2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำ -
2 นาย สาธร พลศักดิ์ - -
3 นาย เสรี เจริญกุล - -
4 นาง ปัทมา กาญจนพัฒน์ - -
5 นาย รัชพล รอดชมภู - -
6 ผศ. สุนทร ชำนาญ - -
7 นาย เหลือ กันยาเนียม - -
8 นาย ชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง - -
9 นาง พูนสิน คำพิบูลย์ - -
10 นาง มานิดา กุดกันยา - -
11 นางสาว โสภิดา โชติกวี - -
12 นาง ณัฐพัชร จ้ำเก้า - -
13 นาง ธรธัญญา ธารเลิศ - -
14 นาย วิโรจน์ มาศเนตร - -
15 นางสาว สุกัญญา สุดภักดี - -
16 นาย สุรสีห์ สายแวว - -
17 นางสาว แจ่มจิต แซ่เลี้ยว - -
18 อ. ไพบูลย์ บุณยะกาญจน - -
19 รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ อาจารย์ประจำ -
20 นาย ประเวทย์ พรหมจิตรานนท์ - -
21 รศ. ทวีศักดิ์ อัครางกูร - -
22 ผศ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ อาจารย์ประจำ -
23 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง - -
24 นาง วัลลภา วิภูสัตยา - เคมี
25 อ.ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ - เคมี
26 - โพยม สราภิรมย์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 - ธนากร เมธาธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 - สุรพล ผดุงทน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 - เจษฎา โพธิ์สม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 ผศ.ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 - ปณิธาน จูฑาพร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 - รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 - ศิรวดี อรัญนารถ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 - อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 อ.ดร. อัญชลี แสงซ้าย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
38 - พิรัสม์ คุณกิตติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
39 - ฐิติพงศ์ จำรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
40 - พันวัตต์ พึ่งสาย - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
41 - ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
42 อ.ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
43 รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม อาจารย์ประจำ เคมี
44 อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์ อาจารย์ประจำ เคมี
45 อ.ดร. ทินกร คำแสน อาจารย์ประจำ เคมี
46 ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำ เคมี
47 ผศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์ประจำ เคมี
48 ผศ. ดุสิตา เลิฟเลส - เคมี
49 ผศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ อาจารย์ประจำ เคมี
50 ผศ.ดร. ประสงค์ วงศ์วิชา อาจารย์ประจำ เคมี
51 ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว อาจารย์ประจำ เคมี
52 รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
53 อ. ณัฏฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล - เคมี
54 ผศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น อาจารย์ประจำ เคมี
55 ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร อาจารย์ประจำ เคมี
56 รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ อาจารย์ประจำ เคมี
57 รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต อาจารย์ประจำ เคมี
58 ผศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา อาจารย์ประจำ เคมี
59 - กอปร ศรีนาวิน - โยธา
60 นาย ดิลก ศรีนาวิน - โยธา
61 รศ. วีระ หอสกุลไท อาจารย์ประจำ โยธา
62 นาย สงวน ปัทมธรรมกุล - โยธา
63 อ. สงวน บุญปัญญารักษ์ - โยธา
64 รศ. สอาด ธรรมกนก - โยธา
65 ผศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ อาจารย์ประจำ โยธา
66 รศ.ดร. จารึก ถีระวงษ์ - โยธา
67 รศ. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค อาจารย์ประจำ โยธา
68 ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี อาจารย์ประจำ โยธา
69 รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ อาจารย์ประจำ โยธา
70 ผศ.ดร. พิชัย เอื้อมธุรพจน์ - โยธา
71 นาย พิชิต ลัทธิสูงเนิน - โยธา
72 รศ. รังษี นันทสาร - โยธา
73 รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล อาจารย์ประจำ โยธา
74 รศ. วินัย ศรีอำพร อาจารย์ประจำ โยธา
75 รศ. สัจจะ เสถบุตร อาจารย์ประจำ โยธา
76 รศ. ดำรงค์ หอมดี - โยธา
77 ผศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำ โยธา
78 รศ. นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ อาจารย์ประจำ โยธา
79 ผศ. ประกอบ มณีเนตร - โยธา
80 ศ. ประกอบ วิโรจนกูฎ - โยธา
81 ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำ โยธา
82 ผศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง อาจารย์ประจำ โยธา
83 ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร - โยธา
84 รศ.ดร. วันชัย สะตะ อาจารย์ประจำ โยธา
85 - วิชุดา เสถียรนาม - โยธา
86 นางสาว การวีร์ หว่างพันธ์ - โยธา
87 ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ - โยธา
88 ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร อาจารย์ประจำ โยธา
89 นาย วิโรจน์ ชัยธรรม - โยธา
90 รศ. สุทธิพล วิวัฒนทีปะ - โยธา
91 อ. สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล - โยธา
92 รศ. ไพฑูรย์ โล่ห์สุนทร - โยธา
93 ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย อาจารย์ประจำ โยธา
94 รศ. ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ อาจารย์ประจำ โยธา
95 นาย ประเสริฐ ดำรงชัย - โยธา
96 - ปิยะวัชร ฝอยทอง - โยธา
97 อ. สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี อาจารย์ประจำ โยธา
