2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำ -
2 นาย อนัน เค้าสิม - -
3 นางสาว อรสา ทองโคตร - -
4 นางสาว กรกนก อินทร์สอน - -
5 ผศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร อาจารย์ประจำ -
6 ผศ.ดร. นรชิต จิรสัทธรรม - -
7 อ. ปวีนา กองจันทร์ อาจารย์ประจำ -
8 อ. อาร์ม นาครทรรพ - -
9 อ. นภาพร(รายชื่อซ้ำ) ลิขิตวงศ์ขจร - -
10 อ.ดร. ทองรวี ศิลาน้อย - -
11 ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย อาจารย์ประจำ -
12 อ. มัณฑนา รัตนศรีสร้อย - -
13 อ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ - -
14 อ. วิไลพร ไพศาล - -
15 นางสาว ศรัญญา รักสงฆ์ - -
16 นาย ศราวุธ คำสิงห์ - -
17 อ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง อาจารย์ประจำ -
18 ผศ.ดร. ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำ -
19 อ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา อาจารย์ประจำ -
20 อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร อาจารย์ประจำ -
21 อ. ปาริชาต บุตรวงค์ - -
22 อ. ณัฐกานต์ บุญนนท์ - -
23 ผศ. ณิศาศรณ์ ไชยประสิทธิ์ - -
24 อ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อาจารย์ประจำ -
25 นาง พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ - -
26 อ. วิไลวรรณ เที่ยงตรง - -
27 อ. ศิรประภา บำรุงกิจ - -
28 นาย สัมพันธ์ บัวคำทุม - -
29 อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ - -
30 ผศ. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ -
31 อ. ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี - -
32 ผศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส อาจารย์ประจำ -
33 นางสาว แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ - -
34 อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 - กัมปนาท ศิริโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 - วุธพงศ์ ลาภเจริญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 อ.ดร. วิชชุลดา เวชกูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 - พงษ์สุทธิ พื้นแสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 - เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิชย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 - สุวีร์ณัสญ์ ปรัชญคุปต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 ผศ. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ - การเงินและการบัญชี
42 นางสาว กานดา พิสิษฐ์ไพบูลย์ - การเงินและการบัญชี
43 นางสาว ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ - การเงินและการบัญชี
44 นาย วรพงษ์ ชัยวิรัตนะ - การเงินและการบัญชี
45 รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข - การเงินและการบัญชี
46 ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี - การเงินและการบัญชี
47 อ. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร อาจารย์ประจำ การเงินและการบัญชี
48 ผศ.ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ อาจารย์ประจำ การเงินและการบัญชี
49 ผศ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ อาจารย์ประจำ การเงินและการบัญชี
50 รศ. กรรณิการ์ มานะกิจ - การเงินและการบัญชี
51 รศ. สุเมธ แก่นมณี อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
52 ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
53 รศ. มันทนา สามารถ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
54 ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
55 รศ. อนงค์นุช เทียนทอง อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
56 อ. สมยศ โอ่งเคลือบ - บริหารธุรกิจ
57 ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
58 ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
59 รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
60 ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
61 อ. สุวิชา โกมลทัต - บริหารธุรกิจ
62 ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
63 ผศ. ปรมัตถ์ เพียนอก - บริหารธุรกิจ
64 อ.ดร. ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
65 อ. ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ - บริหารธุรกิจ
66 ผศ. สุกานดา นาคะปักษิณ อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
67 รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ
68 ผศ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล - บริหารธุรกิจ
69 อ. สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ - บริหารธุรกิจ
70 อ. พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ - บริหารธุรกิจ
71 รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ อาจารย์ประจำ การตลาด
72 ผศ.ดร. นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
73 อ. สุทิน เวียนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
74 นาย วีระพล วงษ์ประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
75 รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
76 ผศ. อารีย์ นัยพินิจ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
77 นาย ณัฐพงศ์ วัฒนะโชติ - - ยังไม่กำหนด -
78 อ. ภัทรขวัญ พิลางาม - - ยังไม่กำหนด -
79 รศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
80 อ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
81 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562