2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย นาถ ภูวงศ์ผา - -
2 นาย ณรงค์ หงษ์แก้ว - -
3 นาง วัลยา แสงห้าว - -
4 นาง สนธนี วรชินา - -
5 นางสาว ฐิติมา พิมพ์ทนต์ - -
6 นาย พุธทอง กาบบัวลอย - -
7 อ. ศิริธร บุราณุรักษ์ อาจารย์ประจำ -
8 อ. ณัฐธิดา กิจวิรุฬห์ - -
9 นาง สุนันท์ ศรีศุภเดชะ - -
10 นาย จักรพงษ์ ไชยวงษ์ - -
11 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
12 นาง สุตาภัทร รักษา - -
13 นาง อมรรัตน์ สิทธิโชค - -
14 รศ. โรจน์ชัย ศัตรวาหา - -
15 อ. ศิริรัตน์ ทินตะนัย - -
16 นาย วัลลภ เรืองเดชชัยสกุล - จุลชีววิทยา
17 อ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
18 นาย ขาว เหมือนวงศ์ - -
19 รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ อาจารย์ประจำ -
20 อ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำ -
21 อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย อาจารย์ประจำ -
22 อ. วิจิตรา เจนวิริยะกุล อาจารย์ประจำ -
23 อ. วุฒิพงศ์ มหาคำ - -
24 รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
25 รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ - ชีววิทยา
26 ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
27 รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
28 ผศ. รัชนี ฉวีราช - ชีววิทยา
29 รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
30 ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
31 ผศ.ดร. สมทรง ณ นคร - ชีววิทยา
32 รศ. สุภาพ ณ นคร - ชีววิทยา
33 ผศ.ดร. ไพรัช ทาบสีแพร อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
34 ผศ. พรรณี รัตนแสง คาร์ด อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
35 อ. กัลยา(ห้ามใช้) ศรีประทีป อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
36 รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช - ชีววิทยา
37 นาง ดวงกมล แม้นศิริ - ชีววิทยา
38 ผศ. นิยะดา ห่อนาค อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
39 รศ. นเรศร์ มุลาลี อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
40 รศ. บุญยืน กิจวิจารณ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
41 ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
42 ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
43 ผศ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
44 ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
45 ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
46 รศ. อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
47 ผศ. อัจฉรา ธรรมถาวร อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
48 อ.ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
49 ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล - ชีววิทยา
50 อ. จิรภัทร จันทะพงษ์ - ชีววิทยา
51 รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
52 ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
53 ผศ. ละเอียด นาคกระแสร์ - ชีววิทยา
54 อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม - ชีววิทยา
55 ผศ. ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย - ชีววิทยา
56 ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
57 ผศ.ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
58 อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
59 ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
60 ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
61 ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
62 ผศ. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
63 ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
64 อ.ดร. ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
65 รศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
66 ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
67 ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
68 ผศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา - ชีววิทยา
69 - มงคล นนทกิตติเจริญ - เคมี
70 ผศ.ดร. รจนา บุระคำ อาจารย์ประจำ เคมี
71 รศ. สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
72 ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
73 ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ อาจารย์ประจำ เคมี
74 ผศ. ณรงค์ เกิดกุญชร - เคมี
75 ผศ. นิตยา ธีรมงคล อาจารย์ประจำ เคมี
76 ผศ.ดร. ปวีณา ฆารไสว อาจารย์ประจำ เคมี
77 ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
78 รศ. รัตนา มหาชัย - เคมี
79 - รัศมี เหล็กพรม - เคมี
80 อ.ดร. วัชรี หาญยิ่ง อาจารย์ประจำ เคมี
81 ผศ. วิรัช ว่องพัฒนากุล - เคมี
82 ศ. สมเดช กนกเมธากุล อาจารย์ประจำ เคมี
83 รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย อาจารย์ประจำ เคมี
84 รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย อาจารย์ประจำ เคมี
85 รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล อาจารย์ประจำ เคมี
86 อ. ชาญชัย แสงสุรศักดิ์ - เคมี
87 รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
88 ผศ.ดร. ปริญญา ธีรมงคล - เคมี
89 อ. พูนสุข ภูสิมมา อาจารย์ประจำ เคมี
90 อ. สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ อาจารย์ประจำ เคมี
91 ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ อาจารย์ประจำ เคมี
92 ผศ.ดร. อัจฉรา ศิริมังคะลา อาจารย์ประจำ เคมี
93 ผศ. อารยัน จันศรี อาจารย์ประจำ เคมี
94 อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล อาจารย์ประจำ เคมี