98 รศ.ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา อาจารย์ประจำ โยธา
99 รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ อาจารย์ประจำ โยธา
100 รศ. ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข - โยธา
101 - พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ - โยธา
102 รศ. วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำ โยธา
103 รศ. ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำ โยธา
104 รศ.ดร. กฤษ เฉยไสย อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
105 อ. กรกฎ แสนชัย - ไฟฟ้า
106 นาง คำภา วงษ์คำอุด - ไฟฟ้า
107 อ. นิยม พินิจการ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
108 รศ. มงคล ลี้ประกอบบุญ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
109 รศ. อาคม แก้วระวัง อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
110 อ. จิรัญ โพธิ์นักขา - ไฟฟ้า
111 ผศ. ปรีชา ธนานันต์ - ไฟฟ้า
112 ผศ. วัฒนา กาสังข์ - ไฟฟ้า
113 อ. วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
114 ผศ. วิชัย ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
115 รศ. สถาพร อุดมสิน - ไฟฟ้า
116 - สถาพร พรพรหมลิขิต - ไฟฟ้า
117 ผศ.ดร. อนุชา แสงรุ่ง อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
118 รศ. อำนาจ สุขศรี อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
119 รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
120 อ. ชัยภัฎ วรรธนะสาร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
121 ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ - ไฟฟ้า
122 ผศ. วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
123 อ. สถิรพร พรนิมิตร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
124 ผศ.ดร. สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
125 ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
126 ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
127 อ.ดร. ปานหทัย บัวศรี อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
128 รศ. สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ - ไฟฟ้า
129 ผศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
130 - นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร - ไฟฟ้า
131 - รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร - ไฟฟ้า
132 รศ. วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์ - ไฟฟ้า
133 ผศ. สัมฤทธิ์ หังสะสูตร - ไฟฟ้า
134 รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
135 อ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
136 ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
137 ผศ.ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
138 อ. พงศ์ศักดิ์ บินสมประสงค์ อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
139 รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล อาจารย์ประจำ ไฟฟ้า
140 รศ. ธวัช สิงห์ภู่ - เกษตร
141 ผศ. เสรี วงส์พิเชษฐ อาจารย์ประจำ เกษตร
142 อ.ดร. คำนึง วาทโยธา อาจารย์ประจำ เกษตร
143 ผศ.ดร. วิชัย ศรีบุญลือ อาจารย์ประจำ เกษตร
144 รศ. วินิต ชินสุวรรณ อาจารย์ประจำ เกษตร
145 รศ. สมชาย ชวนอุดม อาจารย์ประจำ เกษตร
146 ผศ. สมนึก ชูศิลป์ - เกษตร
147 อ. สุรพล ภูมิพระบุ - เกษตร
148 ผศ. ไมตรี จ๋วงพานิช - เกษตร
149 อ. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ - เกษตร
150 รศ. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ - เกษตร
151 อ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล อาจารย์ประจำ เกษตร
152 ผศ. สมโภชน์ สุดาจันทร์ อาจารย์ประจำ เกษตร
153 รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ อาจารย์ประจำ เกษตร
154 อ. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำ เกษตร
155 รศ. บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ - เกษตร
156 อ. กิตติพงษ์ ลาลุน - เกษตร
157 ผศ. ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย อาจารย์ประจำ เกษตร
158 ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ อาจารย์ประจำ เกษตร
159 อ. สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ - เกษตร
160 รศ. เสรี สมนาแซง - อุตสาหการ
161 - จุมพล วรสายัณห์ - อุตสาหการ
162 รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
163 อ. รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ - อุตสาหการ
164 ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
165 รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
166 อ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล - อุตสาหการ
167 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
168 นาย สุคนธ์ อาจฤทธิ์ - อุตสาหการ
169 นาง อรจิรา หัตถพนม - อุตสาหการ
170 ผศ. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ - อุตสาหการ
171 อ. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
172 - อภิชาติ บุญมา - อุตสาหการ
173 รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
174 - ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ - อุตสาหการ
175 อ. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล - อุตสาหการ
176 อ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส - อุตสาหการ
177 อ. พีระพงศ์ ท้าวเพชร - อุตสาหการ
178 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
179 อ. สมศักดิ์ หอมดี อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
180 รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
