2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ตนุพล เอนอ่อน - -
2 อ. วิชิต ภักดีรัตน์ - -
3 นางสาว จิราพร กวดขุนทด - -
4 นางสาว พรหมพร เฉยไสย - -
5 นางสาว นันทวัน ดาวสาวะ - -
6 อ. พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร - -
7 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
8 นางสาว สุดฤทัย ชัยบุตร - -
9 นางสาว สุริศรา บัวนิล - -
10 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
11 อ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - สุรพล เนสุสินธุ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - หิรัญ จักรเสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 - พงษ์พิทยา สัพโส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. Souneth Phothisane - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ. กษม อมันตกุล - -
18 ผศ.ดร. คเณศ ศีลสัตย์ อาจารย์ประจำ -
19 ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม อาจารย์ประจำ -
20 รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ อาจารย์ประจำ -
21 ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ประจำ -
22 อ. บัญชา ควรสมาคม - -
23 รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ - -
24 ผศ. ธวัชชัย ช่างเกวียน อาจารย์ประจำ -
25 ผศ. เอกพงษ์ ศรีงาม - -
26 รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ - -
27 อ. พยุงศิลป์ เปศรี - -
28 ผศ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ - -
29 อ. คงฤทธิ์ ภาระราช - ประติมากรรม
30 อ. จารุพงษ์ พลชัย - ประติมากรรม
31 อ. ประจักษ์ สุปันตี - ประติมากรรม
32 - กิตติสันต์ ศรีรักษา - ประติมากรรม
33 อ. วิชิต วัฒนานนท์ - ออกแบบนิเทศศิลป์
34 ผศ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
35 ผศ. จตุพร สีม่วง อาจารย์ประจำ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
36 อ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
37 นาย สุชาติ เดชดี - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
38 รศ.ดร. เดชา ศิริภาษณ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
39 ผศ.ดร. นิพนธ์ คุณารักษ์ - - ยังไม่กำหนด -
40 ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
41 ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
42 ผศ. เจนวิทย์ พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
43 รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี - - ยังไม่กำหนด -
44 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
45 ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
46 ผศ. อานนท์ สังวรดี อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
47 ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
48 อ. เกียรติการุณ ทองพรมราช - ทัศนศิลป์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562