95 อ. พรทิพย์ ลัตต์มันน์ - เคมี
96 ผศ. พิทักษ์ นาสมใจ อาจารย์ประจำ เคมี
97 รศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
98 - ศิรินุช ลอยหา - เคมี
99 ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี อาจารย์ประจำ เคมี
100 ผศ.ดร. สุจิตรา กลิ่นศรีสุข อาจารย์ประจำ เคมี
101 รศ. สุนันทา เฮงรัศมี อาจารย์ประจำ เคมี
102 รศ.ดร. อัญชุลี ฉวีราช อาจารย์ประจำ เคมี
103 อ. กนกศิลป์ หุ่นแก้ว - เคมี
104 - กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ - เคมี
105 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
106 ผศ.ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ - เคมี
107 อ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ อาจารย์ประจำ เคมี
108 ผศ.ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ อาจารย์ประจำ เคมี
109 ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ อาจารย์ประจำ เคมี
110 อ.ดร. กนกกาญจน์ แซ่จึง อาจารย์ประจำ เคมี
111 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
112 - พิทยากรณ์ น้อยทรงค์ - เคมี
113 ผศ. ภัทราภรณ์ ปัณฑรนนทกะ - เคมี
114 อ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ อาจารย์ประจำ เคมี
115 อ. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี อาจารย์ประจำ เคมี
116 รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำ เคมี
117 ผศ. สมเกียรติ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำ เคมี
118 รศ. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ อาจารย์ประจำ เคมี
119 - เจ้าทรัพย์ บุญมาก - เคมี
120 รศ. ทิพย์วัลย์ เอกปัต คำเหม็ง อาจารย์ประจำ เคมี
121 รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย อาจารย์ประจำ เคมี
122 รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
123 - รจนา เชี่ยวชาญ - คณิตศาสตร์
124 ผศ. สุณี อัษฎายุธ - คณิตศาสตร์
125 ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ - คณิตศาสตร์
126 รศ.ดร. นรากร คณาศรี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
127 รศ.ดร. บัญชา อานนท์กิจพานิช อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
128 ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
129 นาง วรรณี เนตรสิงหนาท - คณิตศาสตร์
130 ผศ.ดร. วริษา นาคพิมพ์ - คณิตศาสตร์
131 ผศ.ดร. วัฒนา เถาว์ทิพย์ - คณิตศาสตร์
132 รศ.ดร. สมจิต โชติชัยสถิตย์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
133 ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
134 รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง - คณิตศาสตร์
135 ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
136 ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
137 ผศ.ดร. ประกิต จำปาชนม์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
138 อ.ดร. วิเนตร แสนหาญ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
139 รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
140 รศ. เที่ยง ภูมิสะอาด - คณิตศาสตร์
141 ผศ.ดร. เสวียน ใจดี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
142 อ.ดร. กนกวรรณ วงษ์จันทร์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
143 รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
144 ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
145 รศ. จิระสุข อิฐรัตน์ - คณิตศาสตร์
146 อ. ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต - คณิตศาสตร์
147 ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
148 รศ.ดร. วิจารณ์ สดศิริ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
149 อ.ดร. วีระชัย สาระคร - คณิตศาสตร์
150 อ. สุจิตรา แสนหาญ - คณิตศาสตร์
151 ผศ. เกียรติ แสงอรุณ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
152 อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ - คณิตศาสตร์
153 ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
154 อ. สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย - คณิตศาสตร์
155 ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
156 อ. สมเกียรติ พาน้อย - คณิตศาสตร์
157 อ. เฟื่องฟ้า ศรีจันทพงศ์ - คณิตศาสตร์
158 อ. เครือวัลย์ ทยานยง - คณิตศาสตร์
159 ผศ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
160 ผศ. กมล อนวัช - ฟิสิกส์
161 - นาท เสาวดี - ฟิสิกส์
162 ผศ. พหล จิตติยศรา - ฟิสิกส์
163 ผศ. รงค์ รุจกรกานต์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
164 อ.ดร. สมพร ขันเงิน อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
165 ผศ. สมพร เฉลิมสุข อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
166 ผศ. สยาม ชูถิ่น - ฟิสิกส์
167 ผศ. ณรงค์ พิศขุมทอง - ฟิสิกส์
168 ผศ. บำรุง สมสวัสดิ์ - ฟิสิกส์
169 ผศ. พัฒนา ภู่วนิชย์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
170 รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
171 รศ. ศรีธน วรศักดิ์โยธิน - ฟิสิกส์
172 นาย สันติ แม้นศิริ - ฟิสิกส์
173 ผศ. โกวิท ณ นคร อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
174 อ. นิพนธ์ กสิพร้อง - ฟิสิกส์
175 รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
176 ผศ. ยุทธนา จิตตะกวี - ฟิสิกส์
177 ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
178 - วิยะดา หาญชนะ - ฟิสิกส์
179 อ. สมัคร์ พิมานแพง อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
180 ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
181 ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
