2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 นาย ปิยะ โคตรภักดี - -
2 อ. ตนุพล เอนอ่อน - -
3 อ. วิชิต ภักดีรัตน์ - -
4 นางสาว จิราพร กวดขุนทด - -
5 นางสาว พรหมพร เฉยไสย - -
6 นางสาว นันทวัน ดาวสาวะ - -
7 อ. พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร - -
8 อ. สุดฤทัย ชัยบุตร - -
9 อ. สุริศรา บัวนิล - -
10 - สินี ช่วงฉ่ำ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. Souneth Phothisane - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 นาง อรจิรา หัตถพนม - อุตสาหการ
19 ผศ.ดร. กษม อมันตกุล - -
20 ผศ.ดร. คเณศ ศีลสัตย์ อาจารย์ประจำ -
21 ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม อาจารย์ประจำ -
22 รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ อาจารย์ประจำ -
23 ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ประจำ -
24 อ. บัญชา ควรสมาคม - -
25 รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ - -
26 ผศ. ธวัชชัย ช่างเกวียน อาจารย์ประจำ -
27 ผศ. เอกพงษ์ ศรีงาม - -
28 รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ - -
29 อ. พยุงศิลป์ เปศรี - -
30 ผศ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ - -
31 อ. คงฤทธิ์ ภาระราช - ประติมากรรม
32 อ. จารุพงษ์ พลชัย - ประติมากรรม
33 อ.ดร. ประจักษ์ สุปันตี - ประติมากรรม
34 อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา - ประติมากรรม
35 อ. วิชิต วัฒนานนท์ - ออกแบบนิเทศศิลป์
36 รศ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
37 ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง อาจารย์ประจำ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
38 อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
39 ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
40 อ. สุชาติ เดชดี - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
41 รศ.ดร. เดชา ศิริภาษณ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
42 ผศ.ดร. นิพนธ์ คุณารักษ์ - - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
44 ผศ.ดร. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
45 ผศ. เจนวิทย์ พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
46 รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี - - ยังไม่กำหนด -
47 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
48 ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
49 ผศ. อานนท์ สังวรดี อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
50 ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
51 ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช - ทัศนศิลป์

21 พฤศจิกายน 2562