. ศศิวิมล ฮงมา - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
59 ผศ. วิบูลสุข บัณฑิตย์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
60 ผศ. สุนัสริน บัวเลิศ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
61 ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
62 รศ.ดร. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
63 อ. ปิยพักตร์ สินบัวทอง - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
64 ผศ. เพ็ญพันธ์ เพชรศร - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
65 ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น อาจารย์ประจำ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
66 ผศ. ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
67 อ. ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์ - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
68 ผศ.ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์ อาจารย์ประจำ มนุษยศาสตร์
69 ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง - สังคมศาสตร์
70 รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
71 รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
72 รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
73 ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
74 รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
75 อ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
76 ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ - สังคมศาสตร์
77 ผศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ อาจารย์ประจำ สังคมศาสตร์
78 รศ. เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง - สังคมศาสตร์
79 อ. สมใจ ศรีหล้า อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
80 รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
81 รศ. สำเริง จันทรสุวรรณ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
82 รศ. สุวรรณ บัวทวน - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
83 ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
84 รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
85 อ.ดร. สุเกสินี สุภธีระ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
86 อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
87 รศ.ดร. สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
88 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
89 ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
90 รศ.ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
91 ผศ.ดร. วาลี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำ ไทย
92 ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ อาจารย์ประจำ ไทย
93 ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา - ไทย
94 ผศ. อนงค์ รุ่งแจ้ง - ไทย
95 ผศ.ดร. อรทัย เพียยุระ อาจารย์ประจำ ไทย
96 รศ. สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ - ไทย
97 ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ - ไทย
98 อ.ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ - ไทย
99 ผศ.ดร. ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ - ไทย
100 ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวรรณธาดา - ไทย
101 ผศ. กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์ - ไทย
102 รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา อาจารย์ประจำ ไทย
103 ผศ.ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา - ไทย
104 อ.ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์ประจำ ไทย
105 ผศ. ชอบ ดีสวนโคก - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
106 ผศ. ชลิต ชัยครรชิต - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
107 ผศ.ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
108 รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
109 ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
110 อ. ศรชัย แม้ประสาท - ปรัชญาและศาสนา
111 ผศ. เทพพร มังธานี อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
112 ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
113 ผศ. อัครยา สังขจันทร์ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
114 ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
115 ผศ. ภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
116 รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก - ปรัชญาและศาสนา
117 รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อาจารย์ประจำ ปรัชญาและศาสนา
118 ผศ.ดร. มานะ นาคำ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
119 อ.ดร. รัตนา บุญมัธยะ - พัฒนาสังคม
120 รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
121 ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี - พัฒนาสังคม
122 ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
123 ผศ.ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
124 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร - พัฒนาสังคม
125 นาย บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
126 รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ อาจารย์ประจำ พัฒนาสังคม
127 นางสาว พรพิมล ทรงคุณ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
128 นางสาว ณัฐกานต์ เกษกำธร - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
129 นางสาว วิไลวรรณ นวลละออง - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
130 นางสาว ศิริรัตน์ หาญใจ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
131 นาง อาจารย์ประจำ -
132 นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ - กองแผนงาน
133 ผศ. กำจร ใจบุญ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
134 ผศ.ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง - - ยังไม่กำหนด -
135 ผศ. ณัชพร เหลืองทองคำ - - ยังไม่กำหนด -
136 อ. ภัทรา ภมรศิลปธรรม - - ยังไม่กำหนด -
137 อ.ดร. ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
138 อ. มธุรส แพทย์ชีพ - - ยังไม่กำหนด -
139 อ. รัชนี ปิยะธำรงชัย - - ยังไม่กำหนด -
140 ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
141 อ. สุนทร ศรีชัย - - ยังไม่กำหนด -
142 ผศ. อารยา วิทย์สุภาเลิศ - - ยังไม่กำหนด -
143 ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
144 อ. กวิสรา นิลมงคล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
145 ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
146 อ.ดร. วัชรพล ศิริสุวิไล - - ยังไม่กำหนด -
147 อ. สรวรรณ วัฒนวิกย์กิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
148 อ.ดร. สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
149 ผศ. อังคณา ไคลน์ - - ยังไม่กำหนด -
150 อ.ดร. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
151 ผศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
152 อ. ธวัชชัย ไชยบุญเรือง - - ยังไม่กำหนด -
153 ผศ.ดร. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
154 อ.ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ - - ยังไม่กำหนด -
155 อ.ดร. วีระกุล ชายผา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
156 ผศ. สุนันทา เหล่าจัน - - ยังไม่กำหนด -
157 อ.ดร. อรอนงค์ อินสอาด - - ยังไม่กำหนด -
158 ผศ. กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
159 อ. จีราภรณ์ วิทยาคม - - ยังไม่กำหนด -
160 อ.ดร. ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
161 อ.ดร. พรสวรรค์ พลอยแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
162 อ. พราวพรรณ พลบุญ - - ยังไม่กำหนด -
163 ผศ.ดร. ศรีปัญญา ใจใหญ่ - - ยังไม่กำหนด -
164 ผศ. ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
165 รศ. อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
166 ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
167 ผศ. ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
168 รศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
169 รศ. เยาวรัตน์ การพานิช - - ยังไม่กำหนด -
170 ผศ.ดร. ปทุมรัศมิ์ ต่อวงศ์ นาคนิษฐา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
171 อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
172 ผศ. ประทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี - - ยังไม่กำหนด -
173 ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน - - ยังไม่กำหนด -
174 ผศ. เฉลิมเกียรติ มินา - - ยังไม่กำหนด -

21 พฤศจิกายน 2562