182 ผศ.ดร. ชัยพจน์ มุทาพร อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
183 อ. ชัยภูมิ สำเนียง - ฟิสิกส์
184 อ. ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
185 ผศ. พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
186 ผศ. วิวัฒน์ นิติวรนันท์ - ฟิสิกส์
187 รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
188 ผศ. อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
189 รศ. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
190 อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
191 รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
192 - นงลักษณ์ มีทอง - ฟิสิกส์
193 อ. ประเสริฐ แข่งขัน อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
194 อ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
195 - อภิวัฒน์ ชมภูสอ - ฟิสิกส์
196 ผศ. เมืองชัย แสวงแก้ว - ฟิสิกส์
197 ผศ.ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
198 - ธีรศักดิ์ คำวรรณะ - ฟิสิกส์
199 ผศ. ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา - ฟิสิกส์
200 ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ โทมัส อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
201 ผศ.ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข อาจารย์ประจำ ฟิสิกส์
202 อ. เมธี พงศ์กิจวิทูร - สถิติ
203 ผศ.ดร. กุลยา พัฒนากูล อาจารย์ประจำ สถิติ
204 รศ. อำนวย มณีศรีวงศ์กูล - สถิติ
205 อ. ยุภาพร ตงประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ สถิติ
206 รศ. วิชุดา ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำ สถิติ
207 ผศ. สุรเดช ถาวรพิทักษ์ - สถิติ
208 รศ.ดร. อโนทัย ตรีวานิช อาจารย์ประจำ สถิติ
209 ผศ. ชรินทร์ คูคู่สมุทร - สถิติ
210 ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล อาจารย์ประจำ สถิติ
211 ผศ. สุกัญญา เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำ สถิติ
212 รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ อาจารย์ประจำ สถิติ
213 รศ. ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ อาจารย์ประจำ สถิติ
214 ผศ. ปราโมทย์ ครองยุทธ อาจารย์ประจำ สถิติ
215 รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท อาจารย์ประจำ สถิติ
216 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล อาจารย์ประจำ สถิติ
217 รศ.ดร. โสภณ บุญลือ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
218 ผศ.ดร. อัชฌา อรอินทร์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
219 รศ. งามนิจ นนทโส อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
220 ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
221 ผศ.ดร. ประสาท โพธิ์นิ่มแดง - จุลชีววิทยา
222 ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
223 ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
224 ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
225 อ.ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
226 ผศ. สุวรรณา เนียมสนิท อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
227 รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ - จุลชีววิทยา
228 ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
229 ผศ. ธีรศักดิ์ สมดี อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
230 ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
231 อ. ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
232 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
233 ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
234 นาง นิภา มิลินทวิสมัย - ชีวเคมี
235 รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
236 อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
237 ผศ. สุพร นุชดำรงค์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
238 อ.ดร. ชไมพร จำปาศรี - ชีวเคมี
239 ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
240 รศ.ดร. ศักดา ดาดวง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
241 รศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
242 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
243 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
244 รศ. นิสันต์ สัตยาศัย - ชีวเคมี
245 นางสาว สินีนาฏ ศิริ - ชีวเคมี
246 รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
247 อ. เทพินทร์ พยัคฆชาติ - ชีวเคมี
248 ผศ. เอก วัฒนา - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
249 รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
250 รศ. กิตติ เอกอำพน - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
251 ผศ. สำอาง หอมชื่น - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
252 อ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
253 ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
254 อ. วิรงรอง มงคลธรรม - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
255 ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
256 ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
257 ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี อาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
258 อ. ณกร วัฒนกิจ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
259 อ. ภาณี ถิรังกูร - วิทยาการคอมพิวเตอร์
260 อ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร - วิทยาการคอมพิวเตอร์
261 อ. ทัศพร ธนจาตุรนต์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