181 รศ.ดร. สมเกียรติ รุจิเกียรติกำจร - อุตสาหการ
182 ผศ. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ - อุตสาหการ
183 อ. ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำ อุตสาหการ
184 อ. นำพล มหายศนันท์ - เครื่องกล
185 อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ - เครื่องกล
186 อ. คมสัน วิชชวุต อาจารย์ประจำ เครื่องกล
187 รศ.ดร. จำลอง ลิ้มตระกูล - เครื่องกล
188 รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
189 รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
190 รศ. สำรวจ อินแบน - เครื่องกล
191 - จารุพล สุริยวนากุล - เครื่องกล
192 อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
193 ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวัฒนา อาจารย์ประจำ เครื่องกล
194 รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม อาจารย์ประจำ เครื่องกล
195 อ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน อาจารย์ประจำ เครื่องกล
196 อ.ดร. เขมจิต เสนา - เครื่องกล
197 ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
198 รศ. นิวัฒน์ ตำนานทอง - เครื่องกล
199 ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
200 ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล อาจารย์ประจำ เครื่องกล
201 รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
202 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อาจารย์ประจำ เครื่องกล
203 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
204 ผศ.ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำ เครื่องกล
205 รศ.ดร. ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์ - เครื่องกล
206 รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร - เครื่องกล
207 รศ. ประเสริฐ จักโขบลมาศ - เครื่องกล
208 รศ. อินทรชิต หอวิจิตร อาจารย์ประจำ เครื่องกล
209 ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี อาจารย์ประจำ เครื่องกล
210 เด่นพงษ์(ซ้ำ) สุดภักดี - เครื่องกล
211 นาง จีระนันท์ พลยางนอก - เครื่องกล
212 อ. ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี อาจารย์ประจำ เครื่องกล
213 ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำ เครื่องกล
214 รศ. สุรศักดิ์ ชิยางคบุตร - เครื่องกล
215 รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ อาจารย์ประจำ เครื่องกล
216 ผศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี - เครื่องกล
217 ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล - เครื่องกล
218 ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต อาจารย์ประจำ เครื่องกล
219 รศ. พัชรี หอวิจิตร - สิ่งแวดล้อม
220 - วิษณุ แทนบุญช่วย - สิ่งแวดล้อม
221 ผศ. สำราญ เรืองศรี - สิ่งแวดล้อม
222 ผศ.ดร. สุมนา ราษฏร์ภักดี - สิ่งแวดล้อม
223 ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
224 อ. ไปรยา เฉยไสย อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
225 ผศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
226 อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
227 ผศ. พนมชัย วีระยุทธศิลป์ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
228 อรวรรณ แก่นเชียงสา - สิ่งแวดล้อม
229 รศ. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
230 รศ. ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
231 นาง อันชรีย์ คาพันโอกลู - สิ่งแวดล้อม
232 รศ. จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ - สิ่งแวดล้อม
233 - ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี - สิ่งแวดล้อม
234 รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
235 อ. มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ สิ่งแวดล้อม
236 ภิญญ์ฑิตา ห้ามใช้ มุ่งการดี - สิ่งแวดล้อม
237 อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
238 ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
239 ผศ.ดร. ดารณี หอมดี - คอมพิวเตอร์
240 นางสาว ธนิศา เครือไวศยวรรณ - คอมพิวเตอร์
241 อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ - คอมพิวเตอร์
242 รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
243 รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
244 อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
245 ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
246 นาง สุมนา เยาวมาตย์ - คอมพิวเตอร์
247 อ.ดร. กรชวัล ชายผา อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
248 อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย - คอมพิวเตอร์
249 อ. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
250 ผศ. ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ - คอมพิวเตอร์
251 ผศ. ธนชาติ นุ่มนนท์ - คอมพิวเตอร์
252 รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
253 ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
254 อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
255 อ.ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
256 อ. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล - คอมพิวเตอร์
257 อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
258 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
259 อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
260 ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
261 อ. กานดารัจน์ เปี่ยมรัตน์ อาจารย์ประจำ คอมพิวเตอร์
262 รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562