2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะศิลปศาสตร์
1 รศ. รักชนก แสงภักดีจิต - -
2 อ. สุวิมล พลเยี่ยม - -
3 อ.ดร. มัชฌิมา วีรศิลป์ - -
4 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ อาจารย์ประจำ -
5 ผศ.ดร. มาลีรัตน์ กะการดี - -
6 อ. สิริกานต์ สุวรรณผู - สาขาวิชานิติศาสตร์
7 อ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -

21 พฤศจิกายน 2562