262 อ.ดร. ปวีณา วันชัย อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
263 ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
264 อ. สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
265 อ. สมชัย อัษฎายุธ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
266 ผศ. สันติ ทินตะนัย อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
267 อ. สิลดา อินทรโสธรฉันท์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
268 ผศ. ไกรสร วงศ์พราวมาศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
269 รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
270 รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
271 ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
272 ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
273 รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
274 รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
275 อ.ดร. สายยัญ สายยศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
276 อ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
277 อ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
278 ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
279 ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
280 ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
281 ผศ. สุกิจจา จันทะชุม - วิทยาการคอมพิวเตอร์
282 ผศ.ดร. อุรฉัตร โคแก้ว อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
283 อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
284 ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
285 อ. อุราวรรณ จันทร์เกษ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
286 นาง ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย - วิทยาการคอมพิวเตอร์
287 อ.ดร. นันท์นภัส เบญจมาศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
288 ผศ. บุญทรัพย์ ไวคำ อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
289 อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์
290 อ.ดร. รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
291 รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ อาจารย์ประจำ เภสัชเคมี
292 ผศ.ดร. คณิต มุกดาใส อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
293 อ.ดร. คำรณ สุนัติ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
294 อ.ดร. ทศพร แถลงธรรม อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
295 อ.ดร. ทศพร ทองจันทึก อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
296 อ.ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
297 - วิภู กุตะนันท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
298 - สิระ สานสุข - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
299 - นิมิต นิมานะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
300 ผศ.ดร. พงศกร ยศแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
301 - พรไสว ไพรพิภัช - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
302 อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
303 ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
304 - เมศยา ธิติศักดิ์สกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
305 อ. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
306 - นิศาชล แจ้งพรมมา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
307 - ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
308 อ. พาวินี กลางท่าไค่ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
309 อ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
310 - สุธรรม ศรีหล่มสัก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
311 - อังคณา บุญยืด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
312 - เขมิกา ลมไธสง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
313 อ. ชิตสุธา สุ่มเล็ก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
314 - พิมสิรี สุวรรณะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
315 อ.ดร. มัลลิกา วัฒนะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
316 - วิรัตน์ เจริญบุญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
317 - อนุวัตร อมตฉายา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
318 - อุทุมพร โดมทอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
319 - กิติยานี อาษานอก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
320 - ธีระพงษ์ พวงมะลิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
321 ผศ.ดร. ธีระยุทธ ทองเครือ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
322 - สุจิตตรา แดงสกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
323 - สุธาสินี บุญเชียงมา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
324 ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
325 - ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
326 ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
327 ผศ. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
328 - ศิริบูรณ์ มุกดาใส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
329 - Andrew Hunt - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
330 - Florian Schevenels - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
331 ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
332 ผศ.ดร. สุภาสินี ซีท